Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 21:06 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การวัดความยาว

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 11 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 13,863 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การวัดระยะทาง เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การวัดระยะทาง เป็นการวัดความยาวจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง อาจใช้เครื่องวัดที่มีหน่วยกลาง ซึ่งไม่ใช่หน่วยมาตรฐานวัดได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ค 2.1  ป.1/1  บอกความยาว น้ำหนัก ปริมาตร และความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐาน       
   ค 6.1  ป.1-3/1 – ป.1-3/6

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วัดระยะทางโดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและบอกระยะทางได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ) 

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูทบทวนการวัดความยาวของสิ่งของ โดยใช้หน่วยกลาง
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มวัดระยะทางโดยใช้เครื่องวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น สมุด กล่องดินสอ ดินสอ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหน่วยกลางในการวัด แล้วเลือกวัดระยะทาง หลายๆ เส้นทาง เช่น วัดระยะทางจากโต๊ะนักเรียนถึงกระดานดำ วัดระยะทางจากประตูถึงโต๊ะครู แล้วบันทึกข้อมูลที่วัดได้ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาและซักถามเกี่ยวกับการวัดระยะทาง แล้วสรุปว่า การวัดระยะทางเป็นการวัดความยาวระหว่างตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง ซึ่งอาจใช้เครื่องวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานมาวัดได้

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูให้นักเรียนจับคู่กันศึกษาความรู้ เรื่อง การวัดระยะทางโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเพิ่มเติม จากหนังสือเรียน แล้วทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ ในเรื่องเดียวกัน โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 7 ข้อ 3, 4 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 4.1 เรื่อง การวัดระยะทางโดยใช้หน่วยกลาง เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน  
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่อง การวัดความยาว โดยให้นักเรียนเลือกวัดความยาวหรือความสูงของสิ่งของมา 5 ชนิด โดยกำหนดหน่วยกลางเอง แล้วนำมาเปรียบเทียบกันทีละคู่ และบอกว่าสิ่งใดยาวที่สุดหรือสูงที่สุด และสิ่งใดสั้นที่สุดหรือเตี้ยที่สุด

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 4.1

 ใบงานที่ 4.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่อง การ
 วัดความยาว

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่อง การวัด
 ความยาว

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์  ป.1
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1
3. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การวัดระยะทางโดยใช้หน่วยกลาง

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้