Log in | วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 | 21:01 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

แบบรูปและความสัมพันธ์

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 23,029 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 แบบรูปและความสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง แบบรูปของจำนวน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

แบบรูปของจำนวน เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนก่อนหน้า

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   4.1  ป.1/1  บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 2 และลดลงทีละ 1      
   ค 6.1  ป.1-3/1 – ป.1-3/6                              

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 2 และลดลงทีละ 1 ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 2
2. แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ) 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนออกมายืนหน้าชั้น ครั้งละ 1 คน จนครบ 5 คน แล้วครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับจำนวนที่นักเรียนออกมาแต่ละครั้ง
2. ครูนำแถบตัวเลขแสดงจำนวน เช่น    

ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบที่เติมลงในช่องว่าง
3. ครูให้นักเรียนจับคู่ช่วยกันศึกษาความรู้ เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 เพิ่มเติม จากหนังสือเรียน และครูแนะนำเพิ่มเติม

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วครูแจกแผนภูมิตารางห้าสิบให้กลุ่มละ 1 แผ่น ให้แต่ละกลุ่มกำหนดจำนวนมา 1 จำนวน แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันนับเพิ่มทีละ 2 จากจำนวนที่กำหนด โดยระบายสีลงในตารางห้าสิบที่ครูแจกให้  เช่น ในกลุ่มกำหนด จำนวน  2, 4, 6, 8, 10, …
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปรายว่า การนับเพิ่มทีละ 2 จะมีแบบรูปของจำนวนเป็นอย่างไร โดยเริ่มจาก 0 และจำนวนอื่นๆ
3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า การนับเพิ่มทีละ 2 เป็นการนับจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ 2 จากจำนวนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องกัน จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 เพิ่มเติม จากหนังสือเรียน แล้วทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง แบบรูปจำนวนที่เพิ่มขึ้น เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของใบงาน

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูทบทวนแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 2 โดยใช้ตารางร้อย
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษาความรู้ เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1 จากหนังสือเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1 พร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนพิจารณา แล้วเติมจำนวนถัดไปของแบบรูป
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1 จากหนังสือเรียน
เมื่อทำเสร็จแล้วครูให้นักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ และร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1 เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของใบงาน
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง แบบรูปของจำนวน ข้อ 1-2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นรายบุคคล และทำ ข้อ 3-4 เป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป
6. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน ให้แต่ละกลุ่มทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 11.1 เรื่อง แบบรูปมหาสนุก โดยให้นักเรียนสร้างแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 2 และลดลงทีละ 1 โดยให้ทั้งสามแบบรูปมีส่วนที่สัมพันธ์กัน พร้อมตกแต่งและระบายสีให้สวยงาม
7. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน   

กิจกรรมเสนอแนะ    ครูมอบหมายให้นักเรียนนำปฏิทินปีที่ผ่านมา หรือปีปัจจุบัน มาคนละ 1 ฉบับ แล้วระบายสี ดังนี้
                           ·      ม.ค.-ก.พ.          ให้ระบายสีลงในช่องที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ 1
                           ·      มี.ค.-เม.ย.          ให้ระบายสีลงในช่องที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ 2
                           ·      พ.ค.-มิ.ย.          ให้ระบายสีลงในช่องที่มีจำนวนลดลงทีละ 1
                           โดยให้กำหนดจำนวนเริ่มต้นเอง แล้วนำมาจัดแสดงที่ป้ายนิเทศ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 11.1 เรื่อง
 แบบรูปมหาสนุก

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 11.1 เรื่อง แบบ
 รูปมหาสนุก

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1
3. แผ่นตาราง 50
4. แผ่นตาราง 100
5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1
6. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น
7. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้