Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:19 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สมาชิกที่ดีของชุมชน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 19,211 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมาชิกที่ดีของชุมชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง สิทธิพื้นฐานสำหรับเด็ก เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เด็กทุกคนย่อมได้รับสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ และสมาชิกในสังคมทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
  ป.4/3  วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย
             ป.4/5  เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย พร้อมยกตัวอย่างได้
2. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวันได้
3. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. สิทธิพื้นฐานของเด็ก เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
2. ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
3. แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี           

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าสิทธิพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับ ได้แก่อะไรบ้าง โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหา
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาความรู้เรื่อง สิทธิพื้นฐานสำหรับเด็ก จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง สิทธิพื้นฐานสำหรับเด็ก แล้วครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สิทธิพื้นฐานสำหรับเด็ก

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาความรู้เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จากหนังสือเรียนหรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด จากนั้นส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและคอยอธิบายเพิ่มเติม
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างปัญหาหรือสาเหตุที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกในห้องเรียน มาอย่างละ 5 ตัวอย่าง พร้อมเขียนแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ความยาวประมาณ 10-15 บรรทัด
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิด เรื่อง สิทธิเด็กกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สมาชิกที่ดีของชุมชน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

                      เครื่องมือ

                    เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการเขียนแผนผังความคิด เรื่อง สิทธิ
 เด็กกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 แบบประเมินแผนผังความคิด เรื่อง สิทธิเด็กกับ
 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่
 2 เรื่อง สมาชิกที่ดีของชุมชน

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
 เรื่อง  สมาชิกที่ดีของชุมชน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.4
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สิทธิพื้นฐานสำหรับเด็ก

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้
2. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้