Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พัฒนาการของสมัยสุโขทัย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 10,816 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พัฒนาการของสมัยสุโขทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการทั้งด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำสำคัญในการพัฒนา

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3
  ป.4/1  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - สามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขปได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ โดยสังเขป

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย โดยตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ เช่น
    - การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ใด
    - ยกตัวอย่างชุมชนที่เคยถูกอาณาจักรเขมรโบราณขยายอิทธิพลเข้ามาปกครอง
    - พุทธศตวรรษที่ 18 ผู้นำคนไทยสองท่านที่ร่วมมือกันขับไล่อำนาจเขมรออกไปได้สำเร็จ คือใคร
    - กษัตริย์ครองกรุงสุโขทัยปี พ.ศ. 1792 มีพระนามว่าอะไร
    เป็นต้น
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง โดยให้สมาชิกกลุ่มกำหนดหมายเลขของตนเอง เรียกว่า  กลุ่มบ้าน
                       
3. นักเรียนหมายเลขเดียวกัน ไปเข้ากลุ่มเดียวกัน จะมีทั้งหมด 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้  ดังนี้
                        
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 1  ศึกษาเรื่อง  การสร้างความมั่นคงของสุโขทัยในระยะแรก
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 2  ศึกษาเรื่อง  สถานะของผู้ปกครอง
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 3  ศึกษาเรื่อง  รูปแบบการปกครอง
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 4  ศึกษาเรื่อง  ราษฎรในสมัยสุโขทัยและการสูญเสียอำนาจของสุโขทัย
4. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายและสรุปสาระสำคัญจนเชี่ยวชาญทุกคน โดยครูเข้าร่วมสังเกตการศึกษาของกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม  แล้วให้คำแนะนำเพิ่มเติม
5. ครูตรวจสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มว่ามีความรู้และความสามารถที่จะไปถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนในกลุ่มบ้านได้หรือไม่  ด้วยการตั้งคำถาม แล้วสุ่มเรียกให้นักเรียนตอบ
6. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน  เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มบ้าน เรียงตาม ลำดับหมายเลข 1-4  จนครบ และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย ที่หน้าชั้นเรียน
8. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย โดยให้นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูก และการปกครองแบบธรรมราชาว่ามีลักษณะอย่างไร
9. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกนำเสนอใบงาน 2-3 คน ที่หน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย จากนั้นสรุปความรู้ที่ได้บันทึกลงในสมุด และส่งตัวแทนกลุ่มออกนำเสนอความรู้ที่ได้ที่หน้าชั้นเรียน
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.2 บอกความหมายของคำ โดยให้นักเรียนเขียนบอกความหมายของคำที่กำหนดให้ เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
3. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมทำชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง พัฒนาการด้านต่างๆ สมัยสุโขทัย โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปพัฒนาการด้านต่างๆ ของอาณาจักรสุโขทัย ดังนี้
    - ด้านการเมืองการปกครอง
    - ด้านเศรษฐกิจ
   โดยบันทึกลงในกระดาษเปล่า
4. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  6  

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง พัฒนาการ
 ด้านต่างๆ สมัยสุโขทัย

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง
 พัฒนาการด้านต่างๆ สมัยสุโขทัย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4
2. ใบงานที่ 2.1 การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
3. ใบงานที่ 2.2 บอกความหมายของคำ

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้