Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 10:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มาตราตัวสะกด

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 65,138 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง มาตราตัวสะกด เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และบอกความหมายของคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดต่างๆ ได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิตประจำวันได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 4.1 
ป.4/1  สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านสะกดคำ และเขียนคำที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดได้
2. บอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. คำในแม่ ก กา
2. มาตราตัวสะกด

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ, กระบวนการกลุ่ม) 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูติดบัตรภาพต่างๆ บนกระดาน เช่น ภาพสัตว์ ภาพคน ภาพสิ่งของเครื่องใช้  แล้วครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเขียนสะกดคำตามภาพ เช่น  ไก่  กุหลาบ ฯลฯ
2. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงสะกดคำตามภาพ  แล้วครูถามนักเรียนว่าคำนั้นๆ สะกดด้วยตัวสะกดในมาตราใด เช่น
                      
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง มาตราตัวสะกด แล้วครูซักถามนักเรียนว่า มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา อะไรบ้าง ให้นักเรียนช่วยกันตอบ ครูบันทึกข้อมูลบนกระดาน
4. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด จากหนังสือเรียน โดยครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงคำในหนังสือเรียนพร้อมๆ กัน ทีละมาตรา ครูอธิบายประกอบจนครบทุกมาตรา
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง มาตราตัวสะกด

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเขียนคำตามมาตราตัวสะกดที่กำหนด และเติมตัวสะกดในมาตราต่างๆ ลงในช่องว่างให้เป็นคำที่มีความหมาย เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของกิจกรรม
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยคิดแล้วเขียนสะกดคำตามหัวข้อที่กำหนด อย่างละ 2 คำ  จากนั้นเขียนแยกส่วนประกอบขอคำลงในตาราง เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของกิจกรรม
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง จำแนกคำตามมาตราตัวสะกด โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่กำหนด แล้วเขียนจำแนกคำตามมาตราตัวสะกด
5. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาอธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแต่ละมาตรา พร้อมยกตัวอย่างคำจนครบทุกมาตราครูชมเชยนักเรียนที่ออกมาอธิบายที่หน้าชั้นเรียน
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยให้แต่ละกลุ่มจัดทำหนังสือภาพมาตราตัวสะกด พร้อมเขียนคำตามภาพและเขียนสะกดคำ กลุ่มละ 1 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยรูปแบบของการทำรายงานที่ถูกต้อง คือ
    - ปก
    - คำนำ
    - รูปภาพ
    - บรรณานุกรม
3. ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่า หนังสือภาพของนักเรียนจะต้องมีคำในมาตราตัวสะกดให้ครบทั้ง 8 มาตราตัวสะกด โดยให้บอกความหมาย และหาภาพมาติดหรือวาดภาพประกอบให้สวยงาม
4. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 เรื่อง
 มาตราตัวสะกด

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 เรื่อง
 มาตราตัวสะกด

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.4
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4
3. บัตรภาพต่างๆ เช่น ภาพสัตว์ ภาพคน ภาพสิ่งของเครื่องใช้ 
4. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง จำแนกคำตามมาตราตัวสะกด

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้