Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:47 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ระบบเทคโนโลยี

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 8 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 16,377 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ระบบเทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาสาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการตรวจสอบ วัดผล ประเมินผลกระบวนการเทคโนโลยีทั้งระบบ  เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    
   ง 2.1  ม.4-6/1  อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ
             ม.4-6/2  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำคัญ และวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีได้
2. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีในปลูกพืชไม่ใช้ดินได้  

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
2. ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย ตัวป้อน(Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์(Output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources)  ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี(Consideration)  
3. การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ   

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด                                        
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดเป็นระบบ         
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                                  
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 - การแสวงหาความรู้
 - กระบวนการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้                                                                                   
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด)       

ชั่วโมงที่ 1
1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยี  จุดมุ่งหมายของการใช้เทคโนโลยีและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี   แล้วร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี  โดยตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญในการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน คละกันตามความสามารถ ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กันและมีหมายเลขประจำคู่   ตั้งแต่หมายเลข 1 , 2 , 3 , 4  ให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้ตามประเด็นที่ครูกำหนดให้จากหนังสือเรียน ดังนี้
    - คู่ที่ 1  ศึกษาความรู้ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
    - คู่ที่ 2  ศึกษาความรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี
4. ให้นักเรียนแต่ละคู่แสดงความคิดเห็น  และสรุปความรู้ตามประเด็นที่ได้ศึกษา
5. ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้กัน  และจดบันทึกความรู้
6. สมาชิกในกลุ่มแต่ละคู่ช่วยกันทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี และช่วยกันอธิบายคำตอบให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มของตนมีความเข้าใจอย่างชัดเจน
7. ครูสุ่มเรียกหมายเลขสมาชิกคู่ใดคู่หนึ่งจากกลุ่ม   เพื่ออธิบายให้นักเรียนฟังหน้าชั้นเรียน ประมาณ 2-3 กลุ่ม  ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างการออกแบบปลูกสร้างบ้านแบบต่างๆบนที่ดินขนาดต่างๆแล้ววิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีการปลูกสร้างบ้านโดยตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เช่น การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม กลุ่มละ 8 คน สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กันคู่เดิม  เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  จากใบความรู้  ห้องสมุด หรือแหล่งสารสนเทศ (ครูอนุญาตให้นักเรียนสืบค้นได้ตามอัธยาศัย  แต่จะต้องกำหนดเวลาที่แน่นอน)
4. ให้สมาชิกแต่ละคู่สรุปความรู้  และนำเสนอผลการศึกษาแก่สมาชิกกลุ่มของตนให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  แล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินแบบบันทึกผลการวิเคราะห์ระบบ
 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

 แบบประเมินแบบบันทึกผลการวิเคราะห์ระบบ
 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.4
2. ตัวอย่างภาพการออกแบบปลูกสร้างบ้านแบบต่างๆ
3. ใบความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
4. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
    - http://www.bankaset.com/tag
    - http://
www.trgreen.co.th/index.php?lay=show&ac=cat
    - http://
www.homedd.com/.../homedd.A_garden.frontweb.FwHomeMain
    - http://www.farmkaset.org/contents/category.aspx?content=03
    - http://www.doae.go.th/library/html/detail/kalumdok/ka4.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้