Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:41 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

วัฒนธรรมท้องถิ่น

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 29,082 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัฒนธรรมท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น เวลา 7 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การศึกษาวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆ จนมีความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดความสงบสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
  ป.4/4  อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - สามารถอธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว ( Jigsaw) วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนดูภาพประเพณีต่างๆ แล้วครูถามนักเรียนว่า เป็นภาพประเพณีของภาคใด โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
2. นักเรียนจับคู่กันตามความสมัครใจ แล้วครูให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เรื่อง ความหมาย ลักษณะและประเภทของวัฒนธรรม จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ความหมายลักษณะ และประเภทของวัฒนธรรม จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  แล้วบันทึกลงในตาราง และตอบคำถามที่กำหนดให้
4. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมายลักษณะ และประเภทของวัฒนธรรม

ชั่วโมงที่ 2-4
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
3. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว 1-4 ตามลำดับ และเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม
5. ให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันไปรวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมของภาคต่างๆ ดังนี้ 
    - หมายเลข 1       ศึกษาเรื่อง     วัฒนธรรมของคนในภาคเหนือ
    - หมายเลข 2       ศึกษาเรื่อง     วัฒนธรรมของคนในภาคอีสาน
    - หมายเลข 3       ศึกษาเรื่อง     วัฒนธรรมของคนในภาคกลาง
    - หมายเลข 4       ศึกษาเรื่อง     วัฒนธรรมของคนในภาคใต้
    โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน หรือหนังสือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน แล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังแล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
7. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันจัดป้ายนิเทศเรื่อง วัฒนธรรมของภาคที่ฉันชอบ โดยให้นักเรียนเลือกวัฒนธรรมของภาคใดก็ได้ที่นักเรียนชื่นชอบ แล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา การฟังเพื่อนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน หรือการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามความเหมาะสม มาจัดป้ายนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

ชั่วโมงที่ 5-7
1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้จากป้ายนิเทศ แล้วเขียนเรียงความเรื่อง ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมในแต่ละภาคของประเทศไทย และวาดภาพหรือหาภาพประกอบให้เหมาะสม
2. นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ในแต่ละภาคจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เราจึงต้องยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญและประวัติความเป็นมาของแต่ละท้องถิ่น เราจึงไม่ควรดูถูกวัฒนธรรมของผู้อื่น เพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้
4. นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยให้นักเรียนหาภาพหรือวาดภาพ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ นำมาติดลงในใบงาน แล้วเขียนบรรยายใต้ภาพ ความยาวประมาณ 10-15 บรรทัด
5. นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่
 3 เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
 เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการเขียนเรียงความเรื่อง ความแตกต่าง
 ระหว่างวัฒนธรรมในแต่ละภาคของประเทศไทย

 แบบประเมินเรียงความเรื่อง ความแตกต่าง
 ระหว่างวัฒนธรรมในแต่ละภาคของประเทศไทย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่
 3 เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
 เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.4
2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้
2. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้