Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 18:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 11 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 50,584 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ เวลา 8 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การจำแนกรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยม ใช้วิธีนับจำนวนด้านของรูป ส่วนการจำแนกรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี ใช้วิธีพิจารณาขอบของรูป

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ค 3.1  ป.1/1  จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี                
   ค 6.1  ป.1-3/1 – ป.1-3/6

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   สามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรีได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
   รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

ชั่วโมงที่ 1-3
1. ครูติดภาพรูปเรขาคณิตบนกระดาน 5-6 ภาพ แล้วให้นักเรียนร่วมกันบอกว่า เป็นรูปเรขาคณิตใด จากนั้นครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนรูปเรขาคณิต คนละ 2 รูป แล้วออกมานำเสนอผลงาน
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน แล้วทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ ข้อ 1-2 โดยให้นักเรียนตอบพร้อมกัน
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ ข้อ 1 และข้อ 2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
4. ครูทบทวนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้รูปภาพเรขาคณิต จากนั้นครูนำรูปเรขาคณิต (พลาสติก) ให้นักเรียนสัมผัสและสังเกต
5. ครูให้นักเรียนวาดภาพบ้าน แล้วให้สังเกตกรอบประตูและกรอบหน้าต่างว่ามีลักษณะอย่างไร ครูให้นักเรียนดูรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ จากบัตรภาพ และอธิบายว่า รูปสี่เหลี่ยม เป็นรูปปิดที่มีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม รูปสี่เหลี่ยมมีหลายชนิด ส่วนรูปสามเหลี่ยม เป็นรูปปิดที่มีด้าน 3 ด้าน และมีมุม 3 มุม มีหลายชนิด เช่นกัน

6. ครูให้นักเรียนใช้นิ้วมือวาดรูปบนโต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม โดยเริ่มจากมุมด้านหนึ่งจนมาบรรจบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม
8. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ และทำกิจกรรม เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ ข้อ 3 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของใบงาน

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูให้นักเรียนหยิบเหรียญขึ้นมา คนละ 1 เหรียญ แล้ววาดรูปโดยวาดรูปรอบขอบเหรียญ
แล้วสนทนาซักถามว่า รูปที่ได้มีลักษณะอย่างไร
2. ครูนำบัตรภาพรูปวงกลมมาแสดงให้นักเรียนดู และแนะนำว่า รูปวงกลม เป็นรูปปิดที่ไม่มีด้าน ไม่มีมุม มีขนาดต่างๆ กัน แต่เส้นรอบของรูปเป็นรูปวงกลมเหมือนกัน เช่น

3. ครูนำบัตรภาพรูปวงรีมาแสดงให้นักเรียนดู และแนะนำว่า รูปวงรี เป็นรูปปิดที่ไม่มีด้าน ไม่มีมุม มีเส้นขอบของรูปเป็นรูปวงรีคล้ายรูปไข่ มีขนาดต่างๆ กัน เช่น

4. ครูให้นักเรียนบอกชื่อรูปเรขาคณิตต่างๆ ตามที่ครูชูบัตรภาพให้ดู โดยให้ตอบพร้อมกันทั้งชั้นหรือเป็นรายบุคคล
5. ครูให้นักเรียนฝึกวาดรูปเรขาคณิตต่างๆ บนกระดานทีละคน โดยการจับฉลากว่า ได้รูปอะไร โดยครูเตรียมฉลากที่เขียนบอกชนิดของรูปเรขาคณิต เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ จากนั้นครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง การจัดกลุ่มรูปเรขาคณิต  (ให้นักเรียนบางกลุ่มสำรวจในห้องเรียน บางกลุ่มสำรวจนอกห้องเรียน และบางกลุ่มสำรวจบริเวณโรงเรียนหรือห้องเรียนอื่นๆ)
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกนำเสนอผลงานที่ได้มาที่หน้าชั้น

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง สิ่งของที่มีส่วนประกอบบางส่วนเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ จากหนังสือเรียน เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นครูแนะนำเพิ่มเติมว่า สิ่งของที่มีส่วนประกอบบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี โดยให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างจากสิ่งของภายในห้องเรียน
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ เรื่อง สิ่งของที่มีส่วนประกอบบางส่วนเป็นรูปเรขาคณิต
สองมิติ ข้อ 1 จากหนังสือเรียน  โดยให้ตอบพร้อมกัน แล้วทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง รูปเรขาคณิตกับสิ่งของรอบตัว และทำกิจกรรม เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ ข้อ 4 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 7-8
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ ข้อ 5 และทำแบบทดสอบ ประจำหน่วยที่ 10 ข้อ 1-4 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของรูปเรขาคณิตแต่ละชนิด แล้วทำใบงาน 1.4 เรื่อง สร้างสรรค์จากรูปเรขาคณิต และและทำกิจกรรม เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ ข้อ 5 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 3-5 คน
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2- 3 คน ทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 10.1 เรื่อง รูปเรขาคณิตกับสิ่งของเครื่องใช้ โดยให้สำรวจสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านมา  5  ชนิด   แล้วพิจารณาว่าสิ่งของใดมีบางส่วนเป็นรูปเรขาคณิตบ้าง  และเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด  พร้อมทั้งวาดรูปประกอบอย่างคร่าวๆ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 1.1            

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2            

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3            

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.4            

 ใบงานที่ 1.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 10.1 เรื่อง
 รูปเรขาคณิตกับสิ่งของเครื่องใช้

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 10.1 เรื่อง รูป
 เรขาคณิตกับสิ่งของเครื่องใช้

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การจัดกลุ่มรูปเรขาคณิต
5. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง รูปเรขาคณิตกับสิ่งของรอบตัว
6. ใบงานที่ 1.4 เรื่อง สร้างสรรค์จากรูปเรขาคณิต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้