Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 18:48 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

โครงสร้างของพืช

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 8 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 38,863 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ใบและหน้าที่ของใบ เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ใบ เป็นโครงสร้างที่สำคัญของพืช ทำหน้าที่สร้างอาหารและหายใจ โดยการหายใจจะเกิดที่บริเวณปากใบ ซึ่งเป็นรูเล็กๆ ส่วนใหญ่อยู่ทางท้องใบ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.1  ป.4/1  ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช
   ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ    
             ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
             ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
             ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
             ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหน้าที่และลักษณะของใบได้
2. บอกประโยชน์ของการคายน้ำของพืชได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ใบและหน้าที่ของใบ 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 -
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนนำใบไม้ที่มีลักษณะต่างๆ กันมาศึกษา โดยให้นักเรียนสังเกตลักษณะรูปร่างและสีของใบไม้แต่ละชนิดว่า เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของใบว่ามีหน้าที่อะไร  (สร้างอาหารและคายน้ำ)
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมการทดลองในใบงานที่ 2.1 การคายน้ำของใบไม้ ดังนี้ 
    1) เลือกกิ่งไม้ที่มีขนาดเท่ากันๆมา 2 กิ่ง โดยกิ่งหนึ่งเด็ดใบและดอกให้หมด อีกกิ่งหนึ่งไม่ต้องเด็ดใบและดอก
    2) นำถุงพลาสติกมาครอบกิ่งไม้ทั้งสองกิ่ง แล้วใช้เชือกผูกปากถุงไว้ประมาณ 15-30 นาที 
    3) สังเกตการเปลี่ยนแปลง และวาดภาพ บันทึกผล ลงในใบงาน
3. นักเรียนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม เรื่อง ใบและหน้าที่ของใบ  จนได้ข้อสรุปดังนี้
    - ใบพืช ทำหน้าที่คายน้ำ ซึ่งการคายน้ำเป็นประโยชน์ต่อพืช คือ ทำให้เกิดการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยลดความร้อนให้พืชด้วย

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.2 ลักษณะของใบไม้ โดยให้นักเรียนเก็บตัวอย่างใบไม้ที่มีลักษณะต่างๆ ในชุมชนมาติดในใบงาน เช่น ใบไม้ที่มีลักษณะรี  กลม  หยัก เป็นต้น พร้อมทั้งเขียนบอกชื่อใบไม้และประโยชน์
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม และนำผลงานติดป้ายนิเทศ

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูกำหนดปัญหาแล้วให้นักเรียนตั้งสมมติฐานหรือหาคำตอบว่า นอกจากหน้าที่ตามปกติของราก ลำต้น ใบ แล้วในบางครั้งยังมีหน้าที่พิเศษอื่นๆ อย่างไรบ้าง (เช่น สะสมอาหาร ขยายพันธุ์ เกาะยึดลำต้น) ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบ
2. ครูถามนักเรียนว่า เคยพบเห็นพืชในชุมชนที่มีลักษณะพิเศษดังที่กล่าวมาบ้างหรือไม่ ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.3 ส่วนประกอบของพืช โดยให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราก ลำต้น และใบของพืชในชุมชน ซึ่งทำหน้าที่พิเศษ เช่น สะสมอาหาร ขยายพันธุ์ หรือเกาะยึดลำต้น โดยวาดภาพหรือถ่ายภาพมาติดในใบงาน จดบันทึกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาพูดสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช จากนั้นเขียนลงในสมุด ให้ตัวแทนนักเรียนในชั้นรวบรวมสมุดส่งครู
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้อีกครั้งหนึ่ง
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) วาดภาพต้นพืชลงในใบกิจกรรม 1 ต้น แล้วเขียนลูกศรแสดงทิศทางการลำเลียงน้ำและอาหาร จากนั้นระบายสีภาพให้สวยงาม 
    2) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วร่วมกันศึกษาลักษณะของปากใบของพืชโดยปฏิบัติ ดังนี้
         - พับใบพืช แล้วฉีกแฉลบด้านหลังใบให้ได้เยื่อบางๆ
         - วางเยื่อผิวใบลงบนแผ่นสไลด์และหยดน้ำ สังเกตดูจากกล้องจุลทรรศน์
         - วาดภาพปากใบที่สังเกตได้ จากนั้นเขียนบอกหน้าที่ของปากใบ
    3) ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า การคายน้ำของพืชมีความสัมพันธ์กับการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไร เสร็จแล้วให้สมาชิกกลุ่มทุกคนบันทึกลงในใบกิจกรรม
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม และนำผลงานติดป้ายนิเทศ
6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.4 ฝึกคิด พิชิตคำถาม เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้  1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.3

 ใบงานที่ 2.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.4

 ใบงานที่ 2.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 เรื่อง การ
 ลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.4
2. ใบงานที่ 2.1  การคายน้ำของใบไม้
3. ใบงานที่ 2.2  ลักษณะของใบไม้
4. ใบงานที่ 2.3  ส่วนประกอบของพืช
5. ใบงานที่ 2.4  ฝึกคิด พิชิตคำถาม

แหล่งการเรียนรู้
1. บริเวณโรงเรียนหรือบริเวณบ้าน
2. ห้องสมุด
3. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้