Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 19:09 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สัตว์โลกน่ารัก

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 8 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 46,464 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สัตว์โลกน่ารัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง สัตว์มีการตอบสนอง เวลา 8 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พฤติกรรมของสัตว์เป็นการแสดงออกของสัตว์ในลักษณะต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.1  ป.4/4  อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
   ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ    
             ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
             ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
             ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
             ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการตอบสนองของสัตว์ต่อแสงได้
2. อธิบายการตอบสนองของสัตว์ต่อสัมผัสได้
3. อธิบายการตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิได้
4. ทดสอบพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้าได้
5. บรรยายประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้าที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า
    1) การตอบสนองต่อแสง 
    2) การตอบสนองต่อสัมผัส
    3) การตอบสนองต่ออุณหภูมิ
2. ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 -
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้  4

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพคนกำลังให้อาหารสัตว์ เช่น ไก่ นก ปลา หรือพานักเรียนไปดูนกที่เลี้ยงไว้ในกรง หรือปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อ ให้นักเรียนโยนอาหารให้มันกิน แล้วสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ว่าเป็นอย่างไร
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า นอกจากอาหารแล้วยังมีสิ่งใดที่ทำให้สัตว์ตอบสนองได้อีก   (แสง เสียง อุณหภูมิ การสัมผัส ศัตรู)
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.1 การตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว จำนวน 3 ชนิด ว่ามีพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอะไรบ้าง และมันแสดงพฤติกรรมการตอบสนองอย่างไร
    2) ให้ขีดเครื่องหมาย /  ลงในช่องสิ่งเร้าที่ทำให้สัตว์ตอบสนอง
    3) ให้นักเรียนวาดภาพพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า และบันทึกผล
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น 3-5 คน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม แล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูนำบัตรภาพสัตว์ชนิดต่างๆ ที่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแสงมาให้นักเรียนดู (เช่น นก ค้างคาว แมลงเม่า แมว) แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า สัตว์แต่ละชนิดในภาพมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแสงอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.2 การตอบสนองของสัตว์ที่มีต่อแสง โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้นักเรียนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแสงมา 3 ชนิด ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์โดยตรงหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่ และแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
    2) ให้นักเรียนวาดภาพและบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม แล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูนำบัตรภาพสัตว์หรือสัตว์ที่มีการตอบสนองต่อสัมผัสมาให้นักเรียนดู (เช่น กิ้งกือ ปลาปักเป้า อึ่งอ่าง หอยทาก) แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า สัตว์ต่างๆ เหล่านี้ มีการตอบสนองต่อสัมผัสอย่างไร ทำไมจึงตอบสนองต่อสัมผัส
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.3 การตอบสนองของสัตว์ที่มีต่อสัมผัส โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้นักเรียนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อสัมผัสมา 3 ชนิด ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์โดยตรงหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่ และแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
    2) ให้นักเรียนวาดภาพและบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสัมผัส
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม จนได้ข้อสรุป ดังนี้
    - ผิวหนังของสัตว์ จะมีประสาทสัมผัสอยู่ที่บริเวณผิวหนัง ดังนั้นเมื่อได้รับการสัมผัส ระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อจะทำงานประสานกันและแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น กิ้งกือเมื่อถูกรบกวนโดยการสัมผัส จะม้วนตัวเพื่อป้องกันอันตราย

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูนำบัตรภาพสัตว์ที่มีการตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงมาให้นักเรียนดู (เช่น สุนัข กิ้งก่า) แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า สัตว์แต่ละชนิด มีการตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงขึ้นอย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.4 การตอบสนองของสัตว์ที่มีต่ออุณหภูมิสูง โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้นักเรียนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงขึ้น ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์โดยตรงหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่ และแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
    2) ให้นักเรียนวาดภาพและบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงขึ้น
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม จนได้ข้อสรุป ดังนี้
    - สัตว์จะดำรงชีวิตในสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไป สัตว์จะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัย และการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม การตอบสนองของสัตว์เมื่ออุณหภูมิสูง เช่น
    - สัตว์บางชนิด เช่น สุนัข วัว ควาย แกะ ระบายความร้อนโดยการหอบ เพื่อให้น้ำระเหยจากลิ้นและเพดานปาก  
    - สัตว์บางชนิด เช่น แมว กระต่าย จิงโจ้ ระบายความร้อนโดยการเลียอุ้งเท้าเพราะน้ำลายจะพาความร้อนออกไป
    - สัตว์เลื้อยคลาน เช่น จิ้งเหลน กิ้งก่า งู จะหลบร้อนอยู่ตามโพรงไม้หรือในที่ร่ม

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูนำบัตรภาพสัตว์ที่มีการตอบสนองต่ออุณหภูมิต่ำมาให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า สัตว์แต่ละชนิด มีการตอบสนองต่ออุณหภูมิต่ำอย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.5 การตอบสนองของสัตว์ที่มีต่ออุณหภูมิต่ำ โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้นักเรียนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่ออุณหภูมิต่ำ ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์โดยตรงหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่ และแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
    2) ให้นักเรียนวาดภาพและบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิต่ำลง
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม จนได้ข้อสรุป ดังนี้
    - สภาพพื้นที่บางแห่งที่สัตว์บางชนิดอาศัยอยู่มีความหนาวเย็นมาก สัตว์จึงมีการปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ สัตว์บางชนิดมีการปรับเปลี่ยนสภาพร่างกายให้ทนต่อสภาพอากาศได้ สัตว์บางชนิดจำศีลในที่อยู่อาศัย ส่วนสัตว์บางชนิดที่ไม่สามารถปรับสภาพร่างกายได้จะอพยพย้ายถิ่นลงไปทางตอนใต้เพื่อหาแหล่งที่อยู่ซึ่งมีอากาศอบอุ่นกว่า และมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.6 พฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้แต่ละกลุ่มเลือกออกแบบการทดลองพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ 1 กรณี
         - การตอบสนองของสัตว์ต่อแสง เช่น แมว ไส้เดือนดิน
         - การตอบสนองของสัตว์ต่อสัมผัส เช่น สุนัข แมว หอย
         - การตอบสนองของสัตว์ต่ออาหาร เช่น สุนัข แมว นก
         - หรือกรณีอื่นๆ ตามความเหมาะสม
    2) ออกแบบการทดลอง ทำการทดลอง และบันทึกผล
    3) นำผลการทดลองมาอภิปรายในชั้น เพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน จนครบทุกกลุ่ม
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม จนได้ข้อสรุป ดังนี้
    - การศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า ทำให้นักเรียนเข้าใจพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น การเรียนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรต่อไป

ชั่วโมงที่ 7-8
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ที่มีต่อสิ่งเร้าต่างๆ 
2. ครูให้นักเรียนจัดทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 4.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ โดยให้นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่พบบริเวณชุมชนเป็นเวลา 3-5 วัน แล้วบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งอภิปรายว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำศีลของสัตว์มา 1 ชนิด แล้วจัดทำเป็นรายงาน
4. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม
6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.7 ฝึกคิด พิชิตคำถาม เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนผ่านมาเสร็จแล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้  4

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1  

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2  

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3  

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.4  

 ใบงานที่ 1.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.5

 ใบงานที่ 1.5

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.6  

 ใบงานที่ 1.6

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.7

 ใบงานที่ 1.7

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 4.1

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 4.1 เรื่อง การ
 ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.4
2. ใบงานที่ 1.1  การตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า
3. ใบงานที่ 1.2  การตอบสนองของสัตว์ที่มีต่อแสง
4. ใบงานที่ 1.3  การตอบสนองของสัตว์ที่มีต่อสัมผัส
5. ใบงานที่ 1.4  การตอบสนองของสัตว์ที่มีต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น
6. ใบงานที่ 1.5  การตอบสนองของสัตว์ที่มีต่ออุณหภูมิที่ต่ำลง
7. ใบงานที่ 1.6  พฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์
8. ใบงานที่ 1.7  ฝึกคิด พิชิตคำถาม
9. บัตรภาพการตอบสนองของสัตว์ต่อแสง
10. บัตรภาพการตอบสนองของสัตว์ต่อสัมผัส
11. บัตรภาพการตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิสูง
12. บัตรภาพการตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิต่ำ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้