Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 22:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พืชมีการตอบสนอง

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 8 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 22,088 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พืชมีการตอบสนอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เวลา 8 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พืชมีการตอบสนองต่อแสง เสียง และการสัมผัส ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.1  ป.4/3  ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง และการสัมผัส
   ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ    
             ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
             ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
             ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
             ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - อธิบายและอภิปรายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า
    1) การตอบสนองต่อแสงแดด
    2) การตอบสนองต่อสัมผัส
    3) การตอบสนองต่อเสียง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)  
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้  3

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง กิ่งแกมใบ และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ
                                                                เพลง กิ่งแกมใบ
                                   กิ่งแกมใบ ชะ ชะ ใบแกมกิ่ง ...
                                   ไม่รักเราหรอก                                 แต่เขาก็บอกรักเราจริง
                                   กิ่งแกมใบ ชะ ชะ ใบแกมกิ่ง ...
                                   ไม่รักเรา เราก็รู้                                เพราะเขามีคู่แอบอิง
                                   กิ่งแกมใบ ชะ ชะ ใบแกมกิ่ง ...
2. ครูให้นักเรียนดูภาพการบานและการหุบของดอกไม้ หรือพานักเรียนไปดูสวนดอกไม้ (ต้นสาวเชียงใหม่ คุณนายตื่นสาย) ซึ่งจะบานในตอนเช้าเมื่อถูกแสงอาทิตย์ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “การบานและการหุบของดอกไม้ เกี่ยวข้องกับสิ่งใด” (แสงแดด)
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมการทดลองในใบงานที่ 1.1 พืชตอบสนองต่อแสงอย่างไร โดยให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
    1) ตั้งกระถางต้นไม้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยไม่ให้มีการขยับหรือหมุนกระถางต้นไม้ และรดน้ำตามปกติ
    2) สังเกตการชูลำต้น และบันทึกผล
    3) เมื่อครบ 1 สัปดาห์ ให้หมุนกระถางต้นไม้ในด้านตรงข้ามเข้าหาด้านที่มีแสงแดดส่องเข้ามารดน้ำตามปกติ และตั้งทิ้งไว้อีก 1 สัปดาห์
    4) สังเกตการชูลำต้น และบันทึกผล แล้วนำผลการทดลองมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมารายงานผลการทดลองที่หน้าชั้นเรียน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม จนสรุปได้ดังนี้
    - จากการทดลองทำให้เราทราบว่า พืชมีการตอบสนองต่อแสง เนื่องจากพืชต้องการแสงเพื่อใช้ในการสร้างอาหาร ดังนั้นเมื่อหมุนกระถางต้นไม้ด้านที่ได้รับแสงไปไว้อีกด้าน ทำให้ลำต้นพืชด้านที่เคยได้รับแสง ได้รับแสงไม่เต็มที่ ลำต้นพืชจึงค่อยๆ โน้มกลับมาในทิศทางที่แสงส่องถึงเพื่อให้ใบรับแสงได้เต็มที่

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “นอกจากพืชจะตอบสนองต่อแสงแดดแล้ว พืชยังตอบสนองต่อสิ่งใดอีก”  “นักเรียนเคยเห็นพืชตอบสนองต่อสิ่งใดได้บ้าง ยกตัวอย่าง”
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมการทดลองในใบงานที่ 1.2 พืชตอบสนองต่อสัมผัสอย่างไร ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
    1) ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้
         - ผักกระเฉด หรือต้นไมยราบ 1 ต้น
    2) สังเกตใบของต้นผักกระเฉดหรือต้นไมยราบ โดยไม่ให้มือหรือสิ่งใดถูกใบ
    3) หายใจโดยให้ลมหายใจถูกใบ สังเกตการเปลี่ยนแปลง และบันทึกผล
    4) ใช้นิ้วเขี่ยที่ใบ สังเกตการเปลี่ยนแปลง แล้วบันทึกผล
    5) สรุปผลการทดลอง ข้อ 2) – 4) แล้วเปรียบเทียบกัน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลองที่หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมการทดลอง เรื่อง พืชตอบสนองต่อสัมผัสอย่างไร จนได้ข้อสรุป ดังนี้
    - จากผลการทดลองทำให้ทราบว่า พืชบางชนิด เช่น ต้นไมยราบ ต้นผักกระเฉด มีการตอบสนองต่อสัมผัสหรือแรงกระเทือน โดยจะหุบใบทันที เพื่อป้องกันการถูกรบกวนหรือถูกทำอันตราย

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูนำภาพหรือต้นพืชที่ตอบสนองต่อสัมผัส พืชที่เป็นพืชที่กินแมลงเป็นอาหาร เช่น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง กาบหอยแครง หยาดน้ำค้าง มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า พืชเหล่านี้มีวิธีการตอบสนองต่อสัมผัสหรือจับแมลงกินได้อย่างไร
2. นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.3 พืชกินแมลง โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่กินแมลงได้ เช่น  ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง กาบหอยแครง หยาดน้ำค้าง แล้ววาดภาพหรือหาภาพพืชที่ตอบสนองต่อสัมผัส แล้วจับแมลงกินเป็นอาหารได้มาติดบนใบงาน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพืชชนิดนั้น
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม จนได้ข้อสรุป ดังนี้
    - การตอบสนองต่อสัมผัสของพืช ไม่ได้เกิดขึ้นในพืชทุกชนิด เพราะพืชบางชนิดก็ไม่มีการตอบสนองต่อสัมผัส พืชบางชนิดที่เป็นพืชที่กินแมลงเป็นอาหาร จะมีการตอบสนองต่อสัมผัส โดยต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีถุงหรือกระเปาะดักแมลง ส่วนกาบหอยแครงเมื่อมีแมลงมาเกาะที่กาบใบ กาบใบจะหุบเพื่อดักจับแมลงเป็นอาหาร

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วศึกษาข้อมูลที่กำหนดให้ แล้วร่วมกันอภิปราย จากนั้นนำผลการอภิปรายของแต่ละกลุ่มมาร่วมกันสรุปเป็นความรู้ของห้อง
     โดโรธี รีแทลแลค ได้เล่ารายละเอียดในการทดลองของเธอ ซึ่งทำที่วิทยาลัย Woman ’s College ในเดนเวอร์ ให้ฟังว่า
                เธอได้นำพืชไปไว้ในห้องทดลองสองห้อง และเปิดวิทยุทั้งสองห้อง ห้องแรกเปิดเพลงร็อก ห้องที่สองเปิดเพลงอ่อนหวาน ผลการทดลองปรากฏว่า หลังจาก 5 วัน ต้นไม้ที่ได้ฟังเพลงอ่อนหวานมีความสมบูรณ์ดี และโน้มกิ่งเข้าหาวิทยุ ส่วนต้นไม้ที่ฟังเพลงร็อกนั้น ครึ่งหนึ่งใบเริ่มลีบ ต้นที่เหลือหยุดการเจริญเติบโต
    ประเด็นที่ให้นักเรียนอภิปราย มีดังนี้
    1) จากการทดลองนี้ นักเรียนคิดว่าปัญหาหรือข้อสงสัยของโดโรธี คืออะไร
    2) จากการทดลองนี้ ต้องจัดสิ่งใดให้เหมือนกัน
    3) ในการทดลองของโดโรธี ต้องจัดสิ่งใดให้แตกต่างกัน
    4) สิ่งใดที่ต้องติดตามดู
    5) นักเรียนคิดว่า ผลการทดลองนี้สรุปได้อย่างไร
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน จนครบทุกกลุ่ม
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.4 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น แสง เสียง สัมผัส และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อพืชและสัตว์ แล้วบันทึกผลลงในใบงาน
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน จนครบทุกกลุ่ม
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.5 สิ่งเร้าคืออะไร โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสำรวจการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าต่างๆ ที่สังเกตเห็น พร้อมทั้งวาดภาพและเขียนคำบรรยายลงในใบงาน 
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน จนครบทุกกลุ่ม
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 7-8
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.6 ทำไมใบไม้ถึงร่วง โดยให้นักเรียนอ่านข้อความในใบงาน แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน จากนั้นเขียนคำตอบลงในใบงาน
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม และเฉลยคำตอบ
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปว่า พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ อย่างไร และเพราะเหตุใดพืชจึงมีการตอบสนองเช่นนั้น
5. ครูให้นักเรียนจัดทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งทดลองเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชที่ค้นคว้ามา ว่าเป็นจริงตามข้อมูลหรือไม่ จากนั้นจัดทำเป็นรายงานส่งครู
6. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมในใบความรู้ที่ 1.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช และใบความรู้ที่ 1.2 หยาดน้ำค้าง 
7. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.7 ฝึกคิด พิชิตคำถาม เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนผ่านมา เสร็จแล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้  3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.4

 ใบงานที่ 1.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.5

 ใบงานที่ 1.5

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.6

 ใบงานที่ 1.6

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.7

 ใบงานที่ 1.7

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 เรื่อง การ
 ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.4
2. ใบความรู้ที่ 1.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
3. ใบความรู้ที่ 1.2 หยาดน้ำค้าง
4. ใบงานที่ 1.1  พืชตอบสนองต่อแสงอย่างไร
5. ใบงานที่ 1.2  พืชตอบสนองต่อสัมผัสอย่างไร
6. ใบงานที่ 1.3  พืชกินแมลง
7. ใบงานที่ 1.4  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
8. ใบงานที่ 1.5  สิ่งเร้าคืออะไร
9. ใบงานที่ 1.6  ทำไมใบไม้จึงร่วง
10. ใบงานที่ 1.7  ฝึกคิด พิชิตคำถาม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้