Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 | 14:48 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

City and space

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 4 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 14,360 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 City and space ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง City and space (Lesson 2) เวลา 9 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในอวกาศ โครงสร้างประโยค Present Simple Tense การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในอวกาศและสถานที่ต่างๆ ในเมือง ทำให้ผู้เรียนสามารถเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเห็นบนท้องฟ้าและสถานที่ต่างๆ ในเมืองได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 - ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในอวกาศได้
 - ฟังจับใจความได้
 - ตอบคำถามและสรุปข้อมูลจากการอ่านได้
 - พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในอวกาศและท้องฟ้าได้
 - พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในเมืองและสิ่งต่างๆ ในอวกาศได้
 - ใช้ Present Simple Tense ได้ถูกต้อง
 - เล่นเกมและร้องเพลงภาษาอังกฤษที่กำหนดได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - Pronunciation: /st/
 - กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และความหมายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในอวกาศ
 - ประโยค บทสนทนา เนื้อเรื่องที่มีภาพประกอบ
 - คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในอวกาศ               
   เช่น   What can you see in the ….?  I can see………… .
 - ประโยคและข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
 - คำ กลุ่มคำที่มีความหมายสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว เช่น แผนภูมิ Venn Diagram
 - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง
 - การรวบรวมและการนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (วิทยาศาสตร์)
 - การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 - การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - การคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการสื่อสาร

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - อยู่อย่างพอเพียง
 - มีวินัย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 5-6
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูทบทวนการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสถานที่ โดยครูเขียนแผนผังง่ายๆ บนกระดาน และชื่อสถานที่ 4-5 แห่ง และให้นักเรียนช่วยกันบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ บนกระดาน เช่น
      Teacher:     Where is the park?
      Student:    It’s near the police station.
2. นักเรียนเล่นเกมอ่านปาก  โดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้ผู้เล่น 1 คน ออกมาหน้าห้อง หยิบบัตรคำ 1 ใบ แล้วทำปากพูดคำศัพท์คำนั้น ห้ามออกเสียงเด็ดขาด แล้วให้เพื่อนๆ ในชั้นช่วยกันระบุว่าคำศัพท์คำนั้นคือคำว่าอะไร โดยอนุญาตให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และสมุดคำศัพท์ของนักเรียนได้  กลุ่มใดเขียนคำตอบได้รวดเร็วที่สุดและถูกต้อง จะถือเป็นผู้ชนะ
3. นักเรียนเล่นเกม Jigsaw sentence  (เรียงคำให้เป็นประโยค)  โดยครูนำบัตรคำมาติดไว้บนกระดาน  โดยไม่เรียงลำดับของบัตรคำ  จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเรียงบัตรคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง เช่น
      1) The airport is opposite the police station.
      2) The chemist’s is behind the dentist’s.
      3) The restaurant is next to the bank.
      4) The bus stop is in front of the school.
4. ครูเปิดเพลงที่มีทำนองเหมือนกำลังล่องลอยไปในอวกาศ หรือเสียงที่คล้ายกับยานอวกาศกำลังบินหรือขึ้น-ลง  (เช่น ringtone ของโทรศัพท์มือถือบางรุ่นมีเสียงคล้ายยานอวกาศ)  แล้วให้นักเรียนหลับตาฟังดนตรี 1 นาที  เมื่อลืมตาขึ้น  ครูถามนักเรียนว่าดนตรีที่นักเรียนได้ฟัง ทำให้นักเรียนนึกถึงอะไร  ครูกระตุ้นถามนักเรียนจนได้คำตอบว่า “อวกาศ”  หรือ  “นอกโลก” 
5. ครูบอกนักเรียนว่าในบทเรียนนี้  นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในอวกาศ   

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนอ่านคำศัพท์ ใน Word box ในหนังสือเรียน หน้า 64  ข้อ 1 Listen, point and repeat.ตามครู  1  รอบ  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมาย  จากนั้นครูเปิด CD/track 70 ให้นักเรียนฟังและ ออกเสียงตาม พร้อมทั้งชี้ภาพในหนังสือเรียนตามไปด้วย
                                                                 Audio scripts  
                    comet                 planet               spaceship              rocket         satellite         
                           space station           astronaut               Earth                     Mars  
2. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 64 ข้อ 2 Listen and number.แล้วช่วยกันบอกว่าภาพ A-H คือภาพอะไร โดยตอบเป็นภาษาไทย 
      ภาพ A           =         ดาวหาง
      ภาพ B           =         ดาวเคราะห์
      ภาพ C           =         ยานอวกาศ
      ภาพ D           =         จรวด
      ภาพ E           =         ดาวเทียม
      ภาพ F            =         สถานีอวกาศ
      ภาพ G           =         นักบินอวกาศ
      ภาพ H           =         โลก
    ครูเปิด CD/track 71 ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง แล้วให้นักเรียนจับคู่รูปภาพ A-H กับประโยค 1-8 ที่นักเรียนได้ฟังจาก CD  โดยทำลงในสมุด เสร็จแล้วครูสุ่มถามนักเรียน 3-4 คน ว่าประโยคที่ 1 คือรูปภาพใด จากนั้นครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังเฉพาะประโยคที่ 1 เพื่อเป็นการเฉลยคำตอบ เสร็จแล้วครูทำกิจกรรมเช่นเดิมกับประโยคที่ 2-8
                                                                 Audio scripts  
                                                   1. Neil Armstrong is an astronaut. 
                                                   2. The astronaut is in a spaceship. 
                                                   3. You can see a satellite in the sky.
                                                   4. They work in the space station. 
                                                   5. We live on Earth. 
                                                   6. A rocket is in the sky. 
                                                   7. Mars is a planet. 
                                                   8. There’s a comet in the sky.
      Key      1. G          2. C          3. E          4. F          5. H         6. D         7. B          8. A    
3. ครูติดแผ่นป้าย Audio script ของ CD/track71 ให้นักเรียนดูบนกระดาน แล้วเปิด CD/track71 ให้นักเรียนฟังและอ่านออกเสียงตามไปด้วย จากนั้นครูชี้ที่รูปภาพในหนังสือเรียน หน้า 64 ข้อ 2 อีกครั้ง และให้นักเรียนบอกคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
      ภาพ A           =        comet                         
      ภาพ B           =        Mars                                                              
      ภาพ C           =        spaceship                    
      ภาพ D           =        rocket                          
      ภาพ E           =        satellite                     
      ภาพ F            =        space station               
      ภาพ G           =        astronaut               
      ภาพ H           =        Earth   
    จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง Audio script อีกครั้งพร้อมๆ กัน
4. นักเรียนอ่านข้อความในหนังสือเรียน หน้า 64 ข้อ 3 Listen and write.แล้วเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง โดยดูจากภาพที่อยู่ข้างๆ โดยให้นักเรียนทำลงในสมุด จากนั้นครูเปิด CD/track 72 ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าคำศัพท์ที่นักเรียนเติมถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูก ให้แก้ไขให้ถูกต้อง  จากนั้นครูเปิด CD อีกครั้ง โดยหยุด CD เมื่อจบแต่ละประโยค เพื่อเป็นการเฉลยคำตอบ เสร็จแล้วครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม CD  แล้วสุ่มเรียกนักเรียนชาย 1 คน และนักเรียนหญิง 1 คน ให้ยืนขึ้นอ่านออกเสียงอีกครั้ง คนละ 1 ข้อ
                                                                 Audio scripts  
            1. John is an astronaut.  He is working in the spaceship.  He works in  the space station too.
            2. Look at the sky. You can see a satellite, a rocket and a comet.
5. นักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้า 65 ข้อ 4  Look and say.  ครูนำรูปภาพ picture A  และ picture B ที่ขยายใหญ่แล้ว มาติดบนกระดาน จากนั้นครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเห็นอะไรในภาพ A และ B บ้าง โดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  ครูให้นักเรียนอ่านบทสนทนาในหนังสือเรียนพร้อมๆ กัน  เมื่ออ่านจบแล้ว ครูถามนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่า นักเรียนเห็นอะไรในภาพ  A  และ  B  บ้าง  และให้นักเรียนตอบโดยใช้โครงสร้างประโยคในหนังสือเรียน เช่น
      Teacher:          What can you see in picture A?
      Students:        I can see the moon, a plane, and stars.
      Teacher:          What can you see in picture B?
      Students:        I can see a satellite, the moon, the comet and UFO.
      หมายเหตุ:  คำว่า UFO ย่อมาจาก unidentified flying object คนไทยเรียกว่า จานบิน  ซึ่งเป็นวัตถุแปลกประหลาดที่ถูกพบเห็นบนท้องฟ้า และถูกคิดว่าเป็นยานอวกาศจากดาวเคราะห์อื่น
6. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่นั่งด้านซ้ายมือของตนเองและดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 65 ข้อ 5 Read the questions. Listen and answer.ซึ่งเป็นภาพเด็กชายสัมภาษณ์นักบินอวกาศ  จากนั้นให้นักเรียนอ่านประโยค 1-6  พร้อมๆ กัน แล้วครูเปิด CD/track 74 ให้นักเรียนฟังบทสัมภาษณ์ 2 ครั้ง แล้วเขียนคำตอบลงในสมุด
                                                                 Audio scripts  
                         Jack:    Good morning, Mr. Johnson. Please tell us about your job.
                         Tony:   Well, I go by rocket to the space station. I live there from March till May.
                         Jack:    Is it cold there?
                         Tony:   It’s always cold in space. There are 4 astronauts in the space station. 
                                    We work a lot, but we have fun too.
                         Jack:    How many hours do you work?
                         Tony:   12 to 14 hours a day. We control the space station and we do experiments.
                         Jack:    What do astronauts eat?
                         Tony:   Lots of different food – fruit, vegetables, meat, macaroni and pizza.
                         Jack:    What time do you go to bed?
                         Tony:   About 8 in the evening – Earth time. We sleep about 8 hours.
                         Jack:    Are you happy to be back on Earth?
                         Tony:    Yes, but I’m happy when I’m in the space station too.
    ครูเฉลยโดยเปิด CD ให้นักเรียนฟังทีละประโยค  แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้
      Teacher:         What is the astronaut’s name?
      Students:       Mr. Johnson  (Tony Johnson).
      Teacher:          How many hours do the astronauts work?
      Students:       12 to 14 hours a day.
      Teacher:          What time do they go to bed?
      Students:       About 8 in the evening – Earth time.            etc.
    จากนั้นครูอ่านแต่ละประโยค เมื่อถึงช่องที่ให้เติมคำ ครูสุ่มเรียกนักเรียนให้เติมคำที่ขาดหายไป ครูทำเช่นนี้จนครบทุกข้อ โดยครูเขียนคำตอบที่ถูกต้องบนกระดานอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนตรวจและแก้ไขงานของตนเอง
      Key         1. March                    3. four                    5. eight  
                    2. cold                      4. different things     6. happy
    ครูติดแผ่นป้าย Audio script ให้นักเรียนดูบนกระดาน แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มแรกอ่านบทสนทนาของนักบินอวกาศ  กลุ่มที่ 2 อ่านบทสนทนาของผู้สัมภาษณ์  เสร็จแล้วให้นักเรียนสลับบทบาทกัน ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องในบทสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยคร่าวๆ
7. นักเรียนเล่นเกม Where are you? (เธออยู่ไหน)  เพื่อทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอวกาศ  และการบอกตำแหน่งที่ตั้ง โดยมีวิธีการเล่น ดังนี้
      1) นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 ทีม (Team work) โดยให้มีจำนวนสมาชิกเท่าๆ กัน  
      2) ครูเตรียมภาพคำศัพท์ 10 ภาพ โดยติดรูปบนกระดาษแข็ง แล้วตัดตามรูปภาพเหล่านี้  
           - space station                   - the sun              
           - spaceship                        - astronaut         
           - the Earth                        - comet               
           - star                                - rocket               
           - the moon                        - satellite            
          ครูทดสอบความจำของนักเรียนโดยการชูภาพทีละใบ  แล้วให้นักเรียนบอกคำศัพท์  
          ครูนำบัตรคำทั้ง 10 ภาพ  ใส่ลงในกล่องกระดาษบนโต๊ะครู แล้วเขย่าให้ปนกัน
      3) แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมาจับฉลากหน้าชั้นเรียน คนละ 1 ภาพ แล้วปรึกษาหารือกัน  จากนั้นตัวแทนของทั้ง 2 ทีม (คนที่จับฉลาก) เดินออกมาหน้าห้องเพื่อพูดบทสนทนา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
      Team A:     I am a star.  (จับได้รูปดวงดาว จึงสมมติตนเองเป็นดาว)
      Team B:     Where are you?
      Team A:     I’m in the sky.
      Team B:      I’m a spaceship.   (จับได้รูปยานอวกาศ จึงสมมติตนเองเป็นยานอวกาศ)
      Team A:      Where are you?
      Team B:      I’m in the space.
      4)  เมื่อคู่แรกของแต่ละทีมสนทนาจบลงแล้ว  แต่ละทีมส่งตัวแทนคนใหม่ออกมาจับฉลากหน้าชั้นเรียน  และเริ่มบทสนทนาต่อไป
      5)  ฉลากรูปภาพที่ได้ใช้ไปแล้ว  ครูแยกออกไปเก็บ  ถ้ารูปหมดแต่คนในทีมยังคงเหลืออยู่ ครูนำฉลากรูปภาพเก่าออกมาใช้ได้อีก
8. ครูบอกนักเรียนว่าเมื่อสมัยครูเป็นเด็กๆ  ครูที่โรงเรียนสอนให้ครูร้องเพลง  Twinkle twinkle little star ซึ่งครูชอบมาก  วันนี้ครูจึงจะสอนนักเรียนบ้าง  ครูติดแผ่นป้ายเนื้อเพลงบนกระดาน แล้วให้นักเรียนคัดลอกใส่สมุดงานของตน ดังนี้
                                                        Twinkle twinkle little star
                                                        Twinkle twinkle little star,
                                                        How I wonder what you are,
                                                        Up above the world so high,
                                                        Like a diamond in the sky.
                                                        Twinkle twinkle little star,
                                                        How I wonder what you are.
    ครูร้องเพลงนี้หรือหา CD เพลงนี้มาเปิดให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนฝึกร้องตาม จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันคิดท่าทางประกอบเพลง  และลงมติเลือกท่าทางที่จะใช้ร่วมกัน หรือครูอาจให้นักเรียนทำกิจกรรมเพิ่มเติม โดยการจัดประกวดวาดภาพประกอบเพลง Twinkle twinkle little star และให้รางวัลกับนักเรียนที่วาดภาพได้สื่อความหมายของเนื้อเพลงมากที่สุด และภาพมีความสวยงามหรือมีความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มทำงานให้ได้กลุ่มละ 5 คน  เพื่อช่วยกันหาคำศัพท์ 12 คำ ในแบบฝึกหัด หน้า 48  ข้อ 1 Find twelve words. โดยครูอาจให้ตัวช่วยด้วยการเขียนคำศัพท์ต่อไปนี้บนกระดาน        
      sky                      planet                     rocket                   comet
      astronaut              moon                     Mars                      spaceship
      satellite                 star                        sun                       Earth
    นักเรียนอ่านคำศัพท์บนกระดานพร้อมๆ กันทุกกลุ่ม  แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำศัพท์เหล่านี้ให้ครบทั้ง 12  คำ  เมื่อหาได้แล้ว ให้วงกลมรอบคำศัพท์ดังกล่าว กลุ่มที่หาได้เร็วที่สุดและถูกต้อง  จะถือว่าชนะ ครูเฉลยคำตอบทีละแถวบนกระดาน แล้วให้นักเรียนตรวจคำตอบ และแก้ไขงานของตนเอง
      Key   planet, sky, Mars, satellite, sun, rocket, astronaut
              spaceship, star, Earth, comet, moon
2. ครูทบทวนคำศัพท์ด้วยการติดบัตรตัวอักษร (A-Z) บนกระดาน  โดยไม่เรียงลำดับ แล้วครูพูดคำว่า “planet” จากนั้นสุ่มเรียกนักเรียน 1 คน ให้ออกมาหยิบบัตรตัวอักษร และเรียงให้เป็นคำว่า “planet” เมื่อเรียงถูกต้องแล้ว ให้นักเรียนในห้องสะกดคำศัพท์ และอ่านออกเสียงพร้อมๆ กัน เสร็จแล้วครูทำกิจกรรมเช่นนี้อีก 3 ครั้ง กับคำศัพท์คำว่า comet, rocket, satellite โดยสุ่มเรียกนักเรียนคนใหม่ ให้ออกมาเรียงบัตรตัวอักษร
3. นักเรียนดูภาพในแบบฝึกหัด หน้า 48 ข้อ 2 Look and write.แล้วนำคำศัพท์ที่กำหนดให้มาเขียนเติมลงใต้ภาพให้ถูกต้อง
      Key     1. spaceship         2. Earth                 3. satellite             4. comet
4. นักเรียนดูแถวตัวอักษรที่กำหนดให้ในแบบฝึกหัด หน้า 49 ข้อ 3 Circle the words.แล้วให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำศัพท์ในแถวตัวอักษรดังกล่าว จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ โดยครูเขียนคำตอบที่ถูกต้องอีกครั้งบนกระดาน ได้แก่ dentist’s, planet, astronaut, chemist’s, space station, doctor’s, comet, satellite, school 
    นักเรียนอ่านประโยค 1-5 แล้วนำคำศัพท์บนกระดานมาเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์   ครูให้นักเรียนอ่านประโยคที่เติมคำสมบูรณ์แล้วพร้อมๆ กัน จากนั้นจึงสุ่มเรียกนักเรียน 5 คน ให้ยืนขึ้นอ่าน คนละ 1 ประโยค
      Key     1. doctor’s                    3. space station                   5. dentist’s
                2. school                       4. chemist’s
5. นักเรียนดูภาพในแบบฝึกหัด  หน้า 49 ข้อ 4 Listen and write the number. ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรในภาพแต่ละภาพบ้าง
      Teacher:              What do you see in this picture?    (ชี้ภาพแรก)
      Students:            I see an astronaut.  
    ครูถามจนครบทั้ง 6 ภาพ จากนั้นครูเปิด CD/track 73 ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง แล้วเรียงลำดับรูปภาพตามประโยคที่นักเรียนได้ยินจาก CD  เมื่อนักเรียนใส่หมายเลขครบทุกภาพแล้ว ครูเปิด CD อีกครั้ง โดยหยุด CD เมื่อจบแต่ละประโยค เพื่อเป็นการเฉลยคำตอบ
                                                                 Audio scripts  
                                               1. Anna is on the chair in the dentist’s.
                                               2. The astronaut is in the spaceship.
                                               3. The Earth is near the sun.
                                               4. The library is next to the chemist’s.
                                               5. The chair is opposite the door.
                                               6. The moon is between the Earth and the sun. 
      Key     ภาพแถวที่ 1     2, 4, 1
                ภาพแถวที่ 2     6, 5, 3
    ครูติดแผ่นป้าย Audio script ให้นักเรียนดูบนกระดาน  แล้วเปิด CD ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง โดยให้นักเรียนอ่าน Audio script ตาม CD จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนแถวหลัง 6 คน ให้ยืนขึ้นอ่าน  คนละ 1 ประโยค

ชั่วโมงที่ 7-8
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูทบทวนคำศัพท์ที่เรียนมาแล้วในบทเรียนที่ผ่านมา ด้วยบัตรภาพและบัตรคำ
2. นักเรียนร้องเพลง  “Twinkle twinkle little star”  พร้อมทำท่าประกอบโดยพร้อมเพรียงกัน
3. ครูทดสอบคำศัพท์ของนักเรียน โดยถ่ายเอกสาร English Test จากส่วนท้ายของแผนการจัดการเรียนรู้นี้ แจกนักเรียนคนละ 1 แผ่น ระหว่างที่นักเรียนทำแบบทดสอบ  ครูนำภาพทั้ง 10  ภาพ มาวางบนขอบกระดานคละกัน เพื่อช่วยจำกัดวงคำศัพท์ให้แคบลง  โดยไม่อนุญาตให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนดู เพื่อทดสอบตนเอง เสร็จแล้วครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ  โดยครูสุ่มเรียกนักเรียน  10  คนสุดท้ายจากใบรายชื่อ ออกมาเขียนคำศัพท์ที่ถูกต้องบนกระดาน  คนละ 1 ข้อ  ครูตรวจตัวสะกดอีกครั้ง  แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ โดยพร้อมเพรียงกัน
      Key      1. comet                  4. sun                    7. space              10. astronaut
                 2. Earth                    5. Mars                  8. sky
                 3. moon                   6. rocket                9. satellite
4. ครูแจ้งนักเรียนว่าในบทเรียนนี้  นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอวกาศ (ต่อ)  และการถาม-ตอบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเมืองและในอวกาศ และกิจวัตรประจำวันของมนุษย์อวกาศ

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน  หน้า 66 ข้อ 6  What can you see in the city/the space?  Look and say.และอ่านบทสนทนาที่กำหนดให้  ครูอธิบายโครงสร้างประโยคให้นักเรียนดูบนกระดาน
      A:     What can you see in the city/the space?
      B:      I can see the (ชื่อสถานที่ 1).
      A:     Where is it?
      B:      It’s (คำบุพบทบอกสถานที่) + (ชื่อสถานที่ 2).
    ครูถามคำถาม แล้วสุ่มเรียกนักเรียน 1 คน ให้เป็นผู้ตอบ โดยดูข้อมูลจากภาพในการตอบ  จากนั้นให้นักเรียนคนที่ตอบสุ่มเรียกเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่ง ให้เป็นผู้ตอบคำถามของตนเอง ครูให้นักเรียนถามต่อกันแบบนี้เรื่อยๆ  ประมาณ  7-8  คน  จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนช่วยกันเขียนบทสนทนาตามตัวอย่างดังกล่าวมาคู่ละ 2 บท  ครูแจกกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า (Recycle) ให้นักเรียน คู่ละ 1 แผ่น  ตกแต่งให้สวยงาม แล้วนำไปติดบอร์ดหน้าชั้นเรียน  ครูย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันของตนเอง
2. ครูทบทวนการใช้ Verb to do ใน Present Simple Tense ดังนี้
    Verb to do  ถ้าเป็นกริยาแท้จะมีความหมายว่า  “ทำ”  ได้แก่  do  และ  does  ซึ่งแยกใช้ตามประธานได้  ดังนี้
      Do        จะใช้กับ    I, You, We, They  และประธานพหูพจน์
      Does     จะใช้กับ    He, She, It  และประธานเอกพจน์
      เช่น        We do our work in the morning.
                   He does his homework at his house.            เป็นต้น
    Verb to do นอกจากจะทำหน้าที่เป็นกริยาแท้แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยในประโยคได้อีก แต่เมื่อเป็นกริยาช่วย  Verb to do จะไม่มีความหมายในตัวเอง  แต่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนประโยคดังกล่าวให้เป็นประโยคปฏิเสธและคำถามโดยจะใช้ Verb to do ในการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธและคำถาม ก็ต่อเมื่อประโยคนั้นไม่มีกริยาช่วยตัวอื่นๆ ในประโยค (มีแต่กริยาแท้) เพราะถ้าประโยคนั้นมีกริยาช่วยอยู่แล้ว เวลาทำให้เป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถาม ให้ใช้กริยาช่วยเหล่านั้นได้เลย กริยาช่วยเหล่านี้ได้แก่ Verb to be (is, am, are), can, will, must  เป็นต้น 
      ประโยคปฏิเสธ
                ประธาน        +      do/does   +      not     +    กริยาแท้ไม่ต้องเติม  s/es      +    กรรม.
      ประโยคคำถาม
                Do/Does      +     ประธาน     +   กริยาแท้ไม่ต้องเติม s/es  +    กรรม   +    ?
                ประโยคบอกเล่า:      She likes durians. (ทุเรียน)
                ประโยคปฏิเสธ:        She does not (doesn’t) like durians.
                ประโยคคำถาม:        Does she like durians?
                ประโยคบอกเล่า:      They like durians.
                ประโยคปฏิเสธ:        They do not (don’t) like durians.
                ประโยคคำถาม:        Do they like durians?
      หมายเหตุ     1) ถ้าใช้  does  แล้ว  กริยาแท้ไม่ต้องเติม  s, es
                        2) รูปย่อของ do not คือ don’t  และรูปย่อของ does not  คือ doesn’t
      การตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Verb to do จะตอบด้วย Yes หรือ No เท่านั้น
      มีโครงสร้าง ดังนี้                Yes,    +     สรรพนาม     +     do/does.                     
                                          No,     +     สรรพนาม     +     don’t/doesn’t.
    ครูหาแบบฝึกหัดที่เหมาะสมเกี่ยวกับ Verb to do เพื่อให้นักเรียนไปฝึกฝนเพิ่มเติมเป็นการบ้าน
3. นักเรียนอ่านบทสนทนาในหนังสือเรียน หน้า 66 ข้อ 7 Look, ask and answer.และอธิบายให้นักเรียนฟังว่าเป็นบทสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของนักบินอวกาศที่นักเรียนเห็นในภาพ จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนฝึกพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับนักบินอวกาศเพิ่มเติมตามข้อมูลที่กำหนดให้ในตาราง  เสร็จแล้วครูให้นักเรียนบันทึกบทสนทนาลงในสมุดของตนเองและนำมาส่งครูท้ายชั่วโมง  ครูสุ่มเรียกนักเรียน 4-5 คู่ ออกมานำเสนอบทสนทนาหน้าชั้น
4. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 67 ข้อ 8Read and choose the correct answer.  พร้อมๆกัน  จากนั้นให้นักเรียนอ่านประโยค 1-5 แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง เขียนลงในสมุด เสร็จแล้วครูเฉลยคำตอบบนกระดาน
      Key  1. near     2. next to      3. between      4. opposite     5. around
    ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย  ครูแจกกระดาษวาดรูปขนาดใหญ่ให้แต่ละกลุ่ม  กลุ่มละ  1  แผ่น  สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอ่านเนื้อเรื่องอีกครั้ง แล้ววาดรูปประกอบเนื้อเรื่อง  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 67 ข้อ 9 What can you see in the sky? Draw and write.โดยครูชูภาพท้องฟ้าในเวลากลางวันที่มีเมฆสีขาว  และพระอาทิตย์ส่องแสง  แล้วพูดว่า 
      Teacher:      This is the sky in the day time.
                         But these are the stars.  (ครูชูภาพดวงดาว)
                          It is night time.
                          What can you see in the sky at night time?
      Students:     The moon, the stars, a comet, a satellite,… etc.
    ครูแจกกระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว 1 หน้า (Recycle) ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แล้ววาดรูปท้องฟ้าในตอนกลางคืนในความคิดของนักเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้นระบายสีหรือตกแต่งให้สวยงาม โดยให้นักเรียนใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการในการทำงาน เสร็จแล้วเขียนบรรยายภาพของตนเอง โดยเริ่มต้นประโยคว่า The sky is beautiful. I can see …
                               The sky is beautiful.  I can see a rabbit on the blue moon above
                                the sky.  The satellite is moving around the world. There are a lot of stars in 
                                the sky. They are shining. Look! A comet is falling from the sky. I love the sky
                                at night. 
     ครูคัดเลือกชิ้นงานที่โดดเด่นออกมา 5 ชิ้น  และให้เจ้าของผลงานออกมานำเสนอผลงานของตนเอง ที่หน้าชั้นเรียน ครูให้เพื่อนๆ ปรบมือให้กำลังใจ เสร็จแล้วครูนำผลงานของนักเรียนมาติดแสดงที่บอร์ดหลังห้อง

กิจกรรมรวบยอด
1. ครูหาเพลง What a wonderful world!  ของ Louis Armstrong มาเปิดให้นักเรียนฟังเพียง 1 ท่อนแรก  ถ้านักเรียนยังไม่เกิดความซาบซึ้งกับบทเพลง  ครูหยิบลูกโลกที่ซ่อนอยู่ในโต๊ะครู  ออกมาหมุนให้นักเรียนดู เพื่อเรียกร้องความสนใจจากนักเรียน  ครูถามนักเรียน  (Elicit)
      Teacher:         What’s this?
      Students:       It’s a world.  (ช่วยกันตอบ)
      Teacher:          What shape is it?
      Students:        It’s round.
      Teacher:           Is it beautiful?
      Students:        Yes, it is.
     ครูบอกนักเรียนว่าเพลงที่ได้ฟังเมื่อสักครู่ ร้องโดยนักร้องผิวสีชาวอเมริกัน  ซึ่งมีนามสกุลเหมือนกับนักบินอวกาศชาวอเมริกัน  คือ Neil Armstrong  ซึ่งเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรก
     ครูชูลูกโลกแล้วพูดกับนักเรียนว่า  สมมติพวกเราอยู่ในยานอวกาศนอกโลก  เราจะเห็นโลกในอีกแง่มุมหนึ่ง  ครูให้นักเรียนหลับตา และจินตนาการดูว่า ถ้าเราได้มองเห็นโลกจากที่ไกลๆ เช่น บนยานอวกาศ นักเรียนคิดว่านักเรียนจะได้เห็นอะไรบ้าง ครูให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด
     จากนั้นครูบอกนักเรียนว่า นักเรียนจะได้ฟังบทสนทนาระหว่าง Bill และ Tom โดย Tom เป็นนักบินอวกาศที่อยู่นอกโลก  ส่วน Bill เป็นผู้สัมภาษณ์ซึ่งอยู่ในโลก  ขอให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีๆ  ห้ามคุยและโปรดรักษาวินัยในชั้นเรียน ครูเปิด CD/track 75 ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง โดยครูบอกให้นักเรียนฟังและจับใจความว่า Bill เห็นอะไรบ้าง แล้วจดบันทึกสั้นๆ  
     ครูให้นักเรียนวาดรูปสิ่งที่ Bill ซึ่งเป็นนักบินอวกาศเห็น ในกรอบที่กำหนดให้ในแบบฝึกหัด หน้า 50 ข้อ 5 What can the astronaut see? Listen and draw.
                                                                 Audio scripts  
                                     Bill:
        Hello, Tom. Can you hear me?
                                     Tom:      Hello, Bill! Yes, I can see you very well.
                                     Bill:        Tell me about the space.
                                     Tom:      Beautiful! I can see the moon near the Earth. It looks very big.
                                                  And I can see the satellite next to it.
                                     Bill:         How about the space station? 
                                     Tom:       It’s between the moon and the Earth. There are lots of stars
                                                   around the satellite.
                                     Bill:         Can you see any comets?
                                     Tom:       Yes, it’s opposite the moon.
    เมื่อตรวจผลงานและให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ครูคัดเลือกผลงานที่เรียบร้อย สวยงาม และมีความคิดสร้างสรรค์ มาแสดงให้นักเรียนในห้องดู ส่วนผลงานของนักเรียนคนอื่นๆ ขณะตรวจงาน ครูควรเขียนความคิดเห็นเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้กำลังใจนักเรียน
2. ครูชูภาพนักบินอวกาศ  แล้วถามนักเรียนว่าอยากเป็นนักบินอวกาศหรือไม่
      Teacher:         Do you want to be an astronaut?
      Students:       Yes./No.  (ต่างความคิดเห็น)
    ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ตามความชอบและสมัครใจ  กลุ่มละไม่เกิน  8  คน  ทุกคนในกลุ่มต้องมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน  คือ  ชอบหรือไม่ชอบ  ถ้าในห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนมาก  ก็จะแบ่งได้หลายกลุ่ม
    นักเรียนกลุ่มที่อยากเป็นนักบินอวกาศก็ปรึกษาหารือกัน  (Brainstorm)  โดยคิดถึงข้อดีของอาชีพนี้  และผลประโยชน์ที่ได้รับ ส่วนกลุ่มที่ไม่อยากเป็นก็ปรึกษาหารือกัน คิดถึงข้อเสียของอาชีพนี้ จากนั้นจึงช่วยกันแต่งเป็นประโยคง่ายๆ  
    แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอ  (Oral presentation)  หน้าชั้นเรียน  พร้อมกันทั้ง  2  ฝ่าย  เพื่ออธิบายเหตุผล  อย่างน้อยกลุ่มละ 3 เหตุผล
      Chai:      We want to be an astronaut because it is fun.
                    We will have a lot of money.  We will be famous.
      Nid:        We don’t want to be an astronaut because it is dangerous. There will be no hamburgers for us.  And
                    we will miss our parents.
    ครูรวบรวมความคิดของนักเรียนทุกกลุ่ม  แล้วเขียนตารางบนกระดาน  เพื่อสรุปข้อมูล ดังนี้
                                                                 To be an astronaut
                   
    นักเรียนคัดลอกสิ่งที่ครูเขียนสรุปบนกระดานลงในสมุดงานของตนเอง แล้วช่วยกันแปล คำใดที่นักเรียนไม่ทราบคำศัพท์  ครูให้นักเรียนเปิดหาความหมายจากพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
3. ครูสุ่มแจกบัตรคำศัพท์ 10 คำ ซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัด หน้า 50 ข้อ 6 แก่นักเรียนในชั้น 10 คน  จากนั้นครูพูดคำศัพท์ภาษาไทย  แล้วให้นักเรียนคนที่ถือคำศัพท์นั้นยืนขึ้นและออกเสียงคำศัพท์คำนั้นให้ถูกต้อง  ครูบอกให้นักเรียนสะกดคำศัพท์คำนั้นด้วย
      Teacher:        ดาวหาง
      Student:       (ยืนขึ้นพร้อมชูบัตรคำ)  Comet.
      Teacher:        Could you spell that, please?
      Student:       C  -  O  -  M  -  E   -  T
      Teacher:        That’s correct.  Very good.
    จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ในแบบฝึกหัด หน้า 50 ข้อ 6 What can you see in the city and in space? Complete the chart. แล้วเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเมืองลงในตารางช่อง City และคำศัพท์เกี่ยวกับอวกาศ ลงในตารางช่อง Space ให้ถูกต้อง โดยนักเรียนสามารถปรึกษากับเพื่อนข้างเคียงได้
      Key        City    -   restaurant, dentist’s, supermarket, school, bank
                   Space  -   rocket, spaceship, moon, comet, satellite
    ครูเขียนเฉลยคำตอบบนกระดาน เพื่อให้นักเรียนตรวจทาน และแก้ไขงานของตนเอง  เสร็จแล้วครูให้นักเรียนหาคำศัพท์อื่นๆ ที่เรียนมาแล้ว เขียนใส่ลงในตารางช่อง City และ Space เพิ่มเติม
4. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด หน้า 50 ข้อ 7 Complete the sentences with do, does, don’t or doesn’t.เพื่อประเมินการใช้ Verb to do ของนักเรียน
      Key      1. Does, does      2. Do, don’t      3. doesn’t      4. doesn’t        5. do 
    ครูอาจทำใบงานเสริมเกี่ยวกับ Verb to do เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน
5. ครูนำภาพของ Neil Armstrong ซึ่งเป็นนักบินอวกาศคนแรกที่ไปเหยียบบนดวงจันทร์มาให้นักเรียนดู  แล้วอธิบายภูมิหลังของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ส่งคนเดินทางไปยังดวงจันทร์ครั้งแรกด้วย ยานอพอลโล 11 ซึ่งภายหลังมีคนนำชื่อ  “อพอลโล”  ไปตั้งชื่อสินค้ากันมากมาย  เช่น ไอศกรีมอพอลโล โรงแรมอพอลโล เสื้อยืดอพอลโล  ฯลฯ
    นักเรียนดูภาพประกอบในแบบฝึกหัด หน้า 51 ข้อ 8 Read and complete.ซึ่งเป็นภาพใบหน้าของ  Neil Armstrong และ Roberta Bondar  นักบินอวกาศหญิงคนแรก  ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่กำหนดให้พร้อมๆ กัน 
      Students:     years, from, old, lives, reads, spaceship, space, on
    จากนั้นให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง แล้วนำคำเหล่านี้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เสร็จแล้วจึงช่วยกันเฉลยคำตอบ  โดยครูเขียนเฉลยบนกระดาน เพื่อให้นักเรียนตรวจคำตอบของตนเอง และแก้ไขให้ถูกต้อง
      Key            1. years                     5. from                                                                 
                       2. lives                       6. old     
                       3. on                         7. space
                       4. spaceship                8. reads

                                                                 Background Information
    โครงการอพอลโล เป็นโครงการต่อเนื่องเมอร์คิวรี่ และ เจมินี่ มีเป้าหมายสำคัญ คือ  จะนำมนุษย์ลงไปสำรวจดวงจันทร์ ใช้มนุษย์อวกาศขึ้นไปครั้งละ 3 คน ตัวยานอวกาศประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ  1) ยานบังคับการ 2) ยานบริการ 3) ยานลงดวงจันทร์ โครงการอพอลโล เริ่มส่งมนุษย์ขึ้นโคจรในอพอลโล โดยขึ้นไปโคจรรอบโลก 163 รอบ ในปี พ.ศ. 2511 โดยมนุษย์อวกาศชุดแรกลงไปเหยียบดวงจันทร์ คือนักบินของยานอพอลโล 11 จำนวน 3 คน คือ นีล อาร์มสตรอง เอ็ดวิน อัลดริน และไมเคิล คอลลินส์
    นีล อาร์มสตรอง เป็นนักบินอวกาศชาวอเมริกัน และเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ชื่อว่าเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ 
    พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) เขาเป็นผู้บัญชาการของโครงการอพอลโล 11 ซึ่งมีเป้าหมายนำยานไปจอดบนดวงจันทร์ โดยสมาชิกในทีมคือ เอ็ดวิน อัลดริน และไมเคิล คอลลินส์ เขากล่าวประโยคนี้เมื่อเหยียบลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์ 
                              That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind.
                                นี่เป็นก้าวเล็กๆ ของมนุษย์คนหนึ่ง แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ
                                                                                        ที่มา:     th.wikipedia.org/wiki/นีล_อาร์มสตรอง
                                                                                                    th.wikipedia.org/wiki/โครงการอพอลโล

6. นักเรียนดูข้อมูลกิจวัตรประจำวันของ  Tom และ Jenney ในแบบฝึกหัด หน้า 51 ข้อ 9  Write sentences about Tom and Jenny. จากนั้นให้นักเรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับสิ่งที่ Tom และ Jenny ทำและไม่ทำ โดยดูข้อมูลจากในตารางที่กำหนดให้ เสร็จแล้วครูสุ่มเลือกนักเรียน 2 คน ให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
      Key  
          Tom walks to school.  He goes to bed at 9:30 and does homework after school.  Tom doesn’t eat lunch at 12:00.  He doesn’t get up at 8:00 and doesn’t eat fruit and vegetables.
          Jenny eats lunch at 12:00.  She gets up at 8:00 and eats fruit and vegetables.  Jenny doesn’t walk to school.  She doesn’t go to bed at 9:30 and doesn’t do homework after school.
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนรวบรวมคำศัพท์ที่เรียนมาแล้วใน Unit 5 นี้ ลงใน My word book สมุดคำศัพท์ของนักเรียน โดยคัดคำศัพท์ตัวบรรจง เขียนคำแปล และวาดภาพประกอบ แล้วนำมาส่งครู

ชั่วโมงที่ 9-10
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูชูภาพเมือง (City) และภาพห้วงอวกาศ (Space) แล้วนำ 2 ภาพใหญ่นี้ มาติดบนกระดานและกล่าว
      Teacher:      This is a city.        (ชี้ที่ภาพเมือง)
                         This is the space.(ชี้ที่ภาพอวกาศ)
                        ครูให้นักเรียนคิดว่าในเมืองมีอะไร  และในอวกาศมีอะไรอยู่บ้าง
      Teacher:      What are there in a city?
      Students:   Cars, supermarkets, libraries, banks, parks, airports, hospitals,   etc.
      Teacher:      And what are there in the space?
      Students:    A satellite, a spaceship, an astronaut, the sun, the moon, stars, comets, Mars …  etc.
      Teacher:      Excellent!
2. ครูบอกนักเรียนว่าในบทเรียนนี้  นักเรียนจะได้ฝึกพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเมืองที่อาศัยอยู่  อ่านข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคารและโลก และเขียนจดหมายถึงเพื่อน

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนอ่านตัวอย่างคำถามที่กำหนดให้ในหนังสือเรียน หน้า 68 ข้อ 1 Ask and answer about the city.พร้อมๆ กัน 
      1) Where do you live?                                    
      2) Is it big or small?                        
      3) Is there a/an ________?                            
      4) What’s the name of your school?           
      5) Do you walk to school?             
      6) What do you like in your town?             
    นักเรียนถามคำถาม 6 ข้อ ในหนังสือเรียน กับเพื่อนจำนวน 5 คน  แล้วจดบันทึกข้อมูลที่เพื่อนตอบลงในสมุด เมื่อถามเสร็จแล้ว ให้นำข้อมูลมาเขียนบรรยายสั้นๆ 1 ย่อหน้า
      Ken:      Where do you live?
      Ann:      I live in Nakhon Ratchasima.
      Ken:      Is it big or small?
      Ann:      It’s big.
      Ken:       Is there a department store?
      Ann:       Yes, there is.
      Ken:       What’s the name of your school?
      Ann:       SuranareeWittayaSchool.
      Ken:        Do you walk to school?
      Ann:        No, I don’t. I go to school by bus.
      Ken:        What do you like in your town?
      Ann:       I like the Monument of Thao Suranaree.
    นักเรียนเขียนบรรยายสั้นๆ ได้  ดังนี้
      Her name is Ann. She lives in Nakhon Ratchasima.  It is a big city. There is a department store.  Her school’s name isSuranareeWittayaSchool. Her favourite place in her town is the Monument of Thao Suranaree. 
    ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5 คน ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยเลือกอ่านข้อมูลของเพื่อนเพียง 2 คน  เท่านั้น
2. นักเรียนอ่านคำถามที่กำหนดให้ ในหนังสือเรียน หน้า 68 ข้อ 2 Match the dialogue.พร้อมๆ กัน จากนั้นครูถามนักเรียนว่า คำถามในข้อใดที่ไม่สามารถตอบว่า Yes หรือ No ได้ เมื่อได้คำตอบว่าคำถามข้อ 1 เพราะขึ้นต้นด้วย What ซึ่งเป็นคำถาม Wh-question จะต้องตอบเกี่ยวกับรายละเอียด จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านประโยคคำตอบคร่าวๆ ว่าประโยคใดไม่ได้ตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งก็คือ ข้อ c จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านคำถามข้อ 1 และคำตอบข้อ c พร้อมๆ กัน 
    ครูให้เวลานักเรียนในการจับคู่คำถามและคำตอบข้อที่เหลือ เสร็จแล้วจึงเฉลยคำตอบพร้อมๆ กัน จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพื่อฝึกพูดถาม-ตอบโดยใช้คำถามที่กำหนดให้ แต่นักเรียนสามารถเปลี่ยนคำตอบได้
      Key     1. c          2. a         3. d         4. b
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น ให้กลุ่มหนึ่งหาข้อมูลเกี่ยวกับ Earth  อีกกลุ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับ Mars  จากในหนังสือเรียน หน้า 69 ข้อ 3 Read and complete the Venn Diagram. เสร็จแล้วให้นำข้อมูลดังกล่าวมาเขียนบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันสรุปและหาความเหมือนของดาวเคราะห์ทั้ง  2  ดวงนี้ 
                                                                     Different             
                                Earth:                                                         Mars:
                        - one moon                                               - two moons
                        - 365 days a year                                        - 686 days a year
                        - 24 hours a day                                          - 24 hours and 34 minutes a day
                        - about 150 million kms from the sun              - about 228 million kms from the sun
                        - water 75%                                               - no water
                                                                        Same
                        - planets
                        - 4 seasons
    ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลบนกระดาน มาเขียนเติมลงในแผนภูมิเวนน์ (Venn Diagram)
4. นักเรียนอ่าน e-mail ซึ่ง Maria เขียนถึง Catherine ในหนังสือเรียน หน้า 70 ข้อ 4 Read the e-mail. Then write your e-mail to your friend. จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่อยู่ทางขวามือ และให้นักเรียนแต่ละคู่เขียน e-mail ถึงกันและกัน เกี่ยวกับเมืองของตนเอง พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ ในสมุดของตนเอง โดยครูอนุญาตให้นักเรียนสมมติเกี่ยวกับเมืองของตนเองได้ ไม่จำเป็นต้องเขียนตามความเป็นจริง
      Key  (Suggested answer)
              Hi Ken,
              Here is the map of my town.  You can see my school.  It’s behind the supermarket. 
              The supermarket is opposite the hospital.  There is a police station.  It’s next to the 
               park and the park is opposite to the bank. There is no dentist’s in my town.
               Tell me about your town.
               Your friend,
               Ann
                
    ครูสุ่มเรียกนักเรียน  3-4  คน  ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  ครูรวบรวมสมุดของนักเรียน เพื่อนำไปตรวจแก้ไข

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนอ่านคำถามในแบบฝึกหัด  หน้า 52 ข้อ 1 Answer the questions.  จากนั้นนักเรียนจับคู่กับเพื่อน เพื่อถาม-ตอบคำถามดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลตามความเป็นจริง เสร็จแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนทุกคู่
      Jane:      Where are you from?
      You:        I am from  (ชื่อเมือง).
      Jane:       Is there a supermarket in your town?
      You:        Yes, there is. / No, there isn’t.
      Jane:       Is it big or small?
      You:         It’s big / small.
      Jane:        Is there an airport in your town?
      You:         Yes, there is. / No, there isn’t.
      Jane:        Do you like your town?
      You:         Yes, I do. / No, I don’t.
2. นักเรียนอ่านข้อมูลใน Information Card ในแบบฝึกหัด หน้า 52 ข้อ 2 Read and answer. แล้วเขียนตอบคำถาม 1-5  
      Key  1. His name is Bill Johnson.               4. He likes space.
             2. He is from Canada.                      5. His favourite planet is Jupiter.
             3. He works at the NASA.
    ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น เพื่อทำ Information Card ของตนเอง เสร็จแล้วครูรวบรวม Information Card ของนักเรียนทุกคน  จากนั้นครูแจก Information Card ที่นักเรียนทำให้กับนักเรียนในห้องคนละใบ  ถ้าได้ของตนเอง ให้นักเรียนเปลี่ยนกับเพื่อน  แล้วตอบคำถามในหนังสือเรียน หน้า 52 ข้อ 2 อีกครั้ง โดยใช้ข้อมูลที่อยู่ใน Information Card ของเพื่อนในการตอบ เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 5 คน ออกมาอ่านคำตอบหน้าชั้นเรียน
3. นักเรียนอ่านจดหมายถึงนักบินอวกาศ ในแบบฝึกหัด หน้า 53 ข้อ 3 Read and order the sentences.โดยอ่านคร่าวๆ  (Skimmimg) ในใจ ไม่ออกเสียง ภายในเวลา 1 นาที  จากนั้นครูถามนักเรียน ดังนี้
      Teacher:        Who writes a letter, to whom?
      Students:      May writes to Bill Johnson.
      Teacher:        What does Bill Johnson do?
      Students:      He’s an astronaut.
      Teacher:        What does May live?
      Students:      She lives in Australia.
    ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงจดหมายย่อหน้าแรกพร้อมๆ กัน  จากนั้นครูชี้ให้นักเรียนดูประโยคคำถามในจดหมายว่า ประโยคเหล่านี้ยังเรียงลำดับไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนเรียงประโยคคำถามของ May ในจดหมายให้ถูกต้อง
    ครูแนะนำนักเรียนว่าประโยคคำถามและประโยคอื่นๆ  มักขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่  (Upper case) เสมอ เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน  6  คู่  ให้ยืนขึ้นอ่านประโยคที่เรียงถูกต้องแล้ว คู่ละ 1 ประโยค โดยครูแก้ไขประโยคที่นักเรียนเรียงผิด แล้วเขียนคำตอบที่ถูกต้องบนกระดาน เพื่อเฉลย จากนั้นให้นักเรียนทั้งชั้นอ่านประโยคที่เฉลยบนกระดานพร้อมๆ  กัน
      Key  
            How old are you?
            Where do you live?
            Where do you work?
            What is your favourite planet?
            What do you eat for lunch?
            When do you go to bed?
            Do you walk in space?
    ครูแจกกระดาษ  A4  ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น และบอกให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงนักบินอวกาศ โดยใช้จดหมายของ May ในข้อ 3 ที่เรียงประโยคคำถามสมบูรณ์แล้วเป็นต้นแบบในการเขียน  เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนจดหมายเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนตกแต่งจดหมายของตนเองให้สวยงาม  โดยเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ครูสุ่มเรียกนักเรียน  5-6  คน  ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละคน

ชั่วโมงที่ 11-13
กิจกรรมนำสู่การเรียน
    ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 ทีม เพื่อเล่นเกม Spelling Bee (แข่งขันสะกดคำ) เพื่อทบทวนคำศัพท์ที่เรียนมาแล้ว โดยให้แต่ละทีมผลัดกันส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้น ทีละคน แล้วสะกดคำศัพท์ที่ครูพูดให้ถูกต้อง ทีมที่สะกดคำศัพท์ได้ถูกต้องมากที่สุด คือทีมที่ชนะ

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนทำโครงงาน Let’s go to Mars. (ไปดาวอังคารกันเถอะ) โดยนักเรียนอ่านขั้นตอนการทำในหนังสือเรียน หน้า 71 หัวข้อ Project time
2. ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  แล้วให้พับกระดาษมาทบกันครึ่งหนึ่ง 
               
3. นักเรียนเขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับภาพที่นักเรียนวาดหรือติด ว่านักเรียนต้องการอะไรในการไปดาวอังคารเป็นภาษาอังกฤษ เช่น
            Let’s go to Mars.  We need:
            1) an astronaut suit.                         
            2) spaceship.                                      
            3) food and drink.            
            4) a camera.      
4. นักเรียนอาจดัดแปลงหัวข้อเป็นสถานที่อื่นนอกโลก  และทำโครงงานนี้  ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    เช่น   Let’s go to the moon.
            Let’s go to the spaceship.
            Let’s go to the Pluto.                        etc.
     e.g.       Let’s go to the moon.  We need:
                1) an astronaut suit.
                2) a rocket.
                3) food, drinks and snacks.
                4) game.
5. ครูให้คะแนนชิ้นงานของนักเรียน แล้วคัดเลือกชิ้นงานที่โดดเด่น  5  ชิ้น  มาติดบนกระดานแสดงผลงาน  (Display board)  แล้วให้เจ้าของผลงานออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  ทุกคนปรบมือให้กำลังใจ

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนอ่านเนื้อเพลง We’re going to the moon. ในหนังสือเรียน หน้า 72 ข้อ 1 Sing along.ตามครู  1  รอบ  แล้วให้นักเรียนช่วยกันแปล  จากนั้นครูเปิด CD/track 76 ให้นักเรียนฟังและร้องเพลงตาม  3  รอบ  นักเรียนจับกลุ่มกับเพื่อนๆ  4-5  คน  คิดท่าทางประกอบเพลง  แล้วออกมาร้องเพลงและเต้นหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม
                                                                      Song  
                                                      We’re going to the moon.
                                                Climb aboard the spaceship,
                                                We’re going to the moon.
                                                Hurry and get ready,
                                                We’re going to blast off soon.
                                                Put on your spacesuit.
                                                Put on your helmet.
                                                Here comes the countdown,
                                                Let’s count with all our might.
                                                10-9-8-7-6-5-4-3-2-1---BLAST OFF!!
2. ครูให้นักเรียนอ่านคำสั่งในหนังสือเรียน หน้า 72 ข้อ 2 Sing about going to Mars.โดยให้นักเรียนเปลี่ยนคำว่า Moon ในเนื้อเพลงของ We’re going to the moon.  เป็น Mars จากนั้นร้องเพลงนี้พร้อมๆ กัน
3. นักเรียนเล่น Space Game (เกมอวกาศ) ในหนังสือเรียน หน้า 73 ข้อ 3Play the ‘Space Game’.  โดยมีวิธีการเล่น  ดังนี้
      1) ครูให้นักเรียนจับคู่ และให้นักเรียนแต่ละคู่เตรียมเหรียญบาท ขึ้นมา 1 เหรียญ
      2) นักเรียนแต่ละคู่เตรียมตัวเดิน (กระดาษสี, ฝาน้ำอัดลม) ของตนเองที่แตกต่างกัน
      3) ในการเดินตัวเดิน ผู้เล่นจะใช้วิธีโยนเหรียญ ถ้าเหรียญออกหัว ให้ผู้เล่น
          คนนั้นเลื่อนตัวเดินไป 1 ช่อง  แต่ถ้าเหรียญออกก้อย  ให้เดินไป 2 ช่อง
      4) เมื่อผู้เล่นเดินไปหยุดอยู่ที่ช่องใด ให้อ่านและตอบคำถามในช่องนั้นให้ถูกต้อง
4. ผู้เล่นสลับกันโยนเหรียญ ผู้เล่นคนใดเดินถึงเส้นชัย  (Finish)  ก่อน จะถือว่าชนะ เสร็จแล้วครูให้ผู้แพ้ของแต่ละกลุ่มออกมายืนหน้าห้อง และทำตามที่ผู้ชนะสั่ง เช่น  ร้องเพลง  เต้นรำ  กระโดดปรบมือ  กระโดดกบ  ฯลฯ 

 
การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินก่อนเรียน
    - ประเมินการทำแบบทดสอบ 
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    - ประเมินการทำแบบฝึกหัด 
    - ประเมินการทำแบบทดสอบย่อย (English Test)
    - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม
3. การประเมินหลังการเรียน
    - ประเมินการทำแบบทดสอบ 
    - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
    - ประเมินการวาดภาพและเขียนบรรยายท้องฟ้าในตอนกลางคืน
    - ประเมินการวาดภาพจากการฟัง
    - ประเมินงานเขียนจดหมายถึงนักบินอวกาศ
    - ประเมินโครงงาน Let’s go to Mars.

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน Smile ป. 4
2. แบบฝึกหัด Smile ป. 4
3. Audio CD Smile ป. 4
4. บัตรภาพ บัตรคำ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้