Log in | วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 | 21:01 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

คำในภาษาไทย

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 15 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 60,767 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง คำในภาษาไทย เวลา 9 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การจำแนกส่วนประกอบของประโยคนั้น จะต้องรู้จักชนิดและหน้าที่ของคำแต่ละประเภท

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 4.1  ป.4/2  ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - บอกชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ชนิดและหน้าที่ของคำ ได้แก่
1. คำนาม
2. คำสรรพนาม
3. คำกริยา
4. คำวิเศษณ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการใช้เกม และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ, กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูถามนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่เรื่อง คำในภาษาไทย ดังนี้
    - คำที่เราใช้พูดหรือเขียนกันทุกวันนี้ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และเป็นคำชนิดใด              
2. ครูติดบัตรภาพสัตว์และสิ่งของบนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเป็นภาพอะไร
3. ครูเขียนคำตอบที่นักเรียนบอกบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำบนกระดานอีกครั้ง
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง คำในภาษาไทย จากหนังสือเรียน และช่วยกันอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
5. ครูอธิบายลักษณะของคำและพยางค์เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 คน ออกมาเขียนชื่อของตนบนกระดาน  แล้วอธิบายให้เพื่อนๆ ฟังว่า ชื่อของตนมีกี่พยางค์  เช่น 
    - สมประสงค์         อ่านว่า       สม – ประ – สงค์   =       3  พยางค์
    - ประยงค์             อ่านว่า       ประ – ยง            =       2  พยางค์
2. ครูอธิบายข้อแตกต่างระหว่างคำกับพยางค์ และติดแถบประโยคบนกระดาน พร้อมอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น  เช่น
    - ไม่อยากเป็นควาย         อ่านว่า           ไม่-อยาก-เป็น-ควาย           มี 4 คำ  4 พยางค์
    - สิงโตเจ้าปัญญา            อ่านว่า           สิง-โต-เจ้า-ปัน-ยา             มี 3 คำ  5 พยางค์
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง คำและพยางค์ โดยให้นักเรียนบอกจำนวนคำและพยางค์จากประโยคที่กำหนดให้
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง คำและพยางค์

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง คำและพยางค์
2. ครูติดบัตรคำ คำว่า ไก่ และบ้าน บนกระดาน แล้วสนทนากับนักเรียน โดยใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบ ดังนี้  เช่น
    - บัตรคำนี้ อ่านว่าอย่างไร (ไก่)
    - คำว่า ไก่  มีพยัญชนะต้น คือ  (ก)
    - มีสระ คือ  (ไ-)
    - มีเสียงวรรณยุกต์  คือ  (เอก)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่อง ส่วนประกอบของพยางค์ 
4. ครูแสดงแผนภูมิตัวอย่างการแยกส่วนประกอบของพยางค์บนกระดาน แล้วอธิบายการแยกส่วนประกอบของพยางค์ให้นักเรียนเข้าใจ
5. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ส่วนประกอบของพยางค์ จากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยคิดแล้วเขียนคำตามหัวข้อที่กำหนดและเขียนแยกส่วนประกอบของคำลงในตาราง

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด ดังนี้
    - เขียนคำอ่านของคำ และบอกจำนวนพยางค์ 
    - เขียนคำจากภาพ แล้วบอกจำนวนพยางค์ของคำและเขียนคำอ่านของคำ  
    เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่มออกมาเฉลยคำตอบแต่ละข้อ
2. ครูติดบัตรภาพบนกระดาน จำนวน  6-7 ภาพ ได้แก่ ภาพคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่  กริยาอาการต่างๆ  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อภาพพร้อมกัน ครูเขียนคำบนกระดาน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่อง ชนิดของคำ  เพื่อทบทวนความรู้เดิม
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง คำนาม จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิด แล้วปฏิบัติกิจกรรม “คิดค้นคำนาม”  ดังนี้
    - คิดคำนามประเภทละ 5 คำ  ได้แก่ คำสามานยนาม  คำวิสามานยนาม  คำสมุหนาม  คำอาการนาม  และคำลักษณะนาม
    - คำนามที่คิดจะต้องเป็นคำที่อยู่รอบตัว อาจเป็นสิ่งของในห้องเรียน ชื่อครู ชื่อเพื่อนในห้องเรียน ฯลฯ
    - เมื่อคิดคำแล้ว ให้แต่งประโยคจากคำที่คิดขึ้น  จำนวน 5 ประโยค
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 
7. ครูชมเชยนักเรียนที่ร่วมมือกันทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง คำนาม
9. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเติมคำนามลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่ได้ใจความ และเขียนคำนามตามหัวข้อที่กำหนด

ชั่วโมงที่  6
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง คำนาม
2. ครูติดบัตรคำบุรุษสรรพนามบนกระดาน แล้วสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียนชาย 1 คน ตัวแทนนักเรียนหญิง 1 คน มาแข่งกันจัดกลุ่มคำบุรุษสรรพนามให้ถูกต้อง ดังนี้
    - สรรพนามบุรุษที่   1  ฉัน ผม ดิฉัน ข้าพเจ้า อาตมา
    - สรรพนามบุรุษที่   2  โยม  คุณ  เธอ  ฝ่าพระบาท
    - สรรพนามบุรุษที่   3  เขา   ท่าน  พระองค์  
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง คำสรรพนาม จากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด ดังนี้
    - เติมคำสรรพนามที่เหมาะสมลงในช่องว่าง แล้วฝึกอ่านออกเสียง  
    - อ่านประโยคแล้วขีดเส้นใต้คำสรรพนาม แล้วบอกว่าเป็นคำสรรพนามชนิดใด
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง คำสรรพนาม

ชั่วโมงที่ 7
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง คำสรรพนาม
2. ครูติดแผนภูมิบทร้อยกรองบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาคำกริยาเงยหน้าขึ้นเถิดเจ้าพิมเพื่อนแก้มเปื้อนมาจะเช็ดน้ำตาให้
                           อย่าโศกนักเลยเจ้าจะเศร้าไป                   ดวงใจพี่ไม่เคยลืมสัญญา
                                                                                                         (เสภาขุนช้างขุนแผน)
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง คำกริยา จากหนังสือเรียน  แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้
    - กลุ่ม 1  หาคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ 5 คำ  พร้อมแต่งประโยคประกอบ
    - กลุ่ม 2  หาคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ  5 คำ  พร้อมแต่งประโยคประกอบ
    - กลุ่ม 3  หาคำกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม 5 คำ พร้อมแต่งประโยคประกอบ
    - กลุ่ม 4  หาคำกริยาช่วย 5 คำ พร้อมแต่งประโยคประกอบ
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง คำกริยา
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด ดังนี้
    - อ่านประโยค แล้วขีดเส้นใต้คำกริยา แล้วบอกว่าเป็นคำกริยาชนิดใด
    - แต่งประโยคจากคำกริยาที่กำหนด 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่ม ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ ให้แต่ละกลุ่มตรวจให้คะแนนกลุ่มของตนเอง 
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่อง คำกริยา โดยประเมินจากที่เรียนมา และจากผลการทำแบบฝึกหัด  เพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด  และไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใด  ครูจะได้อธิบายเพิ่มเติมต่อไป

ชั่วโมงที่ 8-9
1. ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนความรู้เรื่อง คำกริยา
2. ครูนำข้อความพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน  2-3  ฉบับ มาอ่านให้นักเรียนฟัง ครูเขียนข้อความบนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาคำวิเศษณ์ที่ปรากฏในข้อความนั้น
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง คำวิเศษณ์ จากหนังสือเรียน  แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคำวิเศษณ์ กลุ่มละ 5 คำ พร้อมแต่งประโยคประกอบ ตามหัวข้อต่อไปนี้
    - กลุ่ม 1   คำวิเศษณ์บอกลักษณะ
    - กลุ่ม 2   คำวิเศษณ์บอกจำนวน
    - กลุ่ม 3   คำวิเศษณ์บอกเวลา
    - กลุ่ม 4   คำวิเศษณ์บอกสถานที่
    - กลุ่ม 5   คำวิเศษณ์บอกคำขานรับ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง คำวิเศษณ์
7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเขียนจำแนกชนิดของคำวิเศษณ์ที่กำหนดให้ลงในช่องว่าง และวิเคราะห์คำวิเศษณ์ในประโยคที่กำหนดว่าทำหน้าที่ขยายคำใด
8. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา  และคำวิเศษณ์
9. นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 4.1 เรื่อง ชนิดของคำ โดยให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ แล้วจำแนกประเภทของคำ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 4.1 เรื่อง
 ชนิดของคำ

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 4.1 เรื่อง ชนิด
 ของคำ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.4
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4
3. แผนภูมิตัวอย่างการแยกส่วนประกอบของพยางค์
4. แผนภูมิบทร้อยกรอง
5. บัตรภาพ
6. บัตรคำ
7. พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์
8. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง คำและพยางค์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้