Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 22:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 8 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 14,571 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง สหัสวรรษ และช่วงเวลาน่ารู้ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การนับช่วงเวลาเป็นสหัสวรรษ ทำให้เข้าใจช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.1
  ป.4/1  นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - นับช่วงเวลาเป็นสหัสวรรษได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
2. การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม และวิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa  Model))

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูตั้งประเด็นคำถามจากเรื่อง ศตวรรษ ที่ศึกษาและเรียนรู้ในการเรียนครั้งที่แล้ว  ว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้าง แล้วสุ่มเรียกนักเรียนอาสาสมัครออกมาตอบ  2-3  คน เสร็จแล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น   
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม  รองหัวหน้ากลุ่ม  และเลขานุการกลุ่มใหม่  เพื่อผลัดเปลี่ยนกันฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ครูนำนักเรียนยืนขึ้น (สลับกับปรบมือ5 ครั้ง) นั่งลง (สลับกับปรบมือ 3 ครั้ง) ปรบมือเยื้องไปทางซ้าย, ปรบมือเยื้องไปทางขวา  (สลับกับปรบมือหน้า  5  ครั้ง) เพื่อบริหารสมอง (Brain  gym)
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและอภิปรายในกลุ่มเรื่อง “สหัสวรรษและตัวอย่างการใช้คำบอกช่วงเวลาในสื่อต่าง ๆ”  ในหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 3.1 สหัสวรรษ โดยให้นักเรียนหาคำแสดงช่วงเวลาเป็นสหัสวรรษ จากสื่อต่างๆ แล้วบันทึกข้อมูลลงในตาราง  ครูนำนักเรียนเล่นเกมการปฏิบัติตามคำสั่ง  เพื่อสร้างความสนุกสนานและคลายความเครียด   

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูให้นักเรียนแยกกลุ่มจากกลุ่มเดิมในการเรียนครั้งที่แล้ว  ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม  รองหัวหน้ากลุ่ม  และเลขานุการกลุ่มใหม่  เพื่อผลัดเปลี่ยนกันฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
2. ครูนำนักเรียนยืนขึ้นโยกซ้าย,  โยกขวา,  กระโดดหน้า  3  ครั้ง,  กระโดดหลัง  3  ครั้ง ...  ปฏิบัติสลับไปมาประมาณ  2-3  รอบ  เพื่อบริหารสมอง  (Brain  gym)
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่อง ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ เพื่อทบทวนความรู้เดิมในกลุ่ม
4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 3.2  ช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  โดยให้นักเรียนเขียนอธิบายความหมายของข้อความที่กำหนดให้ถูกต้อง
5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนอาสาสมัคร 7 คน ออกมาเฉลยคำตอบของข้อความในใบงานคนละ 1 ข้อความ โดยครูและเพื่อนคนอื่นๆ ร่วมกันพิจารณาคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่
6. ครูแนะนำให้นักเรียนประยุกต์นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
7. ครูนำนักเรียนเล่นเกมการปฏิบัติตามคำสั่ง เพื่อสร้างความสนุกสนานและคลายความเครียด 
8. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงาน  เรื่อง การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคำแสดงช่วงเวลาทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ จากสื่อต่างๆ พร้อมทั้งเขียนอธิบายความหมายของช่วงเวลาดังกล่าว

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจทำใบงานที่ 3.1

 ใบงานที่ 3.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจทำใบงานที่ 3.2

 ใบงานที่ 3.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง
 การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ 
 และสหัสวรรษ

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน เรื่อง
 การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และ
 สหัสวรรษ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4
2. เกมปฏิบัติตามคำสั่ง
3. ใบงานที่ 3.1  สหัสวรรษ
4. ใบงานที่ 3.2 ช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้