Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:10 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อักษรควบ อักษรนำ

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 45,624 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อักษรควบ อักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง อักษรควบ อักษรนำ เวลา 5 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และบอกความหมายของคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำและคำที่มีอักษรนำได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิต ประจำวันได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 1.1
  ป.4/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
             ป.4/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำที่มีอักษรควบแท้และควบไม่แท้ได้ถูกต้อง
2. อ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำที่มีอักษรนำได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย
    - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
    - คำที่มีอักษรนำ
2. การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ
3. คำในแม่ ก กา
4. มาตราตัวสะกด

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการใช้เกม และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ฉันคืออะไรลองทายดู” โดยครูเขียนประโยคปริศนาบนกระดาน ดังนี้
    - อักษรตัวแรกแทรกอยู่กับ หยำเหยอะ แต่ไม่อยู่กับ หยอกล้อ (เ-)
    - อักษรตัวที่สองต้องหาที่ ตะกละ แต่ไม่อยู่ที่ ละครสัตว์ (ก)
    - อักษรตัวที่สามถามหากับ นกหวีด แต่ไม่อยู่กับ กำหนด (วี)
    - อักษรตัวที่สี่พบได้ที่ นายก แต่ไม่อยู่กับ กานท์ (ย)
    - อักษรตัวที่ห้ามาอยู่กับ สนอง แต่ไม่อยู่กับ สยดสยอง (น)
    ครูให้นักเรียนหาคำตอบจากปริศนา แล้วครูอ่านคำทายประโยคสุดท้ายที่เป็นคำรวมของปริศนา
    - ฉันมีลักษณนามว่า เล่ม แต่ไม่ใช่เข็ม เพราะฉันเป็นพาหนะชนิดหนึ่ง ฉันคืออะไร (เกวียน)
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม  แล้วให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม  “มาแยกส่วนคำ”  โดยครูติดบัตรคำที่มีอักษรควบบนกระดานให้แต่ละกลุ่มแยกส่วนประกอบของคำ ได้แก่ พยัญชนะต้น สระ  ตัวสะกด  วรรณยุกต์ (ถ้ามี) กลุ่มใดแยกเสร็จก่อน  และถูกต้องจะได้ 1 คะแนน  3. ครูติดบัตรคำใหม่บนกระดาน ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดิม จนครบ 10 คำ กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า คำที่ใช้ในกิจกรรมมีลักษณะเฉพาะอย่างไร (คำที่มีอักษรควบ) แล้วช่วยกันบอกลักษณะของคำที่มีอักษรควบ  โดยประมวลจากการปฏิบัติกิจกรรม
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง อักษรควบ จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจตรงกัน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ แล้วครูติดบัตรคำที่มีอักษรควบบนกระดาน ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตาม เช่น เกรง กล้า แกว่ง ทราย โทรม ฯลฯ จากนั้นครูอธิบายเรื่อง คำควบแท้และคำควบไม่แท้เพิ่มเติม
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับคำควบไม่แท้อีกลักษณะหนึ่งที่ตัวหน้าเป็น  ท  พยัญชนะตัวหลังเป็น   ประสมกับสระเดียวกัน และออกเสียง ทร เป็น   ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 1.1  ทร – ซ
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ให้ปฏิบัติกิจกรรม “แท้หรือไม่แท้”  โดยครูชูบัตรคำที่มีอักษรควบให้นักเรียนดูทีละคำ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบว่าคำในบัตรคำนั้นเป็นอักษรควบแท้ หรืออักษรควบไม่แท้  กลุ่มที่ตอบได้เร็วและถูกต้องจะได้คำละ 1 คะแนน  เมื่อจบเกม กลุ่มที่ได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง อักษรควบ  จากนั้นสรุปเป็นแผนผังความคิดของกลุ่ม  พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแผนผังความคิด  และอธิบายเกี่ยวกับแผนผังความคิดของกลุ่มตนเองที่หน้าชั้นเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง อักษรควบ  โดยประมวลจากแผนผังความคิดของแต่ละกลุ่ม
4. ครูและนักเรียนช่วยกันนำแผนผังความคิดของแต่ละกลุ่ม ไปจัดแสดงที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง อักษรควบ โดยให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนด แล้วเขียนคำอ่านของคำที่พิมพ์ตัวหนาลงในช่องว่าง
6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของใบงาน

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูเขียนคำที่มีอักษรนำบนกระดาน ให้นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียง และบอกองค์ประกอบของคำ ได้แก่ พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด แล้วให้นักเรียนสังเกตว่าคำเหล่านี้มีพยัญชนะต้นเรียงกัน 2 ตัว  เช่นเดียวกับคำควบกล้ำ แต่มีความแตกต่างจากคำควบกล้ำอย่างไร
2. ครูอธิบายเรื่อง อักษรนำ และการอ่านคำที่มีอักษรนำว่า มี 2 ลักษณะ คือ อ่านออกเสียงเป็นพยางค์เดียว กับอ่านออกเสียงเป็นสองพยางค์ จากนั้นครูยกตัวอย่าง เช่น
    - อ่านออกเสียงเป็นพยางค์เดียว เช่น หงอก  หงาย  หรอก  หมาย
    - อ่านออกเสียงเป็นสองพยางค์ เช่น ขนม  ฉลาด  ผลิต  กนก  อร่อย  จรวด
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง อักษรนำ จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตรงกัน

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม “มาเขียนคำอ่าน” โดยครูชูบัตรคำที่มีอักษรนำให้นักเรียนดู  จำนวน 10  คำ  แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคำอ่านของคำ เสร็จแล้วสลับกันตรวจคำตอบกลุ่มที่เขียนได้ถูกต้องมากที่สุด จะเป็นฝ่ายชนะ
2. ครูติดบัตรคำที่มีอักษรควบ และบัตรคำที่มีอักษรนำ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงและช่วยกันบอกความหมายของคำ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง อักษรควบ และอักษรนำ
4. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยอ่านประโยค แล้วเขียนคำอ่านของคำที่พิมพ์ตัวสีฟ้าลงในช่องว่าง
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด ดังนี้
    - คิดและเขียนคำตามหัวข้อที่กำหนด แล้วเขียนคำอ่าน และฝึกอ่านออกเสียงคำ
    - เขียนคำอ่านของคำที่กำหนด
    - เขียนคำที่มีพยัญชนะต้นตามที่กำหนด
6. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.1 เรื่อง อักษรควบ อักษรนำ โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงสะกดคำที่มีอักษรควบ และคำที่มีอักษรนำตามที่กำหนด

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.1 เรื่อง
 อักษรควบ อักษรนำ

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
 ที่ 2.1เรื่อง อักษรควบ อักษรนำ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์กลุ่ม

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์กลุ่ม


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.4
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4
3. บัตรคำ
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อักษรควบ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้