Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:38 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การผันวรรณยุกต์

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 59,483 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การผันวรรณยุกต์ เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การสะกดคำนั้น จำเป็นต้องรู้จักการผันวรรณยุกต์ ซึ่งการผันวรรณยุกต์ให้ถูกต้องจะต้องเข้าใจเรื่องไตรยางค์ และคำเป็น คำตาย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 4.1  ป.4/1  สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านและเขียนคำที่มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างๆได้ถูกต้อง
2. จำแนกคำเป็นหรือคำตายได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การผันอักษร
2. คำเป็นคำตาย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ, กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่อง อักษร 3 หมู่  โดยครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบ เช่น
    - อักษร 3 หมู่ มีอะไรบ้าง
    - นักเรียนมีหลักการจำอักษรทั้ง 3 หมู่ อย่างไร
2. ครูติดบัตรคำ คำว่า เค้ก โจ๊ก ไก่ ฯลฯ บนกระดาน แล้วสนทนาซักถามนักเรียน โดยใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบ เช่น
    - คำที่นักเรียนเห็นนี่มีเสียงวรรณยุกต์อะไร
    - รูปและเสียงวรรณยุกต์ของคำแต่ละคำตรงกันหรือไม่
    - รูปและเสียงวรรณยุกต์ของคำที่ปรากฏไม่ตรงกัน เพราะเหตุใด
3. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าวันนี้จะเรียนเรื่อง การผันวรรณยุกต์ โดยการผันวรรณยุกต์ให้ถูกต้องนั้น นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ไตรยางค์
4. ครูติดแผนภูมิไตรยางค์บนกระดาน  แล้วให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ไตรยางค์ จากหนังสือเรียน จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม และสอนวิธีจำอักษร 3 หมู่
5. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเติมตัวอักษรตามหมู่ที่กำหนดให้เป็นคำที่ถูกต้อง เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด จากนั้นร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ไตรยางค์

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง คำเป็นคำตาย จากหนังสือเรียน โดยครูอธิบายประกอบ ดังนี้
    - คำเป็น คือ คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว และไม่มีตัวสะกด หรือคำที่สะกดในมาตราแม่กง แม่กม  แม่กน  แม่เกย  แม่เกอว รวมทั้งคำในสระ อำ  ไอ  ใอ  เอา
    - คำตาย คือ คำที่ประสมสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกด หรือคำที่สะกดในมาตราแม่กก  กบ  กด  
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง คำเป็น คำตาย โดยให้วิเคราะห์ ชื่อและนามสกุลของตนเองว่ามีคำเป็นและคำตายกี่พยางค์ มีพยางค์อะไรบ้าง เช่น
    วารุณี  จารุภิญโญ
       คำเป็น                 วา, ณี, จา, ภิญ, โญ            =              4 พยางค์
       คำตาย                  รุ                                   =              1 พยางค์
3. ครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน 3-4 คน ออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์ คำเป็นคำตาย ของชื่อตนเองที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงกาพย์ช่วยจำเรื่อง คำเป็น คำตาย จากหนังสือเรียน แล้วจับคู่ผลัดกันฝึกท่องกาพย์ช่วยจำให้คู่ของตนฟังจนคล่อง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง คำเป็นคำตาย

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง ไตรยางค์ และคำเป็นคำตาย
2. ครูติดแผนภูมิเรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ บนกระดาน  และอธิบายประกอบ
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเติมรูปวรรณยุกต์ลงในช่องว่างให้เป็นคำที่ถูกต้อง 
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง วรรณยุกต์ โดยคิดและเขียนคำที่มีรูปวรรณยุกต์ตามที่กำหนดให้ และเลือกคำที่กำหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเสียงวรรณยุกต์
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจใบงาน แล้วรวมคะแนน ให้เพื่อนกลุ่มที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง การผันวรรณยุกต์
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด จากหนังสือแบบฝึกหัด ดังนี้
    - เติมคำ 2 พยางค์ ที่ประสมด้วยพยัญชนะเดียวกัน เสียงวรรณยุกต์เหมือนกัน แต่สระต่างกัน แล้วเขียนบอกรูปและเสียงวรรณยุกต์
    - อ่านประโยค แล้ววิเคราะห์คำที่พิมพ์ตัวหนาเขียนถูกหรือไม่ ถ้าถูกให้ขีด / แต่ถ้าผิดให้กา x ที่หน้าประโยค และเขียนแก้ไข
    - ผันเสียงวรรณยุกต์ของคำที่กำหนดให้ครบ 5 เสียง แล้วเขียนลงในช่องว่าง
    - หาคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันตามที่กำหนดอย่างละ 2 คำ
3. นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 เรื่อง การผันวรรณยุกต์ โดยให้นักเรียนสะกดคำ และผันเสียงวรรณยุกต์ที่กำหนด แล้วบอกความหมายของคำ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง การผันวรรณยุกต์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 เรื่อง การ
 ผันวรรณยุกต์

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 เรื่อง การ
 ผันวรรณยุกต์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.4
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4
3. แผนภูมิไตรยางศ์
4. บัตรคำ
5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง คำเป็น คำตาย
6. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง วรรณยุกต์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้