Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 21:51 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 15 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 52,228 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ มีผลต่อพัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.2 
ม.1/1  อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
2. อธิบายที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ
2. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการคิดวิเคราะห์

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบเทคนิคการจัดทีมแข่งขัน-TGT)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูให้นักเรียนดูแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์โดยคร่าวๆ
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อพัฒนาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากหนังสือเรียน  
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละความสามารถ บูรณาการกับสาระภูมิศาสตร์ สมาชิกในกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์แล้วช่วยกันตอบคำถาม  เช่น
    - การทำนาแบบขั้นบันได  เหมาะสำหรับประเทศที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์แบบใด
    - ประเทศใดน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ
    - เมืองท่าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีที่ใดบ้าง
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำ และหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
      คนที่ 1   อ่านคำถาม
      คนที่ 2   วิเคราะห์หาแนวทางตอบคำถาม
      คนที่ 3  รวบรวมข้อมูล และเขียนคำตอบ
      คนที่ 4  ตรวจคำตอบ
6. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแข่งขันตอบปัญหา โดยให้ตัวแทนนักเรียนอ่านคำถาม ผู้แข่งขันเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ แล้วส่งให้นักเรียนที่อ่านคำถาม  (ทุกคนจะได้คำถามเท่ากัน)
      ผู้ที่ตอบถูกคนแรก         ได้         2   คะแนน
      ผู้ที่ตอบถูกคนต่อมา       ได้         1   คะแนน
      ผู้ที่ตอบผิด                 ได้         0   คะแนน
   (คะแนนของผู้ตอบคำถามแต่ละคนนำไปรวมเป็นคะแนนกลุ่ม ครูกล่าวชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด)

ชั่วโมงที่ 2
1. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตามประเด็นที่กำหนด  ดังนี้
    - ผลต่อพัฒนาการทางด้านการเมือง
    - ผลต่อพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ
    - ผลต่อพัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5-6 คน  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์อิทธิพลของที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผังกราฟิกแบบก้างปลา (Fishbone map)
4. ให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  เมื่อครบทุกกลุ่มแล้วให้นักเรียนช่วยกันตัดสินผลงานผังกราฟิกแบบก้างปลา(Fishbone map)  ว่ากลุ่มใดมีความคิดสร้างสรรค์ สวยงามครูกล่าวชมเชยกลุ่มที่ได้มติเป็นเอกฉันท์  และนำเสนอผลงานที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 3
1. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างอิทธิพลทางอารยธรรม ที่ไทยรับเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนรวบรวมบนกระดาน
2. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบข้อมูลที่ยกตัวอย่างบนกระดาน  หากมีผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหนังสือเรียน 
4. ครูตั้งประเด็นให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับอาณาจักรต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียพร้อมกับให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างประกอบ
5. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติม  เพื่อเป็นการสรุปประเด็นความรู้  โดยให้นักเรียนพิจารณาจากเส้นเวลา (Time Line) ที่แสดงอิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
6. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 9.1 เรื่อง  พัฒนาการด้านต่างๆ ในสมัยโบราณ   

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูนำแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่แสดงการแบ่งเขตประเทศต่างๆ  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเปรียบเทียบและตอบคำถาม
    - ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก
    - ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก        
    - ประเทศใดเป็นประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคนี้ และแยกออกมาจากประเทศใด 
    - เพราะเหตุใด ชาติตะวันตกจึงมุ่งยึดประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอาณานิคม
2. ให้นักเรียนศึกษาพัฒนาการในสมัยใหม่ในการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากหนังสือเรียน 
3. ครู­อธิบายเกี่ยวกับการเข้ามาของชาวตะวันตก โดยจุดประสงค์แรก คือ ต้องการสินค้า และเผยแผ่ศาสนา ต่อมาคือ ต้องการดินแดน และสามารถเข้ายึดครองได้สำเร็จ ทำให้ชาวพื้นเมืองต้องรวมกันต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชกลับคืนมา การต่อสู้นี้ถือเป็นตัวอย่างสำคัญที่ชาวโลกต้องรับรู้ เช่น กรณีของสงครามเวียดนาม เป็นต้น
4. ครูสนทนาซักถามกับนักเรียนว่า  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสงครามเวียดนามเพียงใด เช่น สาเหตุของการเกิดสงคราม การสู้รบ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม เป็นต้น
5. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลดีและผลเสียจากการที่ชาติตะวันตกเข้ามายึดครองประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการอภิปราย  โดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านต่างๆ  ดังนี้
    - พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง
    - พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ
    - พัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
7. ครูเล่าให้นักเรียนฟังเพื่อให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการในสมัยปัจจุบันว่า ภายหลังสิ้นสุดสงครามเย็นและการล่มสลายของสหภาพโซเวียต   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  เป็นต้นมา  เกือบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  จนนำไปสู่การผ่อนคลายและปรับตัวของประเทศเวียดนาม  ลาว  กัมพูชา  ที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์และยอมรับระบบเศรษฐกิจของโลกเสรี  มีการเปิดตลาดการค้าให้กับตลาดโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา วัฒนธรรม  ภาษา  และสังคม  แต่ก็ยังมีความพยายามทำให้เกิดความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย  เพื่อลดความขัดแย้งในอดีตที่มีมาแต่ครั้งประวัติศาสตร์  ให้เกิดความร่วมมือและเข้าใจกันเป็นอย่างดี

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 9.1

 ใบงานที่ 9.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงานกลุ่ม

 แบบประเมินการนำเสนอผลงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์   ม.1  
2. วีดิทัศน์
3. เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง สงครามเวียดนาม
4. ใบงานที่ 9.1 เรื่อง  พัฒนาการด้านต่างๆ ในสมัยโบราณ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. สำนักหอสมุดแห่งชาติ
3. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้