Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 2:11 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

แสงกับการมองเห็น

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 8 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 52,397 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แสงกับการมองเห็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

แสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเป็นแนวเส้นตรงแสงจะเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆ ก่อนเข้าสู่ตาเรา วัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่าน เรียกว่า ตัวกลางของแสง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 5.1  ป.4/1  ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด
            ป.4/3  ทดลองและจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสง          
   ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ    
             ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
             ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
             ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
             ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงได้
2. ทดลองและอธิบายตัวกลางของแสงได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง
2. การเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลาง
    - ตัวกลางโปร่งใส
    - ตัวกลางโปร่งแสง
    - วัตถุทึบแสง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้  6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง รอบกองไฟ พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ
                                                                     เพลง รอบกองไฟ
                                        โอ้เมื่อมีไฟไฟลุกขึ้นแจ่มจ้า                      สุขคราเมื่อได้มาพร้อมหน้ากัน
                        คืนวันนี้มีสุข ปลดเปลื้องทุกข์รับความสำราญ                  เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ้ำ)
                                        ไฟมันลุกมีความร้อน                               ไม่อาทรความร้อนของไฟ
                        ไฟจะรุกจะร้อนเพียงไหน                                          สุขฤทัยร่วมวงเฮฮา (ซ้ำ)
2. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ แล้วร่วมกันอภิปรายว่า เป็นแหล่งกำเนิดแสงชนิดใด และแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงในลักษณะใด
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่อง แหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.1 การเคลื่อนที่ของแสง โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ปิดประตูและหน้าต่าง และปิดไฟในห้องให้มืด
    2) จุดเทียนไขตั้งไว้บนโต๊ะ และสังเกตแสงสว่างในห้อง
    3) นำสมุดมากั้นทางแสงด้านหนึ่ง แล้วสังเกตแสงสว่างในห้อง
    4) เปลี่ยนตำแหน่งสมุดกั้นแสง สังเกตแสงสว่างบริเวณนั้น และบันทึกผล
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม จนได้ข้อสรุปว่า
    - แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดทุกทิศทาง

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.2 แนวทางเดินของแสง โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้แต่ละกลุ่มตัดกระดาษแข็งให้มีขนาดเท่ากัน 3 แผ่น แล้วเจาะรูที่แผ่นกระดาษทั้ง 3 แผ่น  ในตำแหน่งเดียวกัน
    2) ติดกระดาษแข็งกับขาตั้ง แล้วนำไปวางบนโต๊ะให้ห่างกันพอสมควร และตั้งให้ตรงกัน โดยใช้เส้นด้ายสอดเข้าไปในรูกระดาษทั้ง 3 แผ่น ดึงเส้นด้ายให้ตึง จะทำให้แผ่นกระดาษตรงกัน แล้วดึงเส้นด้ายออก
    3) จุดเทียนไขวางบนโต๊ะ ให้ระดับเปลวไฟอยู่ในแนวเดียวกับรูของกระดาษ
    4) มองแสงเทียนผ่านรูกระดาษ แล้วลองเลื่อนกระดาษแผ่นใดแผ่นหนึ่ง สังเกตแสงเทียน จากนั้นบันทึกผลลงในใบงาน
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม โดยการตอบคำถาม ต่อไปนี้
    - เมื่อตั้งกระดาษให้ตรงกันแล้วมองเปลวเทียน จะมองเห็นหรือไม่
    - เมื่อเลื่อนกระดาษไม่ให้รูตรงกัน นักเรียนมองเห็นเปลวเทียนหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
    - จากผลการทดลอง สรุปเกี่ยวกับการเดินทางของแสงได้ว่าอย่างไร

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูนำวัตถุชนิดต่างๆ มาให้นักเรียนดู เช่น กระจกใส กระจกฝ้า พลาสติกใส แผ่นอะลูมิเนียม แก้วใส่น้ำ แผ่นไม้ แผ่นกระดาษ แผ่นสังกะสี และผ้า ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า วัตถุแต่ละชนิดยอมให้แสงผ่านได้หรือไม่ได้ แตกต่างกันอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมในชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1 ตัวกลางของแสง โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
         - กระจกใส                          - พลาสติกใส
         - แผ่นไม้                            - แผ่นสังกะสี
         - กระดาษไข                        - แผ่นอะลูมิเนียม
         - แผ่นกระดาษ                      - ผ้า
         - กระจกฝ้า                          - แก้วใส่น้ำ
         - ไฟฉาย                                                                              
    2) ให้นักเรียนปิดห้องที่ใช้ทำกิจกรรมให้มืด แล้วเปิดไฟฉายให้แสงส่องผ่านวัตถุทุกชนิด ที่เตรียมไว้ทีละชนิด
    3) สังเกตแสงที่ผ่านตัววัตถุ แล้วบันทึกผลลงในใบงาน
    4) ปฏิบัติตามข้อ 2) - 3) กับวัตถุจนครบทุกชนิด
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อต่อไปนี้
    - เมื่อใช้วัตถุต่างชนิดกัน จะมองเห็นแสงต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
    - ถ้าใช้ผลการมองเห็นแสงไฟฉายเป็นเกณฑ์ จะแบ่งวัตถุที่กั้นระหว่างตากับไฟฉายได้เป็นกี่ประเภท

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  6

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1  

 ใบงานที่ 1.1  

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2  

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1 เรื่อง ตัว
 กลางของแสง

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.4
2. ใบงานที่ 1.1  การเคลื่อนที่ของแสง
3. ใบงานที่ 1.2  แนวทางเดินของแสง
4. บัตรภาพแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้