Log in | วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2561 | 9:49 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 15 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 19,735 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมในดินแดนโบราณต่อพัฒนาการของไทย เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลาย   ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และสังคมไทยปัจจุบัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.2 
ม.1/2  ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยในปัจจุบัน
2. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยในปัจจุบัน

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีผลต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน
 - วัฒนธรรมการมีผู้นำ  
 - วัฒนธรรมการปลูกข้าว
 - วัฒนธรรมทางด้านภาษา                   
 - วัฒนธรรมการหลอมโลหะ
 - วัฒนธรรมด้านประเพณี

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยให้นักเรียนฟัง   แล้วให้นักเรียนร้องเพลง  ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว    แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปใจความสำคัญของเนื้อเพลง
3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกข้าวของคนไทยในสมัยต่างๆ  จนมาถึงในยุคปัจจุบัน
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า  การปลูกข้าวในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมโบราณที่ส่งผลต่อการพัฒนาการของไทยในปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ค้นพบว่า  ในดินแดนไทยมีการปลูกข้าวกันมาหลายพันปีแล้ว  และข้าวกลายเป็นพืชผลที่สำคัญในการยังชีพของคนไทย  และปัจจุบันประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของโลก  และนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยในปัจจุบัน

ชั่วโมงที่ 2
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยในปัจจุบัน ในด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ดังนี้
    - วัฒนธรรมการมีผู้นำ
    - วัฒนธรรมการปลูกข้าว
    - วัฒนธรรมด้านภาษา
    - วัฒนธรรมการหลอมโลหะ
    - วัฒนธรรมด้านประเพณี
2. ครูสรุปความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  ดังนี้
    - ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้คนตั้งถิ่นฐานและสร้างสมความเจริญมาเป็นเวลายาวนานจนกลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ล้ำค่า
3. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 12.1 เรื่อง  วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 12.1

 ใบงานที่ 12.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงานกลุ่ม

 แบบประเมินการนำเสนอผลงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์   ม.1  
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่ 12.1 เรื่อง  วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. สำนักหอสมุดแห่งชาติ
3. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
4. ข่าวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้