Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 10:14 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มาตราตัวสะกด

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 14,213 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ไม่อยากเป็นควาย เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นการฝึกทักษะการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 1.1 
ป.4/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
             ป.4/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านออกเสียงข้อความและเรื่องสั้นๆ ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
2. อธิบายความหมายของคำ และสำนวนจากเรื่องที่อ่านได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย
    - คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
    - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
    - คำที่มีอักษรนำ
    - คำประสม
    - อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
    - ประโยคที่มีสำนวนเป็นคำพังเพย สุภาษิต ปริศนาคำทาย และเครื่องหมายวรรคตอน
2. การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการใช้เกม และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ที่นักเรียนอยากเป็น ครูยกตัวอย่างภาพสัตว์ประกอบ เช่น ภาพหมีแพนด้า ภาพกระต่าย ภาพยีราฟ ภาพช้าง ฯลฯ พร้อมสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน 1-2 คน ออกมาบอกเหตุผลที่ตัวเองเลือกเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆ
2. ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบ เช่น
    - อยากเป็นสัตว์ชนิดนั้น เพราะอะไร 
    - ถ้านักเรียนได้เป็นสัตว์ชนิดนั้นแล้วอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก
    - คนกับสัตว์แตกต่างกันอย่างไร
    - สัตว์จะทำหน้าที่แบบคนได้หรือไม่ เพราะอะไร
      ฯลฯ
3. ครูติดภาพควายบนกระดาน แล้วครูถามนำ เพื่อให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และคิดหาคำตอบ เช่น
    - นักเรียนเคยเห็นสัตว์ในภาพนี้มาก่อนหรือไม่
    - ภาพที่เห็นนี้ คือสัตว์ชนิดใด
    - สัตว์ในภาพนี้ มีประโยชน์อย่างไรต่อสังคมไทย
4. ครูให้นักเรียนอ่านนิทาน เรื่อง ไม่อยากเป็นควาย จากหนังสือเรียน  แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้
    - แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยเขียนคำตอบไว้ในท้ายของคำถาม
    - นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนคำถามใส่ในกระดาษแผนภูมิ แล้วนำไปติดบนกระดาน
    - กลุ่มใดตอบคำถามของกลุ่มเพื่อนได้ให้ไปเขียนคำตอบไว้ท้ายคำถาม กลุ่มใดตอบได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
5. นักเรียนร่วมกันอ่านประโยคคำถามและคำตอบพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการเรียนรู้นิทานเรื่อง ไม่อยากเป็นควาย
2. ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ไม่อยากเป็นควาย โดยทำเป็นใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไม่อยากเป็นควาย  ตกแต่งระบายสีให้สวยงาม
3. นักเรียนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับนิทานเรื่อง ไม่อยากเป็นควาย
2. ครูแจกใบความรู้ที่ 3.1 เพลง เขมรไล่ควาย ให้นักเรียนทุกคน แล้วให้นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงพร้อมๆ กัน
3. ครูเปิดเพลง เขมรไล่ควาย ให้นักเรียนฟัง 1 จบ เพื่อจับทำนองเพลง แล้วให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน 2 จบ
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้จากเพลง เขมรไล่ควาย
5. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3.2 เรื่อง ควายไทย แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับควาย เช่น
    - สีซอให้ควายฟัง  หมายถึง  แนะนำคนโง่ไม่มีประโยชน์
    - เดินอย่างกับตามควาย  หมายถึง  เดินเร็วมาก
      ฯลฯ

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มเลือกแสดงบทบาทสมมุติที่เกี่ยวข้องกับควาย กลุ่มละ 1 สำนวน เสร็จแล้วให้เพื่อนๆ ช่วยกันทายว่าเป็นสำนวนอะไร พร้อมบอกความหมายของสำนวนนั้น
2. ครูให้นักเรียนทุกคนทำใบงานที่ 3.2 เรื่อง สำนวนไทย โดยเลือกสำนวนไทยที่เกี่ยวกับควายมาคนละ 1 สำนวน พร้อมวาดภาพประกอบและแต่งเรื่องที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
3. ครูสุ่มเลือกตัวอย่างใบงานของนักเรียน 4-5 คน แล้วให้นักเรียนออกมาแสดงผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของสำนวนร่วมกัน โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.3 เรื่อง อ่านให้ได้ความ โดยครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง   นิทานเรื่อง สิงโตเบาปัญญา ให้ครูฟัง แล้วให้นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้ และอธิบายความหมายของชื่อนิทานเรื่องนี้

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.3 เรื่อง อ่าน
 ให้ได้ความ

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.3 เรื่อง อ่าน
 ให้ได้ความ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม  ป. 4
2. รูปภาพควายไทย
3. ใบความรู้ที่ 3.1 เพลง เขมรไล่ควาย
4. ใบความรู้ที่ 3.2 เรื่อง ควายไทย
5. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง ไม่อยากเป็นควาย
6. ใบงานที่ 3.2 เรื่อง สำนวนไทย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หมู่บ้านควายไทย
3. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้