Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 20:50 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พืชเจริญเติบโต

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 8 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 32,879 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.1  ป.4/2  อธิบาย น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จำเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
   ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ    
             ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
             ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
             ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
             ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - บอกปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
        1) น้ำ                                          3) ธาตุอาหาร
        2) แสงแดด                                   4) อากาศ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้  2

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง ข้าวโพดสาลี และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ
                                                                 เพลง ข้าวโพดสาลี
                                        พรวนดินกันเสียให้หมด                        จะปลูกข้าวโพดสาลี (ซ้ำ)
                                        โอ้แม่ดวงดารา                                 เจ้าไม่เมตตาตัวพี่
                                        ข้าวโพดสาลี (ซ้ำ)                             ป่านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ำ)
2. ครูให้นักเรียนดูภาพการเจริญเติบโตของพืช แล้วร่วมกันอภิปรายว่า พืชต้องการสิ่งใดเพื่อช่วยให้เจริญเติบโตบ้าง
3. ครูนำภาพต้นไม้หรือต้นไม้จริงชนิดต่างๆ เช่น กล้วยไม้ ทานตะวัน บัว กระบองเพชร มาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปรายว่า ต้นไม้แต่ละชนิดเจริญเติบโตอยู่ในที่ใด และต้องการสิ่งใดในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.1 ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช โดยให้นักเรียนวาดภาพปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และระบายสี พร้อมทั้งเขียนบรรยายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
5. ครูให้นักเรียนผลัดกันออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม โดยเขียนเป็นแผนผังความคิด

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง ปลูกผัก และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า การปลูกผักให้เจริญเติบโตงอกงาม จะต้องทำอย่างไร (รดน้ำ)
                                                                     เพลง ปลูกผัก
                               ปลูกผัก ๆ ๆ                                                 ทำสวนครัวไม่ต้องกลัวอดผัก
                               ปลูกอะไรก็ต้องรู้หลัก (ซ้ำ)                                จึงจะได้ผักมาต้มแกงกิน
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมการทดลองในใบงานที่ 1.2 พืชต้องการน้ำหรือไม่ (โดยครูเตรียมล่วงหน้าให้แต่ละกลุ่มเพาะเมล็ดถั่วเขียวลงในถุงพลาสติกประมาณ 15-20 เมล็ด) ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
    1) ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้
          - เมล็ดถั่วเขียว 15-20 เมล็ด
          - ถุงพลาสติก 1 ใบ
          - กระป๋องนม 2 ใบ
          - ดิน 1 ถุง
    2) เตรียมดินประมาณเท่าๆ กัน ใส่ลงในกระป๋องนม 2 ใบ และติดป้ายใบที่ 1 และใบที่ 2
    3) เลือกต้นถั่วเขียวที่มีขนาดความสูงเท่าๆ กัน 2 ต้น ปลูกลงในกระป๋องนมใบละ 1 ต้น และตั้งกระป๋องทั้งสองใบไว้ในที่ที่มีแสง
    4) รดน้ำต้นถั่วในกระป๋องใบที่ 1 ทุกวัน วันละ 2 เวลา เช้า-เย็น ส่วนต้นถั่วในกระป๋องใบที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำ
    5) ปฏิบัติข้อ 3) –  4) เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วสังเกตและบันทึกผล
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลองที่หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมการทดลอง เรื่อง พืชต้องการน้ำหรือไม่

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง ฉันชอบดอกไม้ และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ  
                                                                   เพลง
ฉันชอบดอกไม้
                                         
   ฉันชอบดอกไม้                                 สดใสสวยดี
                                            ต่างกลิ่น ต่างสี                                  มากมีเหลือคณา
                                            ฉันชอบดอกไม้                                  สบายใจนักหนา
                                            ลมพัดโชยมา                                    หอมผกาชื่นใจ 
2. ครูพานักเรียนไปดูสวนดอกไม้ของโรงเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายว่า นอกจากพืชต้องการน้ำในการดำรงชีวิตแล้ว พืชยังต้องการสิ่งใดอีก (แสงแดด)
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วทำกิจกรรมทดลองในใบงานที่ 1.3 พืชต้องการแสงแดดหรือไม่ โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้แต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
          - กระป๋องนม 2 ใบ
          - กล่องทึบมีฝาปิด 1 ใบ
          - ดิน 1 ถุง
    2) ให้แต่ละกลุ่มเตรียมดินปริมาณเท่าๆ กัน ใส่ลงในกระป๋องนม 2 ใบ ติดป้ายใบที่ 1 และใบที่ 2
    3) ให้เลือกต้นถั่วเขียว (จากที่เพาะในกิจกรรมที่ 1) ขนาดสูงประมาณ 5 ซม. 2 ต้น มาปลูกลงในกระป๋อง กระป๋องละ 1 ต้น
    4) ต้นถั่วกระป๋องที่ 1 ตั้งไว้ในบริเวณที่มีแสง และรดน้ำปริมาณเท่ากันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ต้นถั่วกระป๋องที่ 2 ตั้งไว้ในกล่องทึบและปิดฝาเพื่อไม่ให้แสงเข้า และรดน้ำปริมาณเท่ากันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์
    5) สังเกตลักษณะของต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง เปรียบเทียบกัน โดยวัดความสูงของลำต้น สังเกตขนาดและสีของใบ แล้วบันทึกผล
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลองที่หน้าชั้นเรียน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมทดลอง

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง ผลไม้ไทย และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ  
                                                                      เพลง ผลไม้ไทย
                                            ดูซิผลไม้ไทย                                    มีลำไยและส้มโอ
                                            มะละกอและแตงโม                              ผลโตโตมีมากมาย
                                            มีไว้ขายและรับประทาน                         มีไว้ขายและรับประทาน
2. ครูให้นักเรียนดูแผนผังความคิดปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน แล้วทำกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปว่า หากต้นไม้ไม่ได้รับปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุใด ตามรายละเอียดต่อไปนี้
         - กลุ่มที่ 1  อภิปรายว่า “ ถ้าต้นไม้ขาดน้ำ จะเกิดผลอย่างไร”
         - กลุ่มที่ 2  อภิปรายว่า “ ถ้าต้นไม้ขาดธาตุอาหาร จะเกิดผลอย่างไร”
         - กลุ่มที่ 3  อภิปรายว่า “ ถ้าต้นไม้ขาดอากาศ จะเกิดผลอย่างไร”
         - กลุ่มที่ 4  อภิปรายว่า “ ถ้าต้นไม้ขาดแสง จะเกิดผลอย่างไร”
    2) ให้แต่ละกลุ่มบันทึกผลการอภิปรายลงในสมุด แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม แล้วศึกษาความรู้เพิ่มเติมในใบความรู้ที่ 1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.4
2. ใบความรู้ที่ 1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
3. บัตรภาพต้นไม้ต่างๆ
4. ต้นพืช เช่น ต้นถั่วเขียว
5. ใบงานที่ 1.1  ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
6. ใบงานที่ 1.2  พืชต้องการน้ำหรือไม่
7. ใบงานที่ 1.3  พืชต้องการแสงแดดหรือไม่

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้