Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:06 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เครื่องหมายวรรคตอน

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 18 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 44,516 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เครื่องหมายวรรคตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน เวลา 9 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน และอักษรย่อ  จะทำให้สามารถอ่านข้อความหรือเรื่องราวต่างๆ ได้เข้าใจ และสื่อสารกับบุคคลอื่นได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 1.1  ป.4/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านและเขียนอักษรย่อได้ถูกต้อง
2. อ่านและเขียนคำหรือประโยคที่มีเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย 
    - อัศเจรีย์
    - ยัติภังค์
    - มหัพภาค
    - จุดไข่ปลา  
    - อัญประกาศ              
    - อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
2. การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้เกม และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ,  กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูติดบัตรเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้  แล้วถามนักเรียนว่าเป็นเครื่องหมายอะไร
        .                          เรียกว่า                   มหัพภาค
      “   ”                       เรียกว่า                   อัญประกาศ
        !                          เรียกว่า                   อัศเจรีย์
        -                          เรียกว่า                   ยัติภังค์
      .......                      เรียกว่า                   จุดไข่ปลา
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน จากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม แล้วให้ปฏิบัติกิจกรรม “เครื่องหมายอะไรเอ่ย”  โดยเริ่มที่กลุ่มที่ 1 จับบัตรคำเครื่องหมายวรรคตอนมา 1 ใบ  แล้วดูเครื่องหมายที่ปรากฏในบัตรคำ และตอบว่าเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่มีชื่อเรียกว่าอะไร  มีวิธีการใช้อย่างไร  ถ้าตอบไม่ได้ให้กลุ่มอื่นตอบแทน  กลุ่มที่ตอบถูกจะได้ 1 คะแนน  จากนั้นให้กลุ่มที่ 2-4 จับบัตรคำต่อไป เมื่อจบเกม กลุ่มที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ
4. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเลือกเครื่องหมายวรรคตอนที่กำหนดให้  แล้วเติมลงในข้อความแต่ละข้อความให้เหมาะสม

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูติดแถบประโยคบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันเติมเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง   ดังนี้
    - อุ๊ย   ตกใจหมดเลย   ( ! )
    - สนุก  อ่านว่า   สะ  หนุก  ( - )
    - 14 ตุลาคม พ  ศ  2516  ( . )
    - เด็ก   ชอบกินขนม  ( ๆ )
    - น้อยไปเที่ยวกรุงเทพ  ( ฯ )  
2. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเติมเครื่องหมายวรรคตอนลงในข้อความให้ถูกต้อง และบอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอน
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน  แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ  นำไปจัดแสดงที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูติดบัตรคำอักษรย่อ บนกระดานดังนี้
               กทม.                          ก.ท.ม.
    ครูถามนักเรียน ดังนี้
    - คำใดย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร (กทม.)
    - นักเรียนมีวิธีการสังเกตและอ่านอักษรย่ออย่างไร
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง การเขียนและอ่านอักษรย่อ
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การเขียนและอ่านอักษรย่อ จากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ครูติดบัตรคำอักษรย่อบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียง เช่น     
      ก.พ.             =             กุมภาพันธ์
      จ.ม.             =             จดหมาย
      จ.ส.ต.           =             จ่าสิบตำรวจ
      ชม.               =             ชั่วโมง
      12.30 น.        =             สิบสองนาฬิกาสามสิบนาที
      10.5 กก.        =              สิบจุดห้ากิโลกรัม               
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเขียนและการอ่านอักษรย่อ  โดยรวบรวมอักษรย่อ ที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกับอักษรหน้าชื่อของตนเอง คนละ 5 คำ เช่น
      เจนจิรา            อักษรย่อ         คือ       1) จ.                =             จังหวัด
                                                         2) จ.ม.             =             จดหมาย
                                                         3) จยย.             =             จักรยานยนต์
                                                         4) จฬ.               =             จุฬาลงกรณ์
                                                         5) จ.อ.              =             จ่าอากาศเอก
      จากนั้น ให้นักเรียนนำอักษรย่อทั้ง 5 คำ มาแต่งประโยคให้ถูกต้อง เช่น
                  จ.         =          ฉันมีญาติอยู่ จ.เชียงราย

ชั่วโมงที่ 6-7
1. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดดังนี้
    - เขียนอักษรย่อ หรือคำเต็มของอักษรย่อจากคำที่กำหนด  
    - เขียนคำเต็มของอักษรย่อที่กำหนด แล้วนำมาแต่งประโยค
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด ดังนี้
    - สืบค้นอักษรย่อและคำเต็มของอักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มา 7 คำ จากนั้นนำคำเต็มมาแต่งประโยค  
    - ถ่ายสำเนาหรือคัดลอกข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอน และอักษรย่อจากหนังสือพิมพ์ แล้วบอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอน อักษรย่อ และคำเต็มของอักษรย่อให้ถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 8-9
1. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคที่มีเครื่องหมายวรรคตอน และอักษรย่อ พร้อมทั้งบอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอนนั้น 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน และการเขียนและอ่านอักษรย่อ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1 เรื่อง
 เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1 เรื่อง
 เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.4
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4
3. บัตรเครื่องหมายวรรคตอน
4. บัตรคำ
5. แถบประโยค
6. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน 
7. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเขียนและการอ่านอักษรย่อ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้