Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:53 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 15 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 49,390 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง แหล่งอารยธรรมและมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสังคมไทยปัจจุบัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.2
  ม.1/2  ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกที่ตั้งและความสำคัญของอารยธรรม  แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
2. บอกความหมายและคุณค่าของแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 - แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้       
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม )
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูนำรูปภาพสิ่งของเครื่องใช้ที่ค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแสดงหน้าชั้นเรียนให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อ  ที่มา  หรือแหล่งที่ค้นพบให้ถูกต้อง  เช่น
    - กลองมโหระทึก                    แหล่งอารยธรรมดองซอนประเทศเวียดนาม
    - เครื่องปั้นดินเผาเขียนสี            แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง                จ. อุดรธานี
    - เครื่องประดับสำริด                 แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง                จ. อุดรธานี
3. ให้นักเรียนบอกความสำคัญจากการค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ในรูป ตามลำดับ  ดังนี้
    - กลองมโหระทึก   หรือเรียกว่า  กลองดอนซอน  ทำด้วยสำริด มีอายุประมาณ  2,500 ปี  กลองมโหระทึกใช้ตีในพิธีกรรมการขอฝน  พบแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แสดงให้เห็นว่า  มีการติดต่อค้าขายกับดินแดนอื่นถึงหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    - เครื่องปั้นดินเผาเขียนสี  เครื่องประดับสำริด พบที่แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง  จ. อุดรธานี แสดงให้เห็นว่า  มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านเชียง   มีการเพาะปลูก  และเลี้ยงสัตว์มาเป็นเวลานานประมาณ 4,300 ปีมาแล้ว 
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหนังสือเรียน

ชั่วโมงที่ 2 
1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างมรดกโลกที่นักเรียนรู้จัก  แล้วให้ช่วยกันบอกความหมายของคำว่า มรดกโลก    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากหนังสือเรียน  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของมรดกโลกว่า   มี 3 ประเภท  คือ  มรดกทางวัฒนธรรม  มรดกทางธรรมชาติ  และมรดกแบบผสมระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาติ
3. ครูนำภาพสัญลักษณ์มรดกโลกมาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปรายถึงความหมาย จากนั้นให้นักเรียนสรุปขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่ครูกำหนดให้   เพื่อเป็นแนวทางในการสรุปประเด็นความรู้  ดังนี้
    - มรดกโลกมีคุณค่าอย่างไร
    - มรดกความทรงจำแห่งโลก มีคุณค่าและแตกต่างจากมรดกโลกหรือไม่  อย่างไร
5. ให้นักเรียนทบทวนความรู้  แล้วดูตารางแสดงแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหนังสือเรียน

ชั่วโมงที่ 3
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม   ออกเป็น 5  กลุ่มเท่าๆ กัน  แล้วส่งตัวแทนออกมาจับสลากหมายเลขแหล่งมรดก โลกที่ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า    ดังนี้
      กลุ่มที่  1 ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งมรดกโลก : บุโรพุทโธ 
      กลุ่มที่  2 ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งมรดกโลก : ปรัมบานัน
      กลุ่มที่  3 ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งมรดกโลก : เมืองฮอยอัน
      กลุ่มที่  4 ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งมรดกโลก : นครวัด
      กลุ่มที่  5 ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งมรดกโลก : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย    
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า  และร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ โดยครูเสนอแนะแนวทางในการสืบค้นจากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย
3. ครูกำหนดประเด็นในการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการสรุปความรู้    ดังนี้
    - ที่ตั้งของแหล่งมรดกโลก
    - ความสำคัญของแหล่งมรดกโลก
    - ศิลปะที่ปรากฏในแหล่งมรดกโลก
    - แนวคิดในการสร้างแหล่งมรดกโลก
    - เอกลักษณ์ของแหล่งมรดกโลก
    - แนวทางการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนแนวทางการนำเสนอผลงาน   แล้วให้กลุ่มที่มีความพร้อมมากที่สุด ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนก่อน    ครูให้เพื่อนนักเรียนกลุ่มอื่นตั้งคำถามที่เป็นมติของกลุ่ม 1 คำถาม เพื่อให้กลุ่มที่นำเสนอผลงานช่วยอธิบายในส่วนที่สงสัย
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ แล้วให้นักเรียนทำใบงานที่ 11.1 เรื่อง คุณค่ามรดกโลก เมื่อทำเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งใบงาน

ชั่วโมงที่ 4
    ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนร่วมกันจัดนิทรรศการ  แหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแสดงผลงานที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน แล้วตรวจผลงานการจัดนิทรรศการของชั้นเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 11.1

 ใบงานที่ 11.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการ

 แบบประเมินการจัดนิทรรศการ

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงานกลุ่ม

 แบบประเมินการนำเสนอผลงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์   ม.1  
2. ใบงานที่ 11.1 เรื่อง  คุณค่ามรดกโลก

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. สำนักหอสมุดแห่งชาติ
3. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
4. ข่าวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้