Log in | วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 | 21:22 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มาตราตัวสะกด

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 16,105 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การคัดลายมือ และมรรยาทการฟัง การดู การพูด เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงาม ถูกต้อง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนอักษรไทย และการสื่อสารที่สำคัญ คือ การฟัง การดู และการพูด จึงควรปฏิบัติอย่างมีมารยาท

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 2.1 
ป.4/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
   ท 3.1  ป.4/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด       

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัดได้อย่างถูกต้องและสวยงาม
2. ปฏิบัติตนในการฟัง ดู และพูดได้อย่างมีมารยาท

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
2. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบอภิปราย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด โดยครูยกตัวอย่างคำต่างๆ แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า คำดังกล่าวมีตัวสะกดอยู่ในมาตราใด
2. ครูซักถามนักเรียนว่า การเขียนตัวหนังสือด้วยลายมือที่สวยงามมีประโยชน์อย่างไร ครูเขียนข้อดีบนกระดานตามที่นักเรียนบอก
3. ครูให้นักเรียนบอกข้อเสียของการเขียนตัวหนังสือไม่สวย จากนั้นครูและนักเรียนสนทนาถึงความสำคัญของการคัดลายมือ
4. ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การคัดลายมือ จากใบความรู้ที่ 2.1 จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น และอ่านบทร้อยกรองในใบความรู้ที่ 2.1 พร้อมๆ กัน
5. ครูให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง “พฤษภกาสร” จากหนังสือแบบฝึกหัด พร้อมกัน จากนั้นร่วมกันอภิปรายความหมาย และให้นักเรียนคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 1 จบ
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทประพันธ์ “กุญแจสิบดอกที่ใช้ในการสนทนา” แล้วคัดบทประพันธ์ดังกล่าวด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูติดแผนภูมิบทประพันธ์ “กุญแจสิบดอกที่ใช้ในการสนทนา”บนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์เป็นทำนองเสนาะพร้อมๆ กัน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับมารยาทในการฟัง และการพูดที่พบในบทประพันธ์ จากนั้นให้นักเรียนบันทึกลงในใบงานที่ 2.1 เรื่อง มารยาทในการฟังและการพูด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การฟัง การดู และการพูดในหนังสือเรียน
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า นักเรียนเคยพบบุคคลที่ไม่มีมารยาทในการฟัง การพูด หรือการดู บ้างหรือไม่ และนักเรียนทำอย่างไร เมื่อพบบุคคลเหล่านั้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด ดังนี้
    - นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนด แล้วขีด / หน้าข้อที่เป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติของการฟัง ดู และพูด
    - นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนด แล้วบอกข้อควรปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาทในการฟัง การดู และการพูดเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
7. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาเกี่ยวกับบทร้อยกรองที่ไพเราะมา 1 บท แล้วคัดลายมือ พร้อมบอกความหมายของคำต่างๆ จากนั้นนำเสนอหน้าชั้น พร้อมอ่านบทร้อยกรองนั้น

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.2 เรื่อง สนุกกับภาพยนตร์ โดยครูนำ VCD หรือ DVD ภาพยนตร์ มาให้นักเรียนดู  1 เรื่อง หรือ 1 ตอน แล้วครูให้นักเรียนเขียนย่อเรื่องที่ได้ดูอย่างคร่าวๆ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และให้นักเรียนฝึกพูดแสดงความคิดเห็นที่มีต่อภาพยนตร์ที่ได้ดู  
2. ครูให้นักเรียนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นที่หน้าชั้นเรียนทีละคน ครูและเพื่อนคนอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็น หรือซักถามผู้พูด เพื่อสังเกตมารยาทในการพูด

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.2 เรื่อง สนุก
 กับภาพยนตร์

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.2 เรื่อง สนุก
 กับภาพยนตร์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน (หลักภาษาและการใช้ภาษา) ภาษาไทย  ป.4
2. แผนภูมิบทประพันธ์ “กุญแจสิบดอกที่ใช้ในการสนทนา”
3. ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง การคัดลายมือ
4. ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง มารยาทการฟัง การดู และการพูด
5. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง มารยาทในการฟังและการพูด

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้