Log in | วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2561 | 23:28 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

Unit 6 Sports day

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 5 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 35,155 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Unit 6 Sports day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง Unit 6 Sports day (Lesson 2) เวลา 9 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับกีฬาและอุปกรณ์กีฬา การอ่านเนื้อเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาและชีวิตของนักกีฬา การเรียนรู้โครงสร้างประโยค Present Continuous Tense  และ Present Simple Tense ทำให้ผู้เรียนสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาและชีวิตประจำวันของตนเองได้  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 - ออกเสียงคำศัพท์ สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา และอุปกรณ์กีฬาได้
 - พูด/เขียนขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำและกิจวัตรประจำวันได้
 - ตอบคำถามและสรุปข้อมูลจากการอ่านได้
 - ระบุภาพจากการฟังได้
 - เขียนบรรยายสั้นๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันแข่งขันกีฬาได้
 - เขียนบรรยายสั้นๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 - ร้องเพลงและเล่นเกมภาษาอังกฤษที่กำหนดได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - คำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม
 - กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และความหมายเกี่ยวกับกีฬา
 - ประโยค บทสนทนา และเรื่องสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ
 - คำศัพท์และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
   เช่น   What is he doing?                                   He is catching the baseball.
           Does Anna play baseball on Saturday?        Yes, she does./No, she doesn’t.
 - ประโยคและข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และเรื่องใกล้ตัว
 - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง
 - การรวบรวมและนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (พลศึกษา)
 - การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 - การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - การคิดวิเคราะห์
 - การคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการสื่อสาร

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - ซื่อสัตย์สุจริต
 - มีวินัย
 - อยู่อย่างพอเพียง

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 5-6
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. นักเรียนเล่นเกมจับคู่คำศัพท์ โดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม  ครูแจกบัตรคำศัพท์ภาษา อังกฤษและภาษาไทยให้แต่ละกลุ่ม  กลุ่มละ 1 ชุด  ดังนี้
      race                    racket                  trainers                  bat                          helmet  
      วิ่งแข่ง                  ไม้ตีแบด                รองเท้ากีฬา             ไม้ตีเบสบอล                หมวกใส่เล่นกีฬา
    กลุ่มไหนจับคู่บัตรคำได้เร็วและถูกต้องที่สุด  ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ
2. นักเรียนเล่นเกมเรียงคำ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ครูแจกบัตรคำ ให้แต่ละกลุ่ม  กลุ่มละ 1 ชุด  แล้วเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง จากนั้นผลัดเปลี่ยนชุดบัตรคำกับกลุ่มอื่นๆ ประโยคที่จะให้เรียงมีดังนี้
      They are winning the race.
      My favourite sport is ping-pong.
      Can you play baseball?
      I can’t play baseball.
      I can play football.
3. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับกีฬา และการใช้  Present  Continuous Tense รวมทั้งหลักการเติม -ing

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้า 78 ข้อ 1 Listen, point and repeat.  โดยครูอ่านออกเสียงคำศัพท์    ทั้ง 6 คำ  ให้นักเรียนฟังและพูดตาม แล้วช่วยกันบอกความหมายโดยดูจากรูปที่กำหนดให้ จากนั้นครูเปิด CD/track 84 เพื่อให้นักเรียนฝึกออกเสียงตาม  CD
                                                                 Audio scripts
                                          win                         hit                           kick                       
                                          catch                     throw                       jump                                 
2. นักเรียนเขียนตัวอักษร A-D ลงในสมุด แล้วดูภาพเด็กเล่นกีฬา A-D ในหนังสือเรียน หน้า 78 ข้อ 2Listen and number. ครูถามนักเรียนว่าภาพแต่ละภาพ คือภาพอะไร จากนั้นครูเปิด CD/track 85 ให้นักเรียนฟัง 2 รอบ  แล้วเรียงลำดับภาพตามประโยคที่ได้ยิน โดยทำลงในสมุด
                                                                 Audio scripts  
                                                  1. Tom’s throwing the ball.      
                                                  2. Mark’s kicking the ball with his left foot.               
                                                  3. Jack’s catching the ball.   
                                                  4. Mary’s hitting the ball with a bat.        
      Key         A. 2                       B. 4                            C. 1                          D. 3
    ครูเปิด CD/track 85 ให้นักเรียนฟังทีละประโยค  เพื่อเป็นการเฉลยคำตอบ ครูเขียนประโยคบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนจดลงสมุด  และช่วยกันแปลความหมาย จากนั้นครูเปิด CD อีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม CD
3. ครูถามความหมายของคำกริยา 4 คำ  ซึ่งอยู่ทางขวามือ ในหนังสือเรียน หน้า 78 ข้อ 3 Match the pictures with the words and say.
      Teacher:        What does “hit” (jump, throw, kick) mean?
      Students:      ตี  (กระโดด,  ขว้าง,  เตะ)
    จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง โดยทำลงในสมุด แล้วเฉลยคำตอบพร้อมกัน  ครูเขียนเฉลยบนกระดานอีกครั้ง
      Key             1. b                      2. a                      3. d                        4. c
        นักเรียนชี้ทีละภาพ  แล้วออกเสียงคำศัพท์ตามครู  จากนั้นจึงออกเสียงพร้อมๆ กัน
      Students:    Jump,  hit ,  kick,  throw.
        นักเรียนทุกคนลุกจากที่นั่งของตน  เพื่อทำท่าประกอบตามคำกริยาทั้ง 4 ที่ครูออกคำสั่ง (Free  Style) เช่น
      Teacher:       Jump (please).
    นักเรียนทำท่ากระโดดตัวลอย  บางคนทำท่ากระโดดกบ  แล้วร้อง “อ๊บ อ๊บ” ฯลฯ
4. นักเรียนดูภาพเด็กๆ ในอากัปกิริยาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับกีฬา ในหนังสือเรียน หน้า 79  ข้อ 4 Listen, ask and say. แล้วบอกครูว่าเด็กๆ ในภาพ 1-7 กำลังทำกิริยาอะไร  จากนั้นครูเปิด CD/track 86 ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
                                                                 Audio scripts  
                         The School Sports Day is really exciting. The students are practising now. 
                          Look! The boy and girl are playing football. The boy is kicking the ball.
                         Tina is jumping and Maria is hitting the volleyball over the net. The boy and girl 
                          with helmet are skateboarding. Wow! Jack is winning the race! And there the
                          boy is throwing the rugby ball. Near him Ben is catching the baseball. They want to win tomorrow. 
    ครูติดแผ่นป้าย Audio script ให้นักเรียนดูบนกระดาน แล้วอ่านออกเสียงทีละประโยคตาม CD เสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกประโยคจากใน Audio script มาเขียนให้ตรงกับภาพ  ดังนี้
      The boy and girl are playing football. The boy is kicking the ball.  (picture 2)  
      Tina is jumping.  (picture 5)
      Maria is hitting the volleyball over the net. (picture 6)
      The boy and girl with helmet are skateboarding. (picture 7)
      Jack is winning the race.  (picture 1)
      The boy is throwing the rugby ball.  (picture 4)
      Ben is catching the baseball.  (picture 3)
    จากนั้นนักเรียนฝึกพูดสนทนาถาม-ตอบ โดยใช้ข้อมูลจากรูปภาพทั้ง 7 นี้  โดยนักเรียนอ่านบทสนทนาที่ให้เป็นตัวอย่างในหนังสือเรียน หน้า 79 ข้อ 4 ตามครู แล้วช่วยกันแปลความหมาย นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่นั่งอยู่ด้านหลัง (Pair work) เพื่อฝึกสนทนา โดยสลับบทบาทกัน ให้เป็นทั้งผู้ถามและผู้ตอบ และเลือกภาพใดก็ได้ 1 ภาพในการสนทนา  เช่น
      Suda:      What is he doing?  (ชี้ภาพที่ 1)
      Dang:      He is winning the race.
                     What is she doing?  (เลือกภาพหมายเลข 5)
      Suda:      She is jumping.
   ครูเดินสังเกตและช่วยเหลือขณะนักเรียนทำกิจกรรม แล้วสุ่มเรียกนักเรียน 2 คู่  ให้พูดสนทนากัน
5. ครูนำเสนอโครงสร้างประโยคของ  Present  Continuous  Tense  หรือบางทีเรียกว่า  Present  Progressive  บนกระดาน ดังนี้ 
Pattern  ประโยคบอกเล่า
                                             
      เราใช้  Present  Continuous  Tense  เมื่อ
      1) เหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่พูด
          เช่น     We are learning English.
                    I am speaking.
      2) เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันสั้น
          เช่น     We are playing football this afternoon.
    ประโยค Present Continuous Tense  มักมีคำว่า now อยู่ในประโยค เช่น We’re studying now. จากนั้นครูให้นักเรียนแต่งประโยคPresent Continuous Tense  คนละ1ประโยคโดยมี now ประกอบในประโยคด้วย โดยให้แต่งประโยคจากสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว ตามความเป็นจริงจากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน4 - 5คนให้ยืนขึ้นอ่านประโยคที่ตนเองแต่งเช่น
      Nisa:        I am speaking now.
      Nop:        We are sitting at this moment.
      Som:        He is talking now.             etc.
      การตั้งประโยคคำถามว่าผู้อื่นกำลังทำอะไรเราใช้รูปแบบดังนี้
      ประโยคคำถาม
                                               
      เช่น      - What are they doing?                   They are working.
                 - What is she doing?                        She is singing a song.       
               *- What are you doing?                     *I am learning English.   
      หมายเหตุ     *ถ้าคำถามถามYou  ให้ตอบ  I  แต่ถ้าถาม I  ให้ตอบ  You นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพื่อฝึกสนทนาถาม-ตอบด้วยPresent Continuous Tense  ตามตัวอย่างข้างต้นหรือในหนังสือเรียน หน้า 79จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน4คู่ ให้ออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อถามและตอบทีละคู่

                                                               Background Information
      หลักการเติม ing  ที่ท้ายคำกริยา
      1) คำกริยาทั่วไปเติม ing  ได้เลย
                        listen --> listening                    walk --> walking
      2) คำกริยาที่ลงท้ายด้วย  ie  ให้เปลี่ยน  ie  เป็น y ก่อน แล้วจึงเติม  ing
                        die --> dying
      3) คำกริยาที่ลงท้ายด้วย  e  ให้ตัด  e  ออกก่อน แล้วจึงเติม  ing
                        write --> writing                      move --> moving
      4) คำกริยาพยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกดอีก1ตัว ก่อนแล้วจึงเติมing
                        hit--> hitting                           win--> winning
6. นักเรียนเล่นเกมMime Action (ใบ้คำกริยา)  ครูเตรียมบัตรคำกริยา12ใบเพื่อประกอบการเล่นเกมโดยไม่ให้นักเรียนเห็นบัตรคำเหล่านี้ก่อนดังนี้
                  
      วิธีการเล่นเกมมีดังต่อไปนี้
      1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมเท่าๆกันตามความสมัครใจของนักเรียน (Team work) 
          นักเรียนนั่งลงกับพื้นชิดๆกันเป็น2วงกลม
      2) ครูแจกบัตรคำกริยาทีมละ6ใบให้แต่ละทีมต่างเก็บเป็นความลับ
      3) แต่ละทีมคัดเลือกตัวแทนให้ยืนขึ้นและแสดงท่าทางตามบัตรคำ 1ใบตามที่ลูกทีมเลือก
          แล้วถามคำถามว่า“What am I doing?”
          ยกตัวอย่างเช่น
           - ตัวแทนทีมA ทำท่าว่ายน้ำแล้วพูด“What am I doing?”
           - ตัวแทนทีมB หันไปซุบซิบปรึกษากับลูกทีมแล้วตอบว่า“You are swimming.” 
             (ทีมB ตอบถูก ได้1แต้ม) ตัวแทนทีมB คนเดิมทำท่าใบ้คำกริยาบ้างแล้วถามทีมA ว่า“What am I doing?”
           - ตัวแทนทีมA คนเดิมจะตอบว่า“You are jumping.”  (ทีมA ได้1แต้มเช่นกัน)
      4) แต่ละทีมคัดเลือกตัวแทนคนใหม่ให้ยืนขึ้นเพื่อแข่งขันกัน จนหมดบัตรคำ จากนั้นจึงแลกชุดบัตรคำกันและเริ่มต้นเล่นเกมใหม่โดยคัดเลือกตัวแทนที่ไม่ซ้ำกับคนเดิม

กิจกรรมรวบยอด
1. ครูทบทวนคำศัพท์โดยใช้บัตรคำครูออกเสียงคำศัพท์ตามบัตรคำที่ชูขึ้นนักเรียนออกเสียงตาม  จากนั้นครูถามความหมายของคำศัพท์แต่ละคำนักเรียนช่วยกันตอบ
      Teacher:         (ชูบัตรคำ “hit”) What does it mean?
      Students:       ตี
    ครูติดบัตรคำบนกระดานแล้วให้นักเรียนดูภาพ 1-7 ในแบบฝึกหัดหน้า 58 ข้อ 1 Find the words.ครูถามนักเรียนว่าภาพเหล่านี้ตรงกับคำศัพท์คำใดบนกระดาน  จากนั้นให้นักเรียนนำคำศัพท์เหล่านี้มาเติมลงในตารางปริศนาอักษรไขว้    
      Key    Across:        1. throw                                3. tennis                            5. catch                 
               Down:         2. hit                         4. volleyball                     6. cap                          7. win
2. ครูนำลูกบอลหลายประเภทมาวางไว้บนโต๊ะครูลูกเทนนิสลูกปิงปองลูกฟุตบอลและลูกบาสเกตบอลครูอาจขอยืมจากภาควิชาพลศึกษา  ครูถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถทำอะไรกับลูกบอลได้บ้างนักเรียนช่วยกันตอบ
      Teacher:         What can you do with the ball?
      Students:       Hit, throw, kick, catch.
      Teacher:         Could you spell that, please?
      Students:       H  -  I  -  T
                            T - H  - R - O - W
                             K - I - C - K
                             C - A - T - C - H
      Teacher:          Very good!
    จากนั้นนักเรียนเขียนคำกริยาของกีฬา4ประเภทในภาพ1-4 ในแบบฝึกหัดหน้า58 ข้อ 2 Look and write. What can you do with the ball?โดยดูภาพแล้วเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ  เสร็จแล้วครูเขียนเฉลยบนกระดาน
      Key  1. hit                      2. throw                   3. catch                   4. kick
3. ครูติดบัตรคำเกี่ยวกับชื่อกีฬาบนกระดานแล้วให้นักเรียนออกเสียงตามครู
            volleyball                      tennis                   skateboard
            baseball                       football
    จากนั้นให้นักเรียนฟังคำใบ้ของครูทีละประโยค แล้วให้นักเรียนทายว่าเป็นกีฬาอะไรนักเรียนแข่งกันตอบ คนที่ตอบถูกคนแรกถือว่าชนะ
      e.g.      Teacher:     It’s fast.
                  Mana:        Tennis.
                  Teacher:     No. It’s fast. You jump high.
                  Chujai:        Volleyball.
                  Teacher:      No. It’s fast. You jump high. You wear a helmet.
                  Manee:        Skateboard.
                  Teacher:      Correct. Get 1 point. เป็นต้น
    นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อจับคู่คำจำกัดความหรือวิธีการเล่นกีฬาแต่ละชนิด (1-5) กับชื่อกีฬา (a-e) ในแบบฝึกหัด หน้า 59 ข้อ 3 Read and match.What sport is it?โดยนำตัวอักษร a-e มาใส่ไว้หน้าเลขข้อ จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มอ่านกลุ่มละ1ข้อแล้วเฉลยคำตอบ ครูเขียนคำตอบที่ถูกต้องอีกครั้งบนกระดาน
      Key      1. c             2. d                  3. a                 4. e                  5. b
4. ครูทบทวนหลักการเติม-ing ท้ายคำกริยา ในPresent Continuous Tense โดยเฉพาะกรณีที่คำกริยามีพยางค์เดียวตัวสะกดตัวเดียวและสระตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกดอีก1ตัวก่อนเติม-ing จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า59 ข้อ 4 Look and complete. What is he/she doing? 
      Key             1. is hitting                 4. are running
                        2. is sleeping               5. is winning
                        3. is kicking                 6. is doing
    เมื่อเฉลยเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนอ่านประโยค 1-6 พร้อมๆ กัน  ถ้ามีนักเรียนช่างสงสัยบางคนถามครูว่า“swim” เป็นคำสองพยางค์ทำไมจึงเพิ่มตัวสะกด 1 ตัว ก่อนเติม -ing ท้ายคำกริยาซึ่งไม่เป็นไปตามกฎ  ครูจึงอธิบายว่า“swim” ถือเป็นคำ1พยางค์เพราะเราออกเสียง/s/ แค่กึ่งเดียวคือออกไม่เต็มเสียงซึ่ง /sw/ ถือเป็นเสียงควบกล้ำในภาษาอังกฤษ เรียกว่า consonant cluster หรือ blend จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันนึกคำกริยาคำอื่นๆ ที่อยู่ในกฎข้อที่ต้องเพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วครูเขียนคำตอบบนกระดาน เช่น
              get     -      getting         ได้รับ             cut      -       cutting                ตัด
              sit       -      sitting           นั่ง                dot      -       dotting               ทำจุด
              put     -      putting          วาง              spin      -       spinning              ปั่น

                                                               Background Information
      ถ้าเป็นคำสองพยางค์ ซึ่งลงเสียงหนัก (stress) ที่พยางค์ท้าย และพยางค์ท้ายมีสระตัวเดียว
      และตัวสะกดตัวเดียว  ต้องเพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วจึงเติม -ing เช่น
            begin      -     beginning
            forget     -     forgetting
            occur      -     occurring
            refer       -     referring
      หมายเหตุ: คำที่ลงท้ายด้วย l (แอล) จะเพิ่ม l อีกหนึ่งตัวก่อนเติม -ing  หรือไม่
                     ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอังกฤษแบบอเมริกัน หรืออังกฤษแบบอังกฤษ ดังนี้
      British English:                เพิ่ม l      เช่น   travel-travelling, quarrel-quarrelling
      American English:           ไม่เพิ่ม l    เช่น   travel-traveling, quarrel-quarreling

5. ครูเตรียมอุปกรณ์กีฬาของจริง หรือบัตรภาพอุปกรณ์กีฬาต่างๆ นำออกมาแสดงทีละชิ้น เพื่อให้นักเรียนช่วยกันทายว่าอุปกรณ์นั้นใช้สำหรับเล่นกีฬาอะไร นักเรียนดูอุปกรณ์แล้วปรึกษากัน จากนั้นจึงตอบครู ครูบอกคำศัพท์ที่นักเรียนไม่ทราบบางคำ แล้วจึงเขียนบนกระดาน  ดังนี้ golf, tennis, badminton, basketball, football, rugby, swimming, boxing, ping-pong, chairball (แชร์บอล) ครูถามนักเรียนว่าจากกีฬาทั้ง10ประเภทที่ครูเขียนบนกระดานนี้นักเรียนชอบกีฬาใด  ครูอ่านชื่อกีฬาแต่ละชนิดแล้วให้นักเรียนยกมือขึ้นครูขีด / ความถี่ท้ายชื่อกีฬาชนิดนั้นๆ บนกระดาน
    นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มตามชนิดของกีฬาที่ตนชอบจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มอาจไม่เท่ากันกีฬาบางชนิดอาจไม่มีใครชอบเลยจากนั้นสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดและออกความเห็นว่าทำไมตนจึงชอบกีฬาชนิดนั้นๆโดยมีเลขาฯช่วยจดสรุปความคิดเห็นและตั้งชื่อกลุ่มตามชื่อกีฬาที่ชอบ  เสร็จแล้วตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน(Oral presentation) เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ 
     เช่น   กลุ่ม Swimming ออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกโดยด.ญ. ศรีสุดา(ทุกคนปรบมือ)
             We like swimming because it is very good for our bodies. We feel free when we are in the water. We can swim anytime.           
             กลุ่ม Boxing  ซึ่งนำเสนอโดย ด.ช. บุญล้น
             กลุ่มเราชอบกีฬาชกมวยครับเพราะเป็นกีฬาที่ดุเดือดเร้าใจสำหรับลูกผู้ชาย                      
             นอกจากนี้กีฬาชกมวยยังเป็นกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยครับ                 ฯลฯ

ชั่วโมงที่ 7-8
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม Hangman (เกมแขวนคอ) คำศัพท์เกี่ยวกับชื่อกีฬา
2. ครูแจกแบบทดสอบ (English Test 1) ที่ครูถ่ายเอกสารจากส่วนท้ายของแผนการจัดการเรียนรู้นี้ให้นักเรียนคนละชุด เพื่อให้นักเรียนทดสอบความสามารถของตนเอง ในเรื่อง Present Continuous Tense โดยนักเรียนเรียงคำในแต่ละข้อ ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง
      Key  1. Tim is hitting the volleyball.    
             2. What are you doing?                  
             3. She is winning the race.            
             4. They are swimming now.         
             5. Can you play football?           
             6. No, I can’t.
             7. They can’t play ping-pong.
             8. He is playing football this evening.
             9. We are learning English now. 
           10. What is Mary doing?
     ก่อนทำแบบทดสอบ ครูบอกใบ้ให้แก่นักเรียนว่าประโยคมักขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ และลงท้ายด้วยจุด (Full stop) ส่วนประโยคคำถามจะลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถาม ? (Question mark) นักเรียนทำแบบทดสอบด้วยตนเอง ห้ามลอกผู้อื่น เพราะเป็นการทดสอบตนเอง (Self evaluation) และไม่มีคะแนนเก็บ เมื่อทุกคนทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว จึงแลกกันตรวจกับเพื่อนข้างเคียง  โดยครูเฉลยประโยคที่เรียงถูกต้องแล้วบนกระดาน นักเรียนตรวจงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และให้ 1 คะแนนแก่ข้อที่เรียงถูกต้อง ผู้ที่ทำแบบทดสอบถูกเกินกว่า 7 ข้อขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
3. ครูบอกนักเรียนว่าในชั่วโมงต่อไปนี้ นักเรียนจะเรียนรู้เรื่องกีฬาต่อ และประโยคคำถาม ในรูปของ Present Continuous Tense

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับการตอบคำถามแบบ Yes-No questions จากนั้นครูถามคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนของ Anna และ Betty ให้นักเรียนตอบโดยดูข้อมูลจากตาราง ในหนังสือเรียน หน้า 80 ข้อ 5 Read and then ask and answer.
      Teacher:        Does Anna play baseball on Monday?
      Students:      No, she doesn’t. She plays baseball on Tuesday and Thursday.
      Teacher:        Does Anna play volleyball on Saturday?
      Students:      Yes, she does.
      Teacher:         Does Betty play badminton at 11 o’clock on Monday?
      Students:       No, she doesn’t. She plays badminton at 6 o’clock on Monday.
      Teacher:         Does Betty play football on Tuesday and Saturday?
      Students:      Yes, she does.
    จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กันฝึกถาม-ตอบเหมือนดังตัวอย่าง เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 คู่  ให้ออกมาพูดสนทนาหน้าชั้นเรียน
2. ครูทบทวนการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Can จากนั้นให้นักเรียนอ่านบทสนทนาในหนังสือเรียน หน้า 80 ข้อ 6 Ask and answer.พร้อมๆ กัน แล้วให้นักเรียนแต่งประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย “Do” และ “Can” อย่างละ 1 ประโยค แล้วเดินไปถามเพื่อนๆ ในห้อง อย่างน้อย 3 คน  แล้วเขียนสรุปในรูปของตารางและเขียนบรรยายเหมือนดังตัวอย่างด้านล่างนี้  ครูสุ่มเรียกนักเรียน 3-4 คนให้ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
                              
      ตัวอย่าง
               Kim plays tennis but he can’t swim.
               Ann plays tennis but she can’t swim.
               Fah plays tennis and she can swim.
3. นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน อ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 81 ข้อ 7 Read and complete. และช่วยกันเติมคำในประโยคให้สมบูรณ์  แล้วเขียนประโยคดังกล่าวลงในกระดาษ 1 แผ่น พร้อมทั้งช่วยกันหาประโยคที่เป็น Present Continuous Tense  ในเนื้อเรื่อง และเขียนลงในกระดาษคำตอบของกลุ่ม  จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน เพื่อรายงานคำตอบของกลุ่มตนเอง
      Key       1. kicking                 3. helmets                5. Sports Day
                  2. jumping               4. race 
4. นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 81 ข้อ 8 Draw and write about the sport activities. Use the reading as a model.โดยให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นกีฬาต่างๆ ในสมุด เสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพของตนเอง ด้วยประโยคสั้นๆ ง่ายๆ โดยใช้โครงสร้าง Present Continuous Tense  นักเรียนสามารถใช้เนื้อเรื่องในข้อ 7 เป็นต้นแบบในการเขียน
      Key  (Suggested answer)
             The boys and girls are in the playground.  Mana is playing football. Manee is throwing a rugby ball to Chujai.  And Peeti and his friends are skateboarding. They have fun.
    ครูคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่โดดเด่น จำนวน 5 ชิ้น  โดยพิจารณาจากการวาดภาพ  การให้สีสัน และการแต่งประโยคถูกหลักไวยากรณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์  ครูเชิญเจ้าของผลงานออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อนำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนๆ ดู และอ่านประโยคให้เพื่อนๆ ฟัง ครูเตรียมรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนทั้ง 5 คน
    หมายเหตุ:    ถ้ากิจกรรมนี้ใช้ระยะเวลานาน ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้าน  แล้วนักเรียน 5 คน ออกมานำเสนอผลงานในชั่วโมงต่อไป
5. นักเรียนเล่นเกม Delete weak point (กำจัดจุดอ่อน)   โดยครูแจกกระดาษซึ่งมีประโยคคำถามและคำตอบให้แก่หัวหน้ากลุ่ม คนละ 1 แผ่น ซึ่งมีใจความดังนี้
             

      ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมให้นักเรียน ดังต่อไปนี้
      1) นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  ทุกกลุ่มเลือกหัวหน้า 1 คน  เพื่อเป็นผู้ถาม
      2) หัวหน้ากลุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม ด้วยคำถามทั้ง 5 ข้อ วนเวียนไปเรื่อยๆ ผู้ที่ตอบคำถามผิด ต้องออกจากการแข่งขัน จนแต่ละกลุ่มเหลือสมาชิกเพียง 2 คน คือหัวหน้ากลุ่ม และผู้ชนะเลิศ (ภายในกลุ่ม)
      3) สมาชิกที่เหลือของทุกกลุ่มออกมายืนเรียงแถวหน้ากระดานที่หน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นผู้ตอบคำถาม โดยครูเป็นผู้ถามด้วยคำถามเดิม ผู้ที่ตอบไม่ได้หรือตอบผิด ต้องออกจากแถวไปจนเหลือคนสุดท้าย คือผู้ชนะเลิศ ครูเตรียมของรางวัล 1 ชิ้น ให้แก่ผู้ชนะเลิศ

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนดูภาพ 2 ภาพในแบบฝึกหัด หน้า 60 ข้อ 5 Look and compare. แล้วอ่านข้อความ ที่กำหนดให้ในแต่ละภาพพร้อมๆ กัน จากนั้นให้นักเรียนพูดเปรียบเทียบภาพทั้ง 2 ภาพว่ากิจกรรมในภาพใดทำเป็นปกตินิสัย (habit) และประโยคในภาพใดเกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน (now)
      Key  Pictureis about habit.
             Picture 2  is about now. 
    ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Present Simple Tense และ Present Continuous Tense ว่า ถ้าพูดถึงสิ่งที่ทำเป็นประจำ เช่น กิจวัตรประจำวัน จะใช้ Present Simple Tense แต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูด หรือในปัจจุบัน จะใช้ Present Continuous Tense จากนั้นให้นักเรียนวงกลมคำตอบที่ถูกต้อง โดยดูว่าในแต่ละประโยค จะต้องใช้ Tense ใด ระหว่าง Present Simple Tense กับ Present Continuous Tense
      Key             1. starts                   3. goes                    5. is hitting
                        2. are playing            4. comes
    นักเรียนช่วยกันเฉลย โดยครูเขียนคำตอบบนกระดานอีกครั้ง จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน 6 คน ให้ยืนขึ้นอ่านคนละ 1 ข้อ
2. ครูทบทวนและอธิบายการใช้  “verb to do”  และ “can”  ในรูปประโยคคำถามและคำตอบ จากนั้นให้นักเรียนชายจับคู่กับนักเรียนหญิง (Pair work) เพื่อทำแบบฝึกหัด หน้า 60 ข้อ 6Complete the sentences with do, does, don’t, doesn’t, can, can’t.  เสร็จแล้วนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ โดยครูเขียนคำตอบบนกระดานอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนแก้ไขงานของตน
      Key              1. Do                       3. doesn’t               5. can’t
                         2. Can                      4. Do
    เสร็จแล้วนักเรียนอ่านประโยคบนกระดานพร้อมๆ กันทุกคน  จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน 5 คู่  ให้ลุกขึ้นยืน แล้วอ่านคนละ 1 ข้อ (ถาม-ตอบกันเอง)
3. นักเรียนดูรูปภาพ และอ่านเนื้อเรื่องในแบบฝึกหัด หน้า 61 ข้อ 7 Read and complete. จากนั้นจึงเติมคำลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์  เสร็จแล้วนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ ครูเขียนคำตอบที่ถูกต้องบนกระดานอีกครั้ง แล้วให้นักเรียนอ่านบทอ่านพร้อมๆ กัน
      Key              1. doing                    4. race                   7. ping-pong
                         2. football                 5. winning               8. sports
                         3. volleyball               6. playing
4. ครูแจกกระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว 1 หน้า (Recycle) ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แล้วเขียนเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาหรือกีฬาสี โดยวาดรูปหรือติดภาพประกอบ พร้อมคำอธิบายภาพสั้นๆ ลงในแบบฝึกหัด หน้า 61 ข้อ 8 Make a sports page.ครูให้นักเรียนดูเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 61 ข้อ 7 เป็นต้นแบบงานเขียน  
      Key  (Suggested Answer)
             My friends and I are in the playground.  We are not in the classroom.  We are running the race.  We are very happy because today is the Sports Day.  Udom is playing ping-pong with Sri. Naree is swimming and Duangporn is doing boxing with Dej. Our P.E. teacher is standing and smiling. We have fun today.
     ครูมอบหมายให้นักเรียนไปทำงานชิ้นนี้เป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในชั่วโมงถัดไป โดยครูจะคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด 5 ชิ้น มาแสดงให้นักเรียนทุกคนดู

ชั่วโมงที่ 9-10
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูทดสอบคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาของนักเรียน  โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบ (English Test 2) ที่ครูถ่ายเอกสารจากส่วนท้ายของแผนการจัดการเรียนรู้นี้ให้กับนักเรียนคนละ 1 แผ่น ครูขอให้นักเรียน มีความซื่อสัตย์ ไม่ลอกงานของผู้อื่น หรือเปิดหนังสือเรียนดู เพราะเป็นแบบทดสอบตนเอง 
      1. basketball                                       6. tennis
      2. ping-pong                                       7. baseball
      3. volleyball                                         8. swimming
      4. boxing                                            9. football
      5. badminton                                     10. skateboard
    เมื่อทุกคนทำแบบทดสอบเสร็จ  ครูสุ่มเรียกนักเรียน 10 คน  ให้ออกมาเขียนเฉลยบนกระดาน คนละ 1 ข้อ ครูตรวจทานและแก้ไขคำตอบให้ถูกต้อง  จากนั้นจึงให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมๆ กัน นักเรียนตรวจงานของตน  โดยถ้าตอบถูก ให้คะแนนข้อละ1 คะแนน  ผู้ใดถูกมากกว่า 7 ข้อ ถือว่าผ่านเกณฑ์
2. นักเรียนเล่นเกม Hangman เพื่อทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
3. ครูทบทวนการใช้ประโยค Present Simple Tense และ Present Continuous Tense 
4. ครูแจ้งนักเรียนว่าในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้ฝึกพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับกีฬา เขียนบรรยายชีวิต ประจำวันของบุคคลที่มีชื่อเสียงและของตนเอง

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนถาม-ตอบเกี่ยวกับกีฬา ​โดยใช้รูปประโยคที่กำหนดให้ในหนังสือเรียน หน้า 82 ข้อ 1 Talk about sports.ในหัวข้อ Your action ดังนี้
      A:     What sports do you like?                   
      B:     I like______________.
      A:     Do you play __________?                                
      B:     Yes, I do. / No, I don’t.     
      A:     When do you play______?               
      B:      In the morning / In the afternoon / In the evening.
      A:      Where do you play______?             
      B:      In the playground / In the gym.
               My favourite sport is _______ .      
      A:      Can you play__________?               
      B:      Yes, I can. / No, I can’t.
2. นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ในหนังสือเรียน หน้า 82 ข้อ 2 Put the dialogue in the correct order. ครูอธิบายว่าให้นักเรียนเรียงประโยคเหล่านี้ให้เป็นบทสนทนาที่ถูกต้อง โดยให้นักเรียนทำลงในสมุด เมื่อเฉลยคำตอบเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนฝึกสนทนากัน 
      A:      What are the students doing in the playground?
      B:      They’re practising for Sports Day.
      A:      When is Sports Day?
      B:      It’s on Friday.
      A:     Look!  What is May doing?
      B:      She’s running the race. She’s winning.
3. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ Tina Thomson นักเทนนิสวัยรุ่นที่มีชื่อเสียง ในหนังสือเรียน หน้า 83 ข้อ 3 Read and complete the chart.  เสร็จแล้วครูให้นักเรียนเขียนสรุปกิจวัตรประจำวันของ Tina ลงในตาราง หรืออาจให้นักเรียนเขียนสรุปลงในสมุดของตนเอง  จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านย่อหน้าแรกพร้อมกัน แล้วครูถามคำถามนักเรียน ดังนี้
    - What does Tina do at  5 o’clock in the morning? 
    - What does Tina do at 7 o’clock in the morning?  
   เมื่อได้คำตอบแล้ว ครูเขียนคำตอบลงในตารางช่อง In the morning จากนั้นให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง ย่อหน้าที่ 2 แล้วครูถามคำถาม ดังนี้
    - What does Tina do at 10 o’clock?          
    - What does she do at the cafeteria?         
    - What does she do in the afternoon?       
   เมื่อนักเรียนตอบแล้ว ครูเขียนคำตอบลงในช่อง During the day จากนั้นให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องย่อหน้าที่ 3 แล้วครูถามคำถาม ดังนี้ 
    - What does she do in the evening?
    - What does she do at 8:30 in the evening?
   ครูเขียนคำตอบของนักเรียนลงในช่องที่ 3 In the evening
      Key
                             
    จากนั้นครูเขียนคำถาม 4 ข้อ เกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อเรื่องบนกระดาน และให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องอีกครั้ง เพื่อหาคำตอบของคำถามดังกล่าว โดยเขียนคำตอบลงในสมุดของตนเอง 
      1) Who is Tina Thomsom?                     
          She’s a famous tennis player.
      2) How old is she?                                    
          She’s 16 years old.
      3) What does she have for breakfast?  
          She has milk, bread, eggs and orange juice.
      4) How many hours does she play tennis in the afternoon? 
          She plays tennis for two hours.                  
     นักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้า 84 ข้อ 4 Write ‘A day in the life’. Use the information in the chart.อ่านข้อมูลของ Alex Smith ที่กำหนดให้ในตารางพร้อมๆ กัน ครูอธิบายคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ แล้วให้นักเรียนใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับชีวิตใน 1 วันของ Alex Smith ลงในกระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว 1 หน้า (Recycle) เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ให้นักเรียนตกแต่งผลงาน ให้สวยงาม จากนั้นครูนำผลงานของนักเรียนไปติดที่บอร์ดหน้าชั้นเรียน โดยในการเขียนให้นักเรียนใช้เนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 83 ข้อ 3 เป็นต้นแบบงานเขียน
      Key  
      Alex Smith is a famous swimmer.  He is seventeen years old.  He gets up at 5 o’clock in the morning and swims
      for two hours. At 7:30 he has breakfast with bread, milk and eggs.
      At 8:30 he meets his manager.  At 10 o’clock he goes to school. 
      In the afternoon, he swims for two hours at 4 o’clock.
      In the evening, he does his homework and watches television at 6:30.
      At 8:30 he goes to bed. He has to get up early tomorrow.

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนเขียนตอบคำถามที่กำหนดให้ในแบบฝึกหัด หน้า 62 ข้อ 1 Answer the questions.โดยใช้ข้อมูลจริงของนักเรียนจากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วอ่านคำตอบของตนเองให้เพื่อนฟัง ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 คน ให้ออกมาอ่านคำตอบของตนเองหน้าชั้นเรียน
      A:      What sports do you like?
      B:      I like basketball.
      A:      Where do you play it?
      B:      At the gym.         
      A:      When do you play it?
      B:      In the evening.
      A:      Do you play badminton?
      B:      Yes, I do.
      A:      Can you play baseball?
      B:       No, I can’t.
2. นักเรียนอ่านคำศัพท์ ในแบบฝึกหัด หน้า 62  ข้อ 2  Read and complete.แล้วครูบอกนักเรียนว่าให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ Michael Jordan แล้วนำคำศัพท์เหล่านี้เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์  ครูให้เวลานักเรียนในการทำ จากนั้นครูอ่านเนื้อเรื่องประโยคแรก แล้วถามนักเรียนว่าเติมคำว่าอะไรลงในช่องว่างข้อที่ 1 แล้วครูจึงเฉลยคำตอบที่ถูกต้องบนกระดาน ครูทำเช่นนี้กับข้อที่เหลือ  
      Key        1. is                        4. tall                     7. catch                   10. winner
                   2. February              5. play                    8. jump
                   3. from                    6. hit                      9. throw
3. นักเรียนจินตนาการว่าตนเองเป็นนักกีฬาชื่อดังคนหนึ่ง แล้วเขียนบรรยายเกี่ยวกับตัวเองตามประเด็นที่กำหนดให้ในแบบฝึกหัด หน้า 63 ข้อ 3 Imagine you are a famous athlete. Write about yourself and draw. ดังนี้
      What sports do you play?                               
      How old are you?                             
      How tall are you?                             
      Where are you from?                       
      What special things can you do?  
    ครูให้นักเรียนเขียนใส่ลงในแบบฝึกหัด หรือกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า (Recycle) โดยใช้เนื้อเรื่องจากแบบฝึกหัด หน้า 62  ข้อ 2 เป็นต้นแบบในการเขียน  เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนติดรูปของนักเรียน พร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม
      Key  (Suggested Answer)
      I am a famous badminton player. I’m 10 years old. I’m one hundred and thirty-nine centimetres tall.  I’m from Bangkok.  I can play basketball and volleyball.

ชั่วโมงที่ 11-13    
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม Memory game (จับคู่บัตรภาพกับบัตรศัพท์)  เพื่อทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
2. นักเรียนช่วยกับบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วใน Unit 4 นี้ โดยครูเขียนเป็นแผนผังความคิดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนจดลงสมุด เพื่อง่ายต่อการนำไปทบทวนด้วยตนเอง

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนทำโครงงาน ในหนังสือเรียน หน้า 85 Plan a sports day.หัวข้อ Project time โดยให้นักเรียนอ่านขั้นตอนในการทำงานตามครู โดยระหว่างอ่านครูอาจสาธิตวิธีการทำให้นักเรียนดูไปด้วย
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 แผ่น ให้แต่ละกลุ่มวางแผนเกี่ยวกับ Sports Day (วันแข่งกีฬา) โดย
      1) เขียนชื่อ Team ลงไปบนหัวกระดาษ เช่น The name of my team is Lion.
      2) ออกแบบสัญลักษณ์บนเสื้อยืด ลงในกระดาษวาดรูป
      3) ออกแบบธงประจำทีม ลงในกระดาษวาดรูป
      4) เขียนเพลงสำหรับทีมของคุณ ลงในกระดาษวาดรูป
                Lion is great.       
                Lion is great.                       
                We win. We win.              
                Hooray, Hooray.                               
3. แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน รวมทั้งร้องเพลงประจำทีมที่ตนเองแต่งด้วย เสร็จแล้วจึงนำกระดาษวาดรูปของแต่ละกลุ่มมาติดบนกระดาน จัดเป็นนิทรรศการ แล้วช่วยกันให้คะแนน

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนอ่านเนื้อเพลง Sports song ในหนังสือเรียน หน้า 86 ข้อ 1 Sing along.ตามครู จากนั้นครูเปิด CD/track 87 ให้นักเรียนฟังและร้องเพลงตาม 2-3 รอบ เมื่อนักเรียนร้องได้คล่องแล้ว ครูให้นักเรียนร้องเพลงโดยไม่เปิด CD  แล้วถามนักเรียนว่า How many sports do you hear in this song? (8) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มฝึกร้องและคิดท่าเต้นประกอบ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนคนอื่นๆ ให้คะแนนการนำเสนอของเพื่อน
                                                                         Song 
                                                                    Sports song
                                                            What sports do you play?
                                                            What sports do you play?
                                                            I play tennis,
                                                            I play football,
                                                            I play basketball,
                                                            I play volleyball.
                                                            What sports do you like?
                                                            What sports do you like?
                                                            I like ping-pong,
                                                            I like badminton,
                                                            I like rugby,
                                                            I like baseball.
                                                            What sports do you play?
                                                            What sports do you like?
2. นักเรียนเล่นเกม Sport Game ในหนังสือเรียน หน้า 87 ข้อ 2 Play the ‘Sport Game’.โดยครูทบทวนคำสั่งที่ใช้ในการเล่นเกม ดังนี้
      Start  =  เริ่มต้น                                       Marker = ตัวเดิน หรือสัญลักษณ์ของตัวผู้เล่นในการเล่นเกม
      It’s my turn.        =       ถึงตา (คราว) ของฉัน (ในการเล่น)
      It’s your turn.      =       ถึงตา (คราว) ของเธอ (ในการเล่น)
      Throw the coin.   =       โยนเหรียญเพื่อเสี่ยงทาย
      Heads                 =       เหรียญที่แสดงด้านหัว
      Tails                   =        เหรียญที่แสดงด้านก้อย
   จากนั้นครูอธิบายวิธีการเล่นให้นักเรียนฟัง
      1) นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ทีม (ทีมละ 2 คน)
      2) ครูแจกตัวเดินซึ่งเป็นรูปวงกลมสี และเหรียญ ให้แต่ละกลุ่ม
      3) แต่ละทีมผลัดกันโยนเหรียญเสี่ยงทายในการเดิน โดยถ้าเหรียญออกหัว ให้เดิน 1 ช่อง ถ้าเหรียญออกก้อย ให้เดินได้ 2 ช่อง
      4) เมื่อเดินไปหยุดที่ช่องใด ให้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือตอบคำถามในช่องนั้นให้ถูกต้อง ถ้าตอบไม่ถูก ให้หยุดเล่นไป 1 ตา
3. เมื่อนักเรียนเล่นเกมเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนเขียนคำสั่งในตารางเกมแต่ละช่องลงสมุด พร้อมทั้งคำตอบ 
    - Name the sports that we use the ball.                       
      (football, volleyball, basketball, golf, tennis)
    - Name the sports that we don’t use the ball.            
      (swimming, judo, boxing, running)
    - Who wears trainers?                                                       
      (runners, basketball players, football players)
    - How many players has a basketball team got?       \
      (5 players on the court)                   
    - You hit a tennis ball with a …..                                
      (racket)
    - Name the sports that need the net.                                             
      (volleyball, football, tennis)
    - You wear a …..  when you skateboard.                   
      (helmet)
    - How many players has a football team got?           
      (11 players on a field)
    - Name three tennis players.                                           
      (Rafael Nadal, Pete Sampras, Paradorn Srichaphan, etc.)
    - How many players has a volleyball team got?  
      (6 players on the court)
    - You hit a baseball with a …..                                    
       (bat)
    - Name three football players.                                       
       (David Beckham, Michael Owen, Cristiano Ronaldo, etc.)
4. ครูให้นักเรียนรวบรวมคำศัพท์ที่เรียนใน Unit 6 นี้ ในสมุดคำศัพท์ของตนเอง My word book 
5. ครูให้นักเรียนรวบรวมสมุดคำศัพท์ในแต่ละบทของนักเรียน มาทำเป็นพจนานุกรมส่วนตัว ตามคำสั่งที่กำหนดให้ในหนังสือเรียนหน้า 81 หัวข้อ Make a dictionary

 
การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินก่อนเรียน
    - ประเมินการทำแบบทดสอบ
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    - ประเมินการทำแบบฝึกหัด 
    - ประเมินการทำแบบทดสอบย่อย (English Test)
    - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม
3. การประเมินหลังการเรียน
    - ประเมินการทำแบบทดสอบ  
    - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
    - ประเมินการเขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันกีฬาสีได้
    - ประเมินงานเขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของตนเอง
    - ประเมินการทำโครงงาน Plan a sports day และการนำเสนอ
    - ประเมินการรวบรวมคำศัพท์เพื่อทำ Dictionary ของนักเรียนเอง

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน Smile ป. 4
2. แบบฝึกหัด Smile ป. 4
3. Audio CD Smile ป. 4
4. บัตรภาพ บัตรคำ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้