Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:47 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 8 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 8,341 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ศตวรรษ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การนับช่วงเวลาเป็นศตวรรษ ทำให้เข้าใจช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.1
  ป.4/1  นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - นับช่วงเวลาเป็นศตวรรษได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
2. การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ศตวรรษ ในหนังสือเรียน แล้วตั้งประเด็นคำถามว่า นักเรียนได้ความรู้ อะไรบ้างจากการศึกษา โดยครูสุ่มถามนักเรียน 3-4  คน  เมื่อใครตอบเสร็จครูจะอธิบายเพิ่มเติม   เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่มใหม่  เพื่อผลัดเปลี่ยนกันฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ครูนำนักเรียนยืนเอี้ยวตัวไปทางซ้าย  (แล้วปรบมือ  3  ครั้ง)  เอี้ยวตัวไปทางขวา  (แล้วปรบมือ3  ครั้ง) ยืนขึ้น (แล้วปรบมือ  5  ครั้ง)  นั่งลง (แล้วปรบมือ  5  ครั้ง) เพื่อบริหารสมอง  (Brain  gym)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและอภิปรายในกลุ่มเรื่อง  “ศตวรรษ”  ในหนังสือเรียน จากนั้น   ร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเรื่อง  “ทศวรรษ”  ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  
4. ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่  2.1  ช่วงเวลาของเหตุการณ์ โดยให้นักเรียนเขียนอธิบายว่า เหตุการณ์ที่กำหนดให้อยู่ในช่วงเวลาใด พร้อมทั้งหาเหตุการณ์ที่บอกเกี่ยวกับศตวรรษมาอีก 2 เหตุการณ์
6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของใบงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4
2. ใบงานที่ 2.1  ช่วงเวลาของเหตุการณ์

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้