Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:23 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

คำขวัญ

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 18 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 23,256 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำขวัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ และการคาดคะเนเรื่องราว เวลา 7 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นการเขียนเรื่องราวต่างๆ  ตามจินตนาการหรือความคิดของผู้อ่าน การคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์  เป็นการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าจากเรื่องที่อ่าน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 1.1  ป.4/5  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
   ท 2.1  ป.4/7  เขียนเรื่องตามจินตนาการ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนเรื่องตามจินตนาการได้
2. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
    - เรื่องสั้นๆ
    - เรื่องเล่าจากประสบการณ์
    - นิทานชาดก
    - บทความ
    - บทโฆษณา
    - งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
    - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
    - สารคดีและบันเทิงคดี
2. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ, กระบวนการคิดวิเคราะห์)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียน เกี่ยวกับความหมายของคำว่า จินตนาการ
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ จากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยดูภาพที่กำหนด แล้วเขียนเรื่องตามจินตนาการ
4. นักเรียนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยเล่าเรื่องที่เขียนให้เพื่อนฟัง  ครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยให้นักเรียนอ่านเรื่อง ดอกไม้ ซึ่งเป็นตัวอย่างการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 จินตนาการ โดยเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ และตั้งชื่อเรื่อง  พร้อมทั้งวาดรูปประกอบให้สวยงาม
3. นักเรียนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  โดยเล่าเรื่องที่เขียนให้เพื่อนฟัง  ครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ  นำไปจัดแสดงที่ป้ายนิเทศ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ การคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์ล่วงหน้า  โดยครูถามคำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนตอบ ดังนี้
    - การที่เราคาดเดาเหตุการณ์ที่ได้อ่าน ฟัง หรือดูมาล่วงหน้า เรียกว่าอะไร
    - การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า มีวิธีการอย่างไร
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี จากหนังสือเรียน แล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง นักเรียนบันทึกความรู้ลงสมุด
3. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการคาดคะเนเหตุการณ์และเรื่องราว จากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัด  โดยแต่งเรื่องต่อตามความคิดของนักเรียน  แล้วเขียนลงในช่องว่าง และวาดภาพประกอบ
5. นักเรียนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด  โดยดูภาพที่ต่อเนื่องกัน  แล้วเขียนสร้างเรื่องจากภาพ  และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง  พร้อมทั้งเขียนเป็นแผนภาพความคิด

ชั่วโมงที่ 6-7
1. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 8.3 เรื่อง จินตนาการและการคาดคะเน โดยครูให้นักเรียนดูภาพ แล้วเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง  พร้อมทั้งเขียนเป็นแผนภาพความคิด
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง การคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์ 

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 8.3 เรื่อง
 จินตนาการและการคาดคะเน   

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 8.3 เรื่อง
 จินตนาการและการคาดคะเน   

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.4
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง จินตนาการ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้