Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 17:13 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 12,853 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย : ภาคเหนือและภาคกลาง เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ศิลาจารึก ตำนาน โบราณสถาน โบราณวัตถุที่พบในท้องถิ่น ทำให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.2
  ป.4/2  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - สามารถยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยเฉพาะ ที่สามารถก่อตั้งเป็นอาณาจักรโบราณได้โดยสังเขป
2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย โดยสังเขป

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนดูภาพแสดงแผ่นดินไทยปัจจุบันที่เคยเป็นที่ตั้งของแคว้นโบราณในแต่ละภาค จากหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า แต่ละภาคมีโบราณสถานใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเป็นหลักฐานของอาณาจักรใด
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้ โดยให้สมาชิกกลุ่มกำหนดหมายเลขของตนเอง เรียกว่า  กลุ่มบ้าน
                   
3. นักเรียนหมายเลขเดียวกัน ไปเข้ากลุ่มเดียวกัน จะมีทั้งหมด 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้  ดังนี้
                   
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 1   ศึกษาเรื่อง  แคว้นหริภุญชัย
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 2   ศึกษาเรื่อง  แคว้นโยนก
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 3   ศึกษาเรื่อง  แคว้นทวารวดี
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 4   ศึกษาเรื่อง  แคว้นละโว้
4. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายและสรุปสาระสำคัญจนเชี่ยวชาญทุกคน โดยครูเข้าร่วมสังเกตการศึกษาของกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม  แล้วให้คำแนะนำเพิ่มเติม
5. ครูตรวจสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มว่ามีความรู้และความสามารถที่จะไปถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนในกลุ่มบ้านได้หรือไม่  ด้วยการตั้งคำถาม แล้วสุ่มเรียกให้นักเรียนตอบ
6. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน  เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มบ้าน เรียงตาม ลำดับหมายเลข 1-4  จนครบ และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน

ชั่วโมงที่  3
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดสรุปเกี่ยวกับแคว้นต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างโบราณ-สถานที่สำคัญที่หน้าชั้นเรียน
2. ครูนำบัตรภาพสถานที่สำคัญของแคว้นต่างๆ ในภาคเหนือและภาคกลางมาให้นักเรียนดู แล้วให้ช่วยกันบอกว่าเป็นสถานที่สำคัญของแคว้นใด และอยู่ในภาคใด
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง  สถานที่สำคัญของแคว้นในภาคเหนือและภาคกลาง โดยให้นักเรียนดูภาพ แล้วเขียนอธิบายว่าเป็นภาพอะไร และเกี่ยวข้องกับแคว้นใด
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเฉลยใบงานในแต่ละข้อที่หน้าชั้นเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4
2. บัตรภาพสถานที่สำคัญของแคว้นในภาคเหนือและภาคกลาง
3. ใบงานที่ 1.1 สถานที่สำคัญของแคว้นในภาคเหนือและภาคกลาง 

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้