Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 22:40 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

โครงสร้างของพืช

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 8 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 38,255 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง รากและลำต้น เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

รากเป็นโครงสร้างของพืชที่อยู่ใต้ดินและแผ่ขยายออกไป ซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหาร ส่วนลำต้นเป็นส่วนของพืชที่ต่อจากรากขึ้นมา ทำหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน และใบ ขึ้นสู่อากาศเพื่อรับอากาศและแสงแดด

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.1  ป.4/1  ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช
   ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ    
             ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
             ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
             ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
             ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกส่วนประกอบภายนอกของพืชและหน้าที่ได้
2. บอกหน้าที่ของรากและลำต้นได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ส่วนประกอบภายนอกของพืชและหน้าที่
2. รากและลำต้น

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - มีวินัย
 - ใฝ่เรียนรู้
 - มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้  1

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำต้นไม้หรือภาพต้นไม้ที่มีส่วนประกอบภายนอก เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล มาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบภายนอกของพืช ได้แก่อะไรบ้าง แต่ละส่วนมีหน้าที่อะไร
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.1 ส่วนประกอบภายนอกของพืช ดังนี้
    1) ให้นักเรียนนำต้นพืชที่มีส่วนประกอบภายนอกครบถ้วน คือ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผลมาศึกษา
    2) นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบกับภาพต้นพืชในใบงาน
    3) เขียนชื่อเรียกส่วนประกอบภายนอกของพืชคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
3. นักเรียนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม เรื่อง ส่วนประกอบภายนอกของพืชแล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ หน้าที่ของรากและลำต้น
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมการทดลองในใบงานที่ 1.2 หน้าที่ของรากและลำต้น ดังนี้
    1) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มนำต้นเทียนมาล้างรากให้สะอาดแล้วสังเกตลักษณะของรากและลำต้น
    2) แช่ต้นเทียนในน้ำหมึกสีแดง ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที
    3) ตัดลำต้นเทียนตามขวาง ใช้แว่นขยายส่องดู บันทึกผลการสังเกตและวาดภาพลงในใบงาน
3. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้น
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 1.1 รากและลำต้น

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.4
2. ใบงานที่ 1.1  ส่วนประกอบภายนอกของพืช
3. ใบงานที่ 1.2 หน้าที่ของรากและลำต้น
4. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง รากและลำต้น
5. ต้นพืช เช่น ต้นเทียน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้