Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:34 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 23,360 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ประวัติบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระมหาธรรมราชาที่ 1 เป็นบุคคลสำคัญที่พัฒนาอาณาจักรสุโขทัยทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3
  ป.4/2  บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - สามารถบอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัยได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัย ที่ทำให้สุโขทัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  7

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วครูถามนักเรียนว่า  “พ่อขุนรามคำแหงเป็นกษัตริย์ลำดับที่เท่าไรของกรุงสุโขทัย  และพ่อขุนรามคำแหงมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนากรุงสุโขทัย”  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และตอบคำถาม   
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละกันตามความสามารถ เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติของบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย โดยให้สมาชิกกลุ่มกำหนดหมายเลขของตนเอง เรียกว่า  กลุ่มบ้าน
                       
3. นักเรียนหมายเลขเดียวกัน ไปเข้ากลุ่มเดียวกัน จะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้  ดังนี้
                              
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 1  ศึกษาเรื่อง  ประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 2  ศึกษาเรื่อง  ประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 3  ศึกษาเรื่อง  ประวัติของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
4. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายและสรุปสาระสำคัญจนเชี่ยวชาญทุกคน โดยครูเข้าร่วมสังเกตการศึกษาของกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม  แล้วให้คำแนะนำเพิ่มเติม
5. ครูตรวจสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มว่ามีความรู้และความสามารถที่จะไปถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนในกลุ่มบ้านได้หรือไม่  ด้วยการตั้งคำถาม แล้วสุ่มเรียกให้นักเรียนตอบ
6. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน  เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มบ้าน เรียงตาม ลำดับหมายเลข 1-3  จนครบ และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดสรุปเกี่ยวกับประวัติของบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัยที่หน้าชั้นเรียน
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความประทับใจ โดยให้นักเรียนเขียนบรรยายความประทับใจที่มีต่อพระมหากษัตริย์ของสุโขทัย ลงในใบงาน
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 3-5 คน ออกมาอ่านความประทับใจที่มีต่อพระมหากษัตริย์ของสุโขทัยที่เขียนไว้ในใบงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข โดยให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข จากนั้นให้นักเรียนผลัดกันออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียนแล้วนำผลงานไปจัดป้ายนิเทศ       
5. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง ประวัติบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย โดยให้นักเรียนเลือกสืบค้นเกี่ยวกับประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัยที่ประทับใจมา 1 คน แล้วเขียนบันทึกข้อมูล
6. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดเวลาในการส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  7  

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง ประวัติ
 บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง ประวัติ
 บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4
2. บัตรภาพพ่อขุนรามคำแหลมหาราช
3. ใบงานที่ 1.1 ความประทับใจ
4. ใบงานที่ 1.2 สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้