Log in | วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 | 20:59 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 15 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 20,971 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย รัฐโบราณ รัฐไทยในดินแดนไทย โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  จะทำให้ทราบเรื่องราวที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3  ม.1/1  อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภาคต่างๆ ในดินแดนไทยได้
2. บอกคุณค่าของการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   รัฐไทยในดินแดนไทย เช่น 
 - ล้านนา  นครศรีธรรมราช  สุพรรณภูมิ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม / วิธีสอนแบบกระบวนการสืบค้น)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแจกชิ้นส่วนของภาพจิ๊กซอว์ปริศนาให้นักเรียนแต่ละคน  โดยครูทำภาพจิ๊กซอว์ให้ครบตามจำนวนของนักเรียน  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  (ครูอาจทำภาพเป็น 2-3 ชุด)
2. ครูนำชิ้นส่วนจิ๊กซอว์จำนวน 3 ชิ้น มาต่อเข้าด้วยกัน  แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าเห็นเป็นรูปใด  แล้วให้นักเรียนต่อภาพจนสำเร็จแล้วบอกว่า  เป็นภาพทางประวัติศาสตร์ชื่อใด  และปรากฏอยู่ในสมัยใด เช่น
    - ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  โบราณวัตถุของอาณาจักรศรีวิชัย
    - ภาพพระธาตุหริภุญชัย  จ.ลำพูน  ศาสนสถานสำคัญในอาณาจักรหริภุญชัย
    - ภาพพระปฐมเจดีย์  จ.นครปฐม    ศาสนสถานสำคัญในอาณาจักรทวารวดี
3. ครูตรวจสอบความถูกต้องของภาพ  และคำตอบของนักเรียน    แล้วอธิบายให้นักเรียนทราบว่าก่อนที่ชนชาติไทยจะอพยพเข้ามาตั้งอาณาจักรขึ้นในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันได้มีหลายชนชาติมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในบริเวณนี้ก่อน  ชุมชนเหล่านั้นล้วนแต่ได้สร้างความเจริญของตนเอง  ต่อมาชนชาติไทยได้อพยพและเข้ามาตั้งอาณาจักรปกครองแทนอาณาจักรเดิม  โดยชาวไทยได้รับอารยธรรมจากอาณาจักรนั้นๆ ด้วย
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทยจากหนังสือเรียน 
5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ออกเป็น 4 กลุ่ม  เพื่อศึกษาข้อมูลเฉพาะตามที่ครูกำหนด หรือตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากได้  ดังนี้
      กลุ่มที่ 1        ศึกษาข้อมูลเรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภาคกลาง
      กลุ่มที่ 2        ศึกษาข้อมูลเรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภาคเหนือ
      กลุ่มที่ 3        ศึกษาข้อมูลเรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภาคใต้
      กลุ่มที่ 4        ศึกษาข้อมูลเรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม  เมื่อเสร็จแล้วให้ร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ตามที่กลุ่มได้รับมอบหมาย
7. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอความรู้ที่เป็นมติของกลุ่ม

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ให้นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับฟังจากการนำเสนอของกลุ่มต่างๆ ในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่ครูกำหนด  ดังนี้
    - ปัจจุบันนักประวัติศาสตร์มีความเห็นเกี่ยวกับศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีแตกต่างกันอย่างไร  นักเรียนมีความคิดเห็นคล้อยตามหรือไม่  อย่างไร
    - หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นงานศิลปกรรมสมัยทวารวดี  สะท้อนให้เห็นอิทธิพลและความเชื่อในด้านใด
    - เวียงกุมกาม  เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างไร
2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภูมิภาคต่างๆ
3. ครูยกตัวอย่างการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย  แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย    
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน  ในประเด็นการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย
5. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามในประเด็นที่กำหนด เช่น
    - นักเรียนคิดว่า ภูมิปัญญาของผู้คนในอดีตสามารถเป็นมรดกตกทอดถึงคนปัจจุบันได้หรือไม่อย่างไร
    - นักเรียนคิดว่า ความเชื่อ และวัฒนธรรมจากอินเดียมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของอาณาจักรโบราณอย่างไร
6. ครูสรุปความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่กำหนดให้อภิปรายและตอบคำถาม
7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 6.1  เรื่อง  พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนนำส่งครูตรวจ
8. ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทำแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งของรัฐโบราณ และรัฐไทยสมัยก่อนสุโขทัยเพื่อเป็นผลงานส่งครูตามที่ได้นัดหมายและกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกัน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 6.1

 ใบงานที่ 6.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนจัดทำแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งของรัฐ
 โบราณ และรัฐไทยสมัยก่อนสุโขทัย

 แบบประเมินผลงานการจัดทำแผนที่

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงานกลุ่ม

 แบบประเมินการนำเสนอผลงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์   ม.1  
2. ภาพจิ๊กซอว์
3. ใบงานที่ 6.1  เรื่อง  พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ  

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด / สำนักหอสมุดแห่งชาติ
2. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้