Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 8:12 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 30,100 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ภูมิปัญญาในการดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ภูมิปัญญาไทยทางด้านภาษาไทยและศิลปกรรม เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สุโขทัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3
  ป.4/3  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - สามารถอธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  8

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนดูภาพในกิจกรรมนำสู่การเรียน จากหนังสือเรียน แล้วถามนักเรียนว่า
    - สิ่งของในภาพคือภาพอะไร และมีประโยชน์อย่างไร
    - สิ่งของในภาพ ปัจจุบันยังมีใช้อยู่หรือไม่
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย โดยให้สมาชิกกลุ่มกำหนดหมายเลขของตนเอง เรียกว่า  กลุ่มบ้าน
                       
3. นักเรียนหมายเลขเดียวกัน ไปเข้ากลุ่มเดียวกัน จะมีทั้งหมด 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้  ดังนี้
                       
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 1   ศึกษาเรื่อง  ภูมิปัญญาในการดำรงชีวิต
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 2  ศึกษาเรื่อง  ภูมิปัญญาในด้านศิลปวัฒนธรรม
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 3  ศึกษาเรื่อง  ภูมิปัญญาด้านศาสนา
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 4  ศึกษาเรื่อง  คุณค่าของภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย
4. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายและสรุปสาระสำคัญจนเชี่ยวชาญทุกคน โดยครูเข้าร่วมสังเกตการศึกษาของกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม  แล้วให้คำแนะนำเพิ่มเติม
5. ครูตรวจสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มว่ามีความรู้และความสามารถที่จะไปถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนในกลุ่มบ้านได้หรือไม่  ด้วยการตั้งคำถาม แล้วสุ่มเรียกให้นักเรียนตอบ
6. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน  เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มบ้าน เรียงตาม ลำดับหมายเลข 1-4  จนครบ และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดสรุปเกี่ยวกับภูมิปัญญาในด้านต่างๆ และคุณค่าของภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้
    - เพราะเหตุใด ภาษาไทยจึงเป็นภูมิปัญญาของไทยในสมัยสุโขทัย
    - ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมทำชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง สมุดภาพภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย โดยให้แต่ละกลุ่มจัดทำสมุดภาพภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
5. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  8 

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง สมุดภาพ
 ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง สมุดภาพ
 ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4
2. ใบงานที่ 1.1 ภูมิปัญญาไทย

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้