Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:39 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เมื่อแสงเปลี่ยนรูป

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 8 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 25,814 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เมื่อแสงเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง เซลล์สุริยะ เวลา 10 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เซลล์สุริยะ เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดมีเซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 5.1  ป.4/5  ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
   ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ    
             ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
             ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
             ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
             ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้
2. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
3. ยกตัวอย่างประโยชน์ของเซลล์สุริยะได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน
2. เซลล์สุริยะ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 -
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง เพลินอรุณ และทำท่าทางประกอบตามจินตนาการ
                                                                เพลง เพลินอรุณ
                        สวยงามยามตรู่เพลินดูแสงเรืองสีทอง                อาทิตย์ฉายส่องสว่างรางรองนภา
        ชีวิตทุกแห่งหนเริ่มยลหล้า                                             สกุณาพากันบินโผผินไป
        บุปผาพาแย้มบานกิ่งก้านสะท้านไหว                                 อ่อนเอนไหวตามสายลมชมชื่นเอย
        เสียงเพลงลอยแผ่วฟังแว่วคล้ายเพลงรักเอย                          ยามนี้พี่เอ่ยฝากคำเฉลยรักมา
        กระซิบวอนฝากสายลมโชยฉ่ำ                                         สุขใดล้ำคราพรอดพร่ำรักตรึงตรา
        สราญมิเว้นวันสุขสันต์มิร้างรา                                           ตราบดินฟ้าหล้าอยู่ยงคงชื่นเอย
2. ครูนำภาพการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มาให้นักเรียนดู เช่น การนำอาหารมาตากแดดให้แห้ง การตากผ้า การสังเคราะห์แสงของต้นไม้ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่อง ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.1 ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานโดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เรื่อง ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วหาภาพและเขียนบรรยายประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ในใบงาน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนอภิปรายว่า ถ้าดวงอาทิตย์ดับ โลกของเราจะเป็นอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.2 ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งแสงสว่าง โดยให้นักเรียนเจาะรูกระป๋องนมด้านข้าง 2 รู และเจาะรูด้านฝากระป๋อง 1 รู ใส่ลูกแก้วในกระป๋องนมแล้วปิดฝา ยกกระป๋องรับแสงอาทิตย์ แล้วดูลูกแก้วที่รูฝากระป๋อง จากนั้นใช้นิ้วปิดรูกระป๋องด้านข้าง 2 รู แล้วดูลูกแก้วอีกครั้ง บันทึกผลในใบงาน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูนำภาพอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ของจริงที่ใช้พลังงานจากเซลล์สุริยะมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของเซลล์สุริยะที่ใช้ทำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมการทดลองในใบงานที่ 1.3 เรื่อง เซลล์สุริยะ โดยให้นักเรียนสืบค้นเรื่องประโยชน์ของเซลล์สุริยะ จากแหล่งความรู้ต่างๆ จากนั้นวาดภาพและบันทึกข้อมูลลงในใบงาน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมและเขียนเป็นแผนผังความคิด ติดที่ป้ายนิเทศ

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูนำบัตรภาพอุปกรณ์เกี่ยวกับเซลล์สุริยะ และร่วมกันอภิปรายตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้   
             
    - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า อุปกรณ์หมายเลข 1-3 คืออุปกรณ์อะไร
    - อุปกรณ์ในภาพน่าจะเกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์อย่างไร
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.4  มารู้จักเซลล์สุริยะ โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเรื่อง เซลล์สุริยะ จากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้ววาดภาพและบันทึกข้อมูลในใบงาน
3. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอผลการทดลองที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม และเขียนเป็นแผนผังความคิด ติดที่ป้ายนิเทศ และศึกษาความรู้เพิ่มเติมในใบความรู้ที่ 1.1 เซลล์สุริยะ

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.5  การเปลี่ยนพลังงานแสง  โดยนำเครื่องคิดเลขที่ใช้เซลล์สุริยะมาแล้วสังเกตสิ่งต่างๆ ดังนี้
    - พิจารณาหาถ่านของเครื่องคิดเลข
    - พิจารณาส่วนประกอบด้านหน้าของเครื่องคิดเลข
    - กดปุ่มเปิด (on) สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าปัด
    - ลองกดปุ่มต่างๆ แล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
    - ใช้สมุดหรือกระดาษปิดแผงสี่เหลี่ยม (เซลล์สุริยะ) ประมาณ 5 นาที นำสมุดออก สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ลองกดปุ่มต่างๆ สังเกตผลการกดปุ่ม 
    บันทึกผลการสังเกตลงในใบงาน
2. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้
    - เครื่องคิดเลขมีถ่านหรือไม่
    - เมื่อกดปุ่มเปิด เครื่องคิดเลขทำงานได้หรือไม่
    - เมื่อปิดแผงสี่เหลี่ยมที่หน้าปัดเครื่องคิดเลขสักครู่ เครื่องคิดเลขทำงานได้หรือไม่ อย่างไร
    - จากผลการทดลอง นักเรียนคิดว่า เครื่องคิดเลขทำงานโดยใช้พลังงานอะไร
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 7-8
1. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 พลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้หรือไม่ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ แผงเซลล์สุริยะ 1 ชุด ที่ต่อกับพัดลมขนาดเล็ก และโคมไฟ
    2) เปิดโคมไฟ แล้วส่องไปยังบริเวณแผงเซลล์สุริยะ แล้วสังเกตการทำงานของพัดลม
    3) ปิดโคมไฟ แล้วสังเกตผล
    4) เปิดโคมไฟ และใช้กระดาษปิดบริเวณแผงเซลล์สุริยะ แล้วสังเกตผล
    5) ทดลองเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนจากโคมไฟ เป็นแสงจากดวงอาทิตย์
    เมื่อทดลองเสร็จครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่อง การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 9
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.6 คนเก่งลองทำ โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) หาภาพเครื่องใช้หรือสิ่งต่างๆ ที่ทำด้วยเซลล์สุริยะมาติดในใบงาน และเขียนบรรยายวิธีการทำงานของเซลล์สุริยะ
    2) ยกตัวอย่างประโยชน์ของเซลล์สุริยะมา 3 ข้อ
    3) หาข่าวสารเกี่ยวกับเซลล์สุริยะมาติดในใบงาน และเขียนสรุปข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดให้
2. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 10
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าและการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในสมุด
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.7  ฝึกคิด พิชิตคำถาม เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนผ่านมา เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.4

 ใบงานที่ 1.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.5

 ใบงานที่ 1.5

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.6

 ใบงานที่ 1.6

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.7

 ใบงานที่ 1.7

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่องพลังงาน
 แสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้หรือไม่

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.4
2. ใบความรู้ที่ 1.1 เซลล์สุริยะ
3. ใบงานที่ 1.1  ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน
4. ใบงานที่ 1.2  ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งแสงสว่าง  
5. ใบงานที่ 1.3  เซลล์สุริยะ   
6. ใบงานที่ 1.4  มารู้จักเซลล์สุริยะ
7. ใบงานที่ 1.5  การเปลี่ยนพลังงานแสง
8. ใบงานที่ 1.6  คนเก่งลองทำ
9. ใบงานที่ 1.7  ฝึกคิด พิชิตคำถาม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้