Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:43 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

คำพ้อง

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 18 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 70,491 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 คำพ้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง คำพ้องและการใช้พจนานุกรม เวลา 9 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การสะกดคำและบอกความหมายของคำ จำเป็นจะต้องรู้จักคำพ้อง และการใช้พจนานุกรม ต้องเรียนรู้วิธีเรียงลำดับคำ จึงจะใช้หาความหมายของคำได้รวดเร็ว เพื่อนำคำไปสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น และเข้าใจความหมายของคำยิ่งขึ้น  

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 4.1  ป.4/1  สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
             ป.4/3  ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สะกดคำ และบอกความหมายของคำพ้องในบริบทต่างๆ ได้ถูกต้อง
2. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. คำพ้อง
    - คำพ้องรูป
    - คำพ้องเสียง
    - คำพ้องความหมาย
2. การใช้พจนานุกรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ, กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  7

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูติดบัตรคำ คำว่า “เพลา” บนกระดาน แล้วถามนักเรียนว่า  คำนี้อ่านว่าอย่างไร  (เพลา และ เพ-ลา)
2. ครูติดแถบประโยค  “เพลาเช้าอากาศดีมาก” และ  “เพลารถของฉันหัก”  ให้นักเรียนฝึกสังเกตประโยค แล้วครูซักถามนักเรียน โดยใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบ
    - ประโยคที่ 1 และประโยคที่ 2 อ่านว่าอย่างไร
    - นักเรียนทราบได้อย่างไรว่า ประโยคที่ 1 และประโยคที่ 2 อ่านว่าอย่างไร
3. ครูติดแถบประโยคบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียง เช่น
    - สาวน้อยตากลมนั่งตากลมหน้าบ้าน
    - โคลงเรือ จนเรือโคลง
    - เมื่อปีกลายฉันไปดูผีเสื้อปีกลาย
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข้อความในแถบประโยค  ครูให้นักเรียนฝึกสังเกตคำต่อไปนี้
    - ตา - กลม      ,      ตาก - ลม
    - โค - ลง         ,    โคลง
    - ปี - กลาย       ,      ปีก - ลาย       
5. ครูถามนักเรียนว่า คำที่เขียนและอ่านในลักษณะดังกล่าวนี้ เรียกว่า คำอะไร (คำพ้องรูป)
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับคำพ้องรูป และให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน  แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
7. ครูติดบัตรคำพ้องรูปบนกระดานให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพร้อมกัน  จากนั้นครูอธิบายความหมายของคำแต่ละคำให้นักเรียนเข้าใจ  บัตรคำพ้องรูปที่ใช้ ได้แก่
    - แหน                   อ่านว่า                   แหน
    - แหน                      ”                       แหน
    - เพลา                      ”                       เพลา
    - เพลา                      ”                       เพ-ลา
    - สระ                        ”                       สระ
    - สระ                        ”                       สะ-หระ
    - แขม                       ”                        แขม
    - แขม                       ”                        ขะ-แม
    - เสมา                       ”                        เสมา
    - เสมา                       ”                        สะ-เหมา
8. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งประโยคจากคำพ้องรูปที่ครูติดบนกระดาน  เช่น เพลาเช้านี้เพลารถของฉันหัก 
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอประโยคที่แต่งได้ที่หน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเขียนคำอ่านของคำที่พิมพ์ตัวหนาลงในช่องว่าง แล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของคำพ้องรูป
3. ครูติดแผนภูมิเพลง “คำพ้องเสียง” บนกระดาน ให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน  และฝึกร้องเพลงตามครูทีละท่อนจนคล่อง
                                                               เพลง คำพ้องเสียง
     คำร้อง : ผศ.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์                                              ทำนอง : แคนลำโขง
                                                กระทำ และพระธรรม       คำสองคำเขียนต่างกัน
                                   แพร่พันธุ์  พรรณ  ผูกพัน                อ่านเหมือนกันดูให้ดี
                                   คำเหล่านี้มีความหมายต่างกัน         เราเรียกกัน คำพ้องเสียงเอย
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของเนื้อเพลง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับคำพ้องเสียง  แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง จากหนังสือเรียน 
6. ครูติดบัตรคำพ้องเสียงบนกระดาน  ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง  เช่น
    - การ           อ่านว่า                กาน                       หมายถึง                ธุระ
    - การณ์         อ่านว่า                กาน                       หมายถึง                เหตุ
    - กาล           อ่านว่า                กาน                       หมายถึง                เวลา
    - กาฬ           อ่านว่า                กาน                       หมายถึง                ดำ
    - กานต์          อ่านว่า                กาน                       หมายถึง                บทกลอน

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  ให้แต่ละกลุ่มแต่งประโยคจากคำพ้องเสียงในบัตรคำที่ครูติดบนกระดาน แล้วออกมานำเสนอประโยคที่แต่งได้ที่หน้าชั้นเรียน  บัตรคำพ้องเสียงที่ใช้มี ดังนี้
    ตัวอย่าง       พัน, พันธุ์             =             ฉันซื้อพันธุ์ไม้ราคาพันบาท
    - จัน, จันทร์        
    - การณ์, กาล       
    - สรร, สรรค์       
    - พาน, พาล        
    - ย่า, หญ้า
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเติมตัวอักษรลงในคำที่กำหนด แล้วเขียนคำอ่านของคำที่เติม
3. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจให้คะแนนเพื่อนกลุ่มอื่น
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเติมคำพ้องลงในประโยคให้ถูกต้อง  และเขียนคำอ่านของคำพ้อง  แล้วบอกว่า คำที่เติมเป็นคำพ้องรูปหรือพ้องเสียง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของคำพ้องเสียง

ชั่วโมงที่ 7
1. ครูติดบัตรคำ  สุริยา  สุริยะ  ทินกร  ตะวัน  บนกระดาน  แล้วถามนักเรียนว่าคำเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง คำพ้องความหมาย จากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยหาคำหลายความหมายจากคำที่กำหนดอีก 2 คำ  แล้วเลือกคำมาแต่งประโยค 
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยรวบรวมคำพ้องความหมายจากสื่อต่างๆ ให้ได้อย่างน้อย 3 คำ  แล้วหาความหมายของคำ และแต่งประโยคจากคำ
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 8-9
1. ครูนำพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มาให้นักเรียนดู  แล้วสนทนากับนักเรียนเรื่อง การใช้พจนานุกรม
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การใช้พจนานุกรม จากหนังสือเรียน  แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม  แล้วให้แต่กลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การใช้พจนานุกรม โดยค้นหาความหมายของคำ จากพจนานุกรม  กลุ่มใดทำเสร็จก่อน และถูกต้องทั้งหมดจะเป็นฝ่ายชนะ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบใบงาน และสลับกันตรวจคำตอบและให้คะแนน
5. ครูชมเชยกลุ่มที่หาความหมายของคำได้เร็วและถูกต้อง  แล้วซักถามว่าทำอย่างไรจึงสามารถหาความหมายของคำจากพจนานุกรมได้อย่างรวดเร็ว 
6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเขียนชื่อภาพลงในช่องว่าง และเรียงลำดับคำตามพจนานุกรม  โดยนำตัวเลขข้อมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง แล้วหาความหมายของคำและเขียนลงในสมุด
7. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเรียงลำดับคำที่กำหนดให้ตามพจนานุกรม และหาความหมาย แล้วเขียนลงในช่องว่าง
8. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่อง คำพ้อง โดยให้นักเรียนหาคำพ้องรูป พ้องเสียง และคำพ้องความหมาย พร้อมหาความหมายของคำโดยใช้พจนานุกรม
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง การใช้พจนานุกรม  และประโยชน์ของพจนานุกรม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่อง คำ
 พ้อง

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่อง คำ
 พ้อง

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.4
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4
3. บัตรคำ
4. แถบประโยค
5. เพลง คำพ้องเสียง
6. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
7. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การใช้พจนานุกรม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้