Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:28 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

วิธีการทางประวัติศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 15 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 19,287 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ (2) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์สุโขทัย   จะต้องอาศัยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์   จึงจะทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.1
  ม.1/3  นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไทยมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์สุโขทัยได้
2. อธิบายตัวอย่างการนำหลักฐานไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง  เช่น ข้อความในศิลาจารึกสุโขทัย
2. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองในสมัยใดก็ได้ (สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี  สมัยรัตนโกสินทร์)  และเหตุการณ์สำคัญสมัยสุโขทัย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  และประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ตัวอย่างการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  และประวัติศาสตร์สุโขทัย  จากหนังสือเรียน 
3. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันตอบ  หรือสุ่มเรียกตอบเป็นรายบุคคล    เช่น
    - เอกสารแห่งความทรงจำมีลักษณะอย่างไร
    - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างไร
    - การตีความหลักฐานมีความจำเป็นหรือไม่  อย่างไร
    - การศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ข้อคิดและประโยชน์อย่างไร
    - จดหมายเหตุจีน  สมัยราชวงศ์หยวน  มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร
4. ครูอธิบายคำตอบของนักเรียนเพิ่มเติมในจุดที่ยังมีความบกพร่อง  และเปิดโอกาสให้นักเรียน  ซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ
5. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 4.1 เรื่อง  ประวัติศาสตร์นั้นสำคัญไฉน   เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้ตัวแทนนักเรียนเก็บรวบรวมส่งครูตรวจ

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน  เพื่อศึกษาประวัติของสถานที่สำคัญในชุมชน  โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น  โดยการสอบถาม  สัมภาษณ์  ดูภาพกิจกรรมในชุมชน  หรือเอกสารต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน
2. ครูให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  และเน้นย้ำเรื่อง ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม   โดยครูควรให้คำแนะนำนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการศึกษาลงในใบงานที่  4.2  เรื่อง  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรา

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย   แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาแสดงความคิดเห็น  หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม   
2. ครูให้คำแนะนำ และเสนอแนะวิธีในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา  และอุปสรรคที่เกิดขึ้นร่วมกัน
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  สำรวจ  มาสังเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์    แล้วตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่  4.2   เสร็จแล้วนำมาส่งครู
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอแนวคิด หรือรูปแบบในการนำเสนอผลงานของกลุ่ม  แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
5. ครูชมเชยในความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม  และสรุปความรู้เพิ่มเติม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 4.1

 ใบงานที่ 4.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 4.2

 ใบงานที่ 4.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรา

 แบบประเมินผลงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรา

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงานกลุ่ม

 แบบประเมินการนำเสนอผลงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์   ม.1
2. ใบงานที่ 4.1  เรื่อง   ประวัติศาสตร์นั้นสำคัญไฉน
3. ใบงานที่ 4.2  เรื่อง  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรา

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด / สำนักหอสมุดแห่งชาติ
2. แหล่งข้อมูลชุมชน  เช่น ชุมชน  วัด  โรงเรียน   ปราชญ์ชาวบ้าน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้