Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 | 4:15 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การทำงานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูกและระบบกล้ามเนื้อ

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 20 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 32,113 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูกและระบบกล้ามเนื้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การทำงานของระบบผิวหนัง เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ระบบผิวหนังเป็นส่วนประกอบในการปกคลุมร่างกายและมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุด  จึงควรศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนัง  เพื่อที่จะสามารถและดำรงประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายและระบบผิวหนังอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   พ 1.1
  ม.4-6/1  อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ                      

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ได้
2. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบผิวหนังได้
3. สร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบผิวหนังได้อย่างถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ
    - การทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ
    - การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ (อาหาร  การออกกำลังกาย  นันทนาการ  การตรวจสุขภาพ ฯลฯ)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก , กระบวนการคิดวิเคราะห์ )
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

1. ครูให้นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมกลางแจ้งในตอนเช้า  เช่น  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เป็นต้น
2. ครูถามนักเรียนว่า  แสงแดดในตอนเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่  อย่างไร
3. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า  แสงแดดอ่อนๆ ในตอนเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกาย  เพราะผิวหนังจะทำหน้าที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อเปลี่ยนเป็นวิตามินดีซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายในการนำแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ และช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟัน
4. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  ในร่างกายของคนเรามีระบบต่างๆ  ที่ทำงานอย่างซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กัน  ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกาย
5. ครูถามนักเรียนว่า  นักเรียนมีหลักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพผิวอย่างไร เช่น  การเลือกใช้สบู่  โฟมล้างหน้า  หรือโลชั่นบำรุงผิว และเพราะเหตุใดนักเรียนแต่ละคนจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติต่างกัน
6. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  การที่นักเรียนแต่ละคนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน แต่มีคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันเป็นเพราะสภาพผิวของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  เช่น ผิวมัน  ผิวแห้ง  หรือผิวผสม  เป็นต้น
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  เพื่อศึกษาความรู้เรื่อง ระบบผิวหนัง  ในหนังสือเรียนตามหัวข้อที่กำหนด  ดังนี้
    - โครงสร้างของผิวหนัง
    - หน้าที่ของผิวหนัง
    - การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบผิวหนัง
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ระบบผิวหนัง  แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียนตามประเด็นที่ครูกำหนด  ดังนี้
    - การออกกำลังกายมีผลต่อระบบผิวหนังอย่างไร
    - การอาบน้ำอุ่น และการอาบน้ำเย็นมีผลต่อระบบผิวหนังอย่างไร และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วให้ช่วยกันสรุปผลการอภิปราย
10. นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ใส่ใจสุขภาพผิว  เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้ว ให้ตัวแทนเก็บรวบรวมส่งครูตรวจ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สุขศึกษา ม.4
2. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพผิว

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/
    - http://www.spa.ac.th/healty/sapa/61/skin2.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้