Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:23 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ครอบครัวระบบสุริยะ

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 9 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 61,678 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ครอบครัวระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ดวงอาทิตย์และดาวบริวาร เวลา 9 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ระบบสุริยะ ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ ส่วนดาวตกหรือผีพุ่งใต้ อุกกาบาต อาจเกิดมาจากดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย หรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 7.1  ป.4/1  สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ
   ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ    
             ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
             ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
             ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
             ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของระบบสุริยะได้
2. บอกองค์ประกอบของระบบสุริยะได้
3. อธิบายลักษณะของดวงอาทิตย์ได้
4. ระบุชื่อดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้
5. อธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้
6. อธิบายลักษณะดาวเคราะห์แคระได้
7. อธิบายลักษณะดาวเคราะห์น้อยได้
8. อธิบายลักษณะดาวหางได้
9. สร้างแบบจำลองของระบบสุริยะได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ระบบสุริยะ
2. ดวงอาทิตย์
3. บริวารของดวงอาทิตย์
    - ดาวเคราะห์
    - ดาวเคราะห์แคระ
    - ดาวเคราะห์น้อย
    - ดาวหาง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 -
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนดูภาพจำลองหรือวิดีทัศน์เรื่อง ระบบสุริยะ แล้วร่วมกันอภิปรายว่า 
    - ระบบสุริยะ คืออะไร
    - ระบบสุริยะประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.1 ระบบสุริยะ โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เรื่อง ระบบสุริยะ จากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้ววาดภาพ ระบายสี และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม และเขียนเป็นแผนผังความคิด

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูนำภาพระบบสุริยะมาให้นักเรียนดู แล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ระบบสุริยะ
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า ระบบสุริยะ คือ ระบบของดวงดาวที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก ซึ่งเป็นกาแล็กซีหนึ่งในจักรวาล ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ 9 ดวง เป็นบริวาร รวมทั้งดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย และอุกกาบาต
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 12 กลุ่ม เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบสุริยะ แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น และจัดแสดงที่ป้ายนิเทศ
    - กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่อง ดวงอาทิตย์                      - กลุ่มที่ 7 ศึกษาเรื่อง ดาวเสาร์ 
    - กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่อง ดาวพุธ                            - กลุ่มที่ 8 ศึกษาเรื่อง ดาวยูเรนัส
    - กลุ่มที่ 3 ศึกษาเรื่อง ดาวศุกร์                          - กลุ่มที่ 9 ศึกษาเรื่อง ดาวเนปจูน
    - กลุ่มที่ 4 ศึกษาเรื่อง โลก                               - กลุ่มที่ 10 ศึกษาเรื่อง ดาวเคราะห์แคระ 
    - กลุ่มที่ 5 ศึกษาเรื่อง ดาวอังคาร                        - กลุ่มที่ 11 ศึกษาเรื่อง ดาวหาง
    - กลุ่มที่ 6 ศึกษาเรื่อง ดาวพฤหัสบดี                     - กลุ่มที่ 12 ศึกษาเรื่อง ดาวเคราะห์น้อย
4. ครูให้นักเรียนวาดภาพระบบสุริยะ และเขียนชื่อดวงดาวต่างๆ ในระบบสุริยะ จัดทำลงในใบงานที่ 1.2 ดวงดาวในระบบสุริยะ (1)  แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม แล้วเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.3  ดวงดาวในระบบสุริยะ (2) โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่างๆ ที่กำหนดให้ และรวบรวมข่าวทางวิทยาศาสตร์อวกาศ จากหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารต่างๆ แล้วบันทึกลงในใบงาน
2. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง กระต่ายในดวงจันทร์ และทำท่าทางประกอบตามจินตนาการ
                                                               เพลง กระต่ายในดวงจันทร์
                                                                                                             ทำนอง มอญดูดาว
                                        มองขึ้นไปในท้องฟ้า                         เห็นดวงดาราทอแสงนวลใย
                                เหม่อมองจ้องไป                                     เห็นมีกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์
                                นิทานโบราณเล่า                                     จริงหรือเปล่า ช่วยบอกฉัน
                                ว่าในดวงจันทร์นั้น                                    มีกระต่ายจริงไหมเอย
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.4 ดวงดาวบนท้องฟ้า โดยให้นักเรียนสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้า เขียนบรรยายความรู้สึกที่มีต่อดวงดาวที่เห็น วาดภาพหรือนำภาพถ่ายดวงดาวบนท้องฟ้าติดบนใบงาน
3. ครูให้นักเรียนออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมเป็นตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ แล้วนำไปติดป้ายนิเทศ

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูนำภาพดวงจันทร์มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า สิ่งแวดล้อมหรือลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากโลกเราอย่างไร
2. นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.5 สำรวจดวงจันทร์ (1) โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ บนดวงจันทร์ วาดภาพและเขียนบรรยายลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูนำภาพชุดมนุษย์อวกาศมาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปรายว่า ชุดมนุษย์อวกาศว่า มีลักษณะอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.6 สำรวจดวงจันทร์ (2) โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุดมนุษย์อวกาศที่ใช้ใส่ไปสำรวจดวงจันทร์ ให้วาดภาพ ออกแบบ และเขียนบรรยายลักษณะชุดมนุษย์อวกาศลงในใบงาน
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม และนำผลงานติดที่ป้ายนิเทศ

ชั่วโมงที่ 7
1. ครูนำภาพยานอวกาศมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ยานอวกาศที่จะใช้โดยสารไปสำรวจดวงจันทร์ จะต้องมีลักษณะรูปร่างอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.7  สำรวจดวงจันทร์ (3) โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ เรื่องยานอวกาศที่ใช้โดยสารไปสำรวจบนดวงจันทร์ แล้ววาดภาพ ออกแบบยานอวกาศ และเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับยานอวกาศ
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 8-9
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของระบบสุริยะ แล้วบันทึกลงในสมุด
2. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพจำลองระบบสุริยะ แล้วแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมชิ้นงาน/ภาระงานที่ 9.1 ระบบสุริยะจำลอง โดยให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
    1) ศึกษาข้อมูลเรื่อง ระบบสุริยะ แล้วนำข้อมูลมาวางแผนสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ
    2) ร่างแบบลงในสมุด และนำไปประดิษฐ์จริง
    3) นำแบบจำลองของกลุ่มมาใช้อธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม แล้วนำแบบจำลองระบบสุริยะมาจัดนิทรรศการไว้ที่มุมห้อง
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข่าวเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆ ในระบบสุริยะ และรวบรวมจัดทำเป็นสมุดข่าวประจำห้อง เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของห้อง
6. ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เพิ่มเติมในใบความรู้ที่ 1.1 ดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์
แล้วสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงที่สนใจ แล้วนำข้อมูลมาประกอบการวาดภาพจินตนาการการเดินทางสำรวจดาวเคราะห์และระบายสีให้สวยงาม จากนั้นเขียนบรรยายเกี่ยวกับภาพ พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
7. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.8 ฝึกคิด พิชิตคำถาม เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  9

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.4

 ใบงานที่ 1.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.5

 ใบงานที่ 1.5

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.6

 ใบงานที่ 1.6

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.7

 ใบงานที่ 1.7

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.8

 ใบงานที่ 1.8

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 9.1

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 9.1 เรื่อง ระบบ
 สุริยะจำลอง  

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.4
2. บัตรภาพจำลองระบบสุริยะ
3. ใบความรู้ที่ 1.1 ดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์
4. ใบความรู้ที่ 1.2 ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
5. ใบงานที่ 1.1  ระบบสุริยะ
6. ใบงานที่ 1.2  ดวงดาวในระบบสุริยะ (1)
7. ใบงานที่ 1.3  ดวงดาวในระบบสุริยะ (2)
8. ใบงานที่ 1.4  ดวงดาวบนท้องฟ้า
9. ใบงานที่ 1.5  สำรวจดวงดาว (1)
10. ใบงานที่ 1.6  สำรวจดวงดาว (2)
11. ใบงานที่ 1.7 สำรวจดวงดาว (3)
12. ใบงานที่ 1.8  ฝึกคิด พิชิตคำถาม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้