Log in | วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 | 21:02 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 19 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 16,302 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากล มีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง  เน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1  ม.4-6/4  วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
             ม.4-6/5  วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีทฤษฎีเป็นสากลได้
2. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางได้
3. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
2. พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการคิดวิเคราะห์)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับความทุกข์มากที่สุดออกมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังที่หน้าชั้นเรียนพร้อมบอกวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการดับทุกข์นั้น  จากนั้นให้นักเรียนคนอื่นช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า  การแก้ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในเรื่อง อริยสัจ 4 อย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า  ผู้ที่นำหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 มาใช้ในการดำเนินชีวิตนั้น  ย่อมจะทำให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  กรอบอริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนานั้นเป็นทฤษฎีที่เป็นสากล  เป็นหลักความจริงอันประเสริฐ  นับว่าเป็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา  จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีทฤษฎีเป็นสากล  มีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง  เน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5-6 คน  ตามความสมัครใจ  แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญแล้วนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา  
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการตอบคำถาม  พร้อมยกตัวอย่างประกอบในใบงาน
6. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  ดังนี้
    - กลุ่มที่ 1-2  พระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากล
    - กลุ่มที่ 3-4  พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
    - กลุ่มที่ 5-6  พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง
    แล้วให้นักเรียนกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นหรือเสนอผลงานเพิ่มเติมในส่วนที่มีความแตกต่าง
7. ครูให้นักเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมจากการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม  เมื่อจบการนำเสนอผลงานของทุกกลุ่มแล้ว  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา
8. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันรวบรวมข้อมูลข่าวสารหรือผลงานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา  เพื่อนำมาวิเคราะห์ในชั่วโมงต่อไป 

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูซักถามนักเรียนถึงการหาข้อมูลข่าวสารหรือผลงานต่างๆ ที่แสดงถึงความสอดคล้องกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา  ที่ได้มอบหมายในชั่วโมงก่อน  กลุ่มใดหาได้กี่เรื่อง  มีวิธีการสืบค้นอย่างไร และแบ่งหน้าที่กันอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคและแก้ไขอย่างไร
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นผลงานหรือการกระทำของบุคคล/การกระทำของกลุ่มบุคคล จำนวน 2 เรื่อง  แล้ววิเคราะห์ตามหัวข้อที่กำหนดในใบงานที่ 2.2  เรื่อง  วิเคราะห์ข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญา
3. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของผลงานถ้ามีข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ถูกต้องเหมาะสม
4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  ดังนี้
    - กลุ่มที่ 1  นำเสนอผลงาน  กลุ่มที่ 2  ชื่นชมผลงานและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
    - กลุ่มที่ 2  นำเสนอผลงาน  กลุ่มที่ 3  ชื่นชมผลงานและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
    - กลุ่มที่ 3  นำเสนอผลงาน  กลุ่มที่ 4  ชื่นชมผลงานและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
    - กลุ่มที่ 4  นำเสนอผลงาน  กลุ่มที่ 5  ชื่นชมผลงานและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
    - กลุ่มที่ 5  นำเสนอผลงาน  กลุ่มที่ 1  ชื่นชมผลงานและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
5. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  และให้ทุกคนช่วยกันสรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีทฤษฎีเป็นสากล  มีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง  เน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนบทความวิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และความสำคัญของพระพุทธศาสนา  โดยให้สอดคล้องกับประเด็นต่อไปนี้
      1) การวิเคราะห์ลักษณะของสังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
      2) การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามทางสายกลางของพระพุทธศาสนา
      3) การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง
7. ครูคัดเลือกผลงานของกลุ่ม  ที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  เพื่อนำมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินบทความวิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และ
 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

 แบบประเมินบทความวิเคราะห์สังคมชมพูทวีป 
 และความสำคัญของพระพุทธศาสนา

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้
 ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธ
 ศาสนา

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  พระพุทธศาสนา ม. 4
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) ธรรมปิฎก, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมมิก จำกัด, 2541.
      2) ธรรมปิฎก, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
          คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. 
      3) ไพศาล วิสาโล, พระ. พุทธศาสนากับคุณค่าร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เทียนวรรณ, 2527.
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
4. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง  วิเคราะห์ข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญา

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธศาสนา
    - www.oknation.net/blog/print.php?id=262742

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้