Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:09 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

คำในภาษาไทย

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 18 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 51,888 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ถ้อยคำสำนวนไทย เวลา 9 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สำนวน ใช้เป็นข้อคิดแก่ผู้ฟังและผู้อ่านในด้านต่างๆ การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ จำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน การเขียนจดหมายส่วนตัว เพื่อสื่อสารกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องเพื่อแจ้งเรื่องราวต่างๆ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 1.1  ป.4/4  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
   ท 2.1  ป 4/5  เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
   ท 3.1  ป.4/1  จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
             ป.4/3  พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  
   ท 4.1  ป.4/6  บอกความหมายของสำนวน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของสำนวนที่กำหนดให้ได้
2. จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดูได้
3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดูได้
4. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและญาติผู้ใหญ่ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
    - เรื่องสั้นๆ
    - เรื่องเล่าจากประสบการณ์
    - นิทานชาดก
    - บทความ
    - บทโฆษณา
    - งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
    - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
    - สารคดีและบันเทิงคดี
2. การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
3. การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน
4. การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ เช่น
    - เรื่องเล่า
    - บทความสั้นๆ
    - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
    - โฆษณา
    - สื่ออิเล็กทรอนิกส์
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ, กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูติดบัตรคำ 10 ใบ บนกระเป๋าผนัง ดังนี้
                  น้ำ                 ปลา                        มด                          มา                           กิน
                  ลด                 กิน                         น้ำ                           มด                          ปลา
2. ครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน 1 คน มาเรียงบัตรคำให้เป็นสำนวน ซึ่งจะได้ว่า
    - น้ำมาปลากินมด   น้ำลดมดกินปลา  (หมายถึง ทีใครทีมัน)
    แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของสำนวนตามความเข้าใจ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ  ถ้อยคำสำนวนไทย  และให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องสำนวนไทย จากหนังสือเรียน จากนั้นครูซักถามนักเรียนโดยใช้คำถาม ดังนี้
    - สำนวน มีลักษณะเด่นอย่างไร (ถ้อยคำกระชับคมคาย มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ)
    - คำพังเพย มีลักษณะเด่นอย่างไร (มีคำคล้องจองให้จำง่าย  ใช้การเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต)
    - สุภาษิต มีลักษณะเด่นอย่างไร (สอนให้ประพฤติดีงาม)
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้  โดยแสดงเป็นแผนภาพบนกระดาน ดังนี้
                                              
5. ครูให้นักเรียนช่วยกันจำแนกข้อความที่ครูอ่าน ว่าเป็น สำนวน คำพังเพย หรือสุภาษิต ได้แก่
    - งูๆ ปลาๆ (สำนวน)
    - อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (สุภาษิต)
    - อย่าตีงูให้หลังหัก (คำพังเพย)
    - ตีนเท่าฝาหอย (สำนวน)
    - พูดดีเป็นศรีแก่ตัว (สุภาษิต)
    - มือถือสาก ปากถือศีล (คำพังเพย)
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของสำนวน คำพังเพย และสุภาษิต ที่ครูอ่าน
7. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 ถ้อยคำสำนวนไทย โดยให้นักเรียนบอกความหมายของสำนวนที่กำหนด
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ถ้อยคำสำนวนไทย

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง ถ้อยคำสำนวนไทย
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนสำหรับยกมือ 1 คน เพื่อเข้าแข่งขันต่อสำนวนหรือคำพังเพยจากครู เมื่อครูบอกสำนวนหรือคำพังเพยวรรคแรกจบ ครูจะพูดว่า “ต่อ” ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มรีบยกมือให้เร็วที่สุด กลุ่มใดยกมือก่อนจะได้ต่อสำนวนจากครู ถ้าถูกต้องได้ 1 คะแนน ถ้าต่อผิด จะต้องยกให้อีกทีมได้ต่อ เมื่อจบการแข่งขัน กลุ่มใดได้คะแนนมากกว่าจะเป็นกลุ่มที่ชนะ
      ตัวอย่างสำนวนและคำพังเพย
      1. ก่อกรรม (ทำเข็ญ)
      2. กลิ้งครก (ขึ้นภูเขา)
      3. กินเหมือนหมู (อยู่เหมือนหมา)
      4. ข้าวแดง (แกงร้อน)
      5. ตื่นแต่ดึก (สึกแต่หนุ่ม)
      6. ไก่งามเพราะขน (คนงามเพราะแต่ง)
      7. มือถือสาก (ปากถือศีล)
      8. ชั่วเจ็ดที (ดีเจ็ดหน)
      9. จับให้มั่น (คั้นให้ตาย)
      10. เห็นช้างขี้ (ขี้ตามช้าง)
3. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด ดังนี้
    - นำสำนวนที่กำหนดให้ เติมลงในช่องว่าง 
    - เติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้เป็นสำนวนตามความหมายที่กำหนด  
    - แต่งประโยคจากสำนวนที่ได้จากกิจกรรมที่ผ่านมา
4. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.2 เรื่อง ถ้อยคำสำนวนไทย โดยให้นักเรียนบอกความหมายของสำนวนที่กำหนด  แล้วแต่งประโยคจากสำนวนนั้น

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านข่าวหรือบทความจากหนังสือพิมพ์ให้เพื่อนๆ ฟัง  แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิจารณ์ว่า บทความหรือข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
3. ครูอธิบายลักษณะของข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น  แล้วบันทึกความรู้บนกระดาน ดังนี้
      ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง มีดังนี้
    - มีความเป็นไปได้
    - มีความสมจริง
    - มีหลักฐานพิสูจน์ได้
    - มีความสมเหตุสมผล
      ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น มีดังนี้
    - เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก
    - เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน
    - เป็นข้อเสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็น
    - เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบ
4. ครูอ่านข้อความต่อไปนี้ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
    - ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน (ข้อเท็จจริง)
    - คนเรียนไม่เก่ง ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต (ข้อคิดเห็น)
    - พรุ่งนี้ฝนอาจจะตก (ข้อคิดเห็น)
    - วันนี้ฝนตกแล้ว (ข้อเท็จจริง)
5. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำแบบฝึกหัดจากหนังสือแบบฝึกหัด โดยอ่านนิทานที่ชอบ แล้วเขียนเนื้อเรื่องย่อ ข้อคิดที่ได้ และความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องที่อ่าน
6. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และแสดงความคิดเห็น
ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด ดังนี้
    - สืบค้นความหมายของสำนวนที่กำหนด  แล้วแต่งประโยคจากสำนวน
    - เลือกคำหรือสำนวนที่กำหนดเติมลงในช่องว่าง

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.2 ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  โดยครูแจกบทความหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนคนละ 1 ข่าว ให้นักเรียนศึกษา  แล้วจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าว  จากนั้นออกมาพูดแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน คนละ 1-2 นาที
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่กำหนด แล้วเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
4. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.3 เรื่อง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์  โดยให้นักเรียนดูรายการที่เป็นสารคดี แล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์

ชั่วโมงที่ 7
1. ครูซักถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยเขียนจดหมายถึงใครบ้าง และการเขียนจดหมายที่ดี ควรปฏิบัติอย่างไร ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเล่าประสบการณ์ในการเขียนจดหมาย
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การเขียนจดหมายส่วนตัว จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยฝึกเขียนจดหมายถึงเพื่อนต่างโรงเรียน เพื่อแนะนำตัว
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเขียนจดหมายถึงบิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่ของนักเรียน โดยสมมุติสถานการณ์ขึ้นเอง
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 8-9
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง การเขียนจดหมายส่วนตัว
2. ครูให้นักเรียนทำให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.4 เรื่อง การเขียนจดหมายส่วนตัว โดยให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนในห้องเรียน แล้วจ่าหน้าซอง ส่งถึงบ้านของเพื่อนที่นักเรียนเขียนจดหมายถึง โดยให้นักเรียนนำจดหมายมาให้ครูตรวจก่อน  แล้วนำส่งไปรษณีย์ เมื่อนักเรียนได้รับจดหมายจากเพื่อนแล้ว  ให้นำมาให้ครูดูเพื่อยืนยันว่ามีการส่งจดหมายจริง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.2 เรื่อง ถ้อย
 คำสำนวนไทย

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.2 เรื่อง ถ้อย
 คำสำนวนไทย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.3 เรื่อง การ
 แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์  

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.3 เรื่อง การ
 แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.4 เรื่อง การ
 เขียนจดหมายส่วนตัว

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.4 เรื่อง การ
 เขียนจดหมายส่วนตัว

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.4
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4
3. บัตรคำ
4. กระเป๋าผนัง
5. บทความหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์
6. ใบความรู้
7. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ถ้อยคำสำนวนไทย
8. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้