Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 18:46 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อาหารและโภชนาการ

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 8 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 37,227 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและโภชนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหาร เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การแปรรูปและการถนอมอาหาร จะช่วยให้มีอาหารที่สะอาด ปลอดภัยบริโภคตลอดทั้งปีและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร ทั้งนี้ยังเป็นการประหยัดและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    
   ง 1.1  ม.4-6/2  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
             ม.4-6/3  มีทักษะการจัดการในการทำงาน
             ม.4-6/4  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
             ม.4-6/5  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
             ม.4-6/6  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
             ม.4-6/7  ใช้พลังงาน ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำคัญของการแปรรูปและการถนอมอาหารได้ 
2. บอกวิธีแปรรูปอาหารและถนอมอาหารได้อย่างถูกต้อง
3. บอกหลักการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารได้
4. แปรรูปอาหารและถนอมอาหารได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 1 ชนิด

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นการทำงานกลุ่ม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทำงานอย่างมีกระบวนการ  ตามขั้นตอนและฝึกหลักการทำงานกลุ่ม 
2. ทักษะการจัดการ  เป็นการจัดระบบงานและระบบคน  เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน มีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์  สร้างทางเลือก และประเมินทางเลือก 
    - การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร
4. คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานเป็นการสร้างคุณงามความดี และควรฝึกให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่สำคัญๆ เช่น ขยัน อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
5. การใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด                                        
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์                       
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                                  
 - ทักษะการทำงาน
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้                                                                                   
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบโครงงาน)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  หรือผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด  แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เช่น
    - ทุเรียน  เงาะ  ลำไย  มะม่วง มะขาม
2. ครูถามนักเรียนว่า  หากนักเรียนเป็นเกษตรกรนักเรียนจะมีวิธีในการแก้ปัญหาอย่างไร แล้วครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  เพื่อเป็นการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
3. นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการแก้ปัญหา  โดยมีแนวทางในการสรุป  ดังนี้
    - ใช้วิธีแปรรูปและถนอมอาหาร  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและเป็นทางเลือกของผู้บริโภค เช่น ทุเรียนกวน  ทุเรียนทอด  เงาะลอยแก้ว  เงาะกระป๋อง  ลำไยอบแห้ง มะม่วงกวน มะม่วงดอง มะขามแก้ว มะขามแช่อิ่ม
4. ครูชมเชยนักเรียนทุกคนที่ช่วยกันระดมวิธีแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร จากหนังสือเรียน
6. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนช่วยกันตอบ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้
7. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำโครงงานการแปรรูปและการถนอมอาหาร   โดยครูอธิบายวิธีการเขียนโครงงานให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้
8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสำรวจผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น  เช่น ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล  สัตว์เลี้ยง  เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาและตัดสินใจเลือกแปรรูปอาหาร หรือถนอมอาหารของกลุ่ม 

ชั่วโมงที่ 2
(การปฏิบัติโครงงาน  ควรพิจารณาเวลาตามความเหมาะสม)
1. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกชนิดของผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นที่จะนำมาทำโครงงานแปรรูปและถนอมอาหาร โดยมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด             
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการปฏิบัติโครงงานตามขั้นตอน ดังนี้
    - วางแผนการทำงาน  กำหนดระยะเวลา  กำหนดขั้นตอนการทำงาน  เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และประเมินค่าใช้จ่าย
    - ลงมือปฏิบัติการแปรรูปอาหารหรือการถนอมอาหาร 
    - ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มและนำเสนอผลงาน  
3. ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มนำผลงานจากโครงงานแปรรูปและถนอมอาหารมาจัดแสดง หรือจัดจำหน่ายในโรงเรียน  เพื่อเป็นการให้ความรู้และให้ผู้ร่วมงานเห็นความสำคัญของการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหารที่เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินโครงงานการแปรรูปและการถนอม
 อาหาร

 แบบประเมินโครงงานการแปรรูปและการถนอม
 อาหาร

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.4
2. วัตถุดิบ วัสดุ-อุปกรณ์ในการแปรรูปและถนอมอาหาร 

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.sobsuan.com/directory/?c=154
    -
http://www.thaifooddb.com/tips/tips067.html
    - http://www.horapa.com/content.php?Category=Thai&No=629

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้