Log in | วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561 | 0:09 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อาหารและโภชนาการ

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 8 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 38,644 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและโภชนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง หลักการเลือกซื้อและประกอบอาหาร เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเลือกซื้ออาหารควรคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ  โดยเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา 

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    
   ง 1.1  ม.4-6/2  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
             ม.4-6/3  มีทักษะการจัดการในการทำงาน
             ม.4-6/4  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
             ม.4-6/5  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
             ม.4-6/6  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
             ม.4-6/7  ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆ ได้
2. บอกวิธีการเตรียมและการปรุงอาหารชนิดต่างๆ ได้
3. อธิบายวิธีการเตรียมและการปรุงอาหารเพื่อถนอมคุณค่าทางอาหารได้
4. ปรุงอาหารได้ถูกต้องตามหลักการประกอบอาหารได้อย่างน้อย 1 ชนิด

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นการทำงานกลุ่ม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทำงานอย่างมีกระบวนการ  ตามขั้นตอนและฝึกหลักการทำงานกลุ่ม 
2. ทักษะการจัดการ  เป็นการจัดระบบงานและระบบคน  เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน มีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์  สร้างทางเลือก และประเมินทางเลือก 
    - การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร
4. คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานเป็นการสร้างคุณงามความดี และควรฝึกให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่สำคัญๆ เช่น ขยัน อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
5. การใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด                                        
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์                       
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                                  
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้                                                                                   
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการระดมสมอง)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาหยิบกล่องภาพที่ครูเตรียมไว้  กลุ่มละ 1 กล่อง  แล้วนำไปเปิดให้สมาชิกในกลุ่มดูว่า  เป็นรูปอะไร  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกวิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหาร  และบอกรายการอาหารที่ทำจากวัตถุดิบนั้นๆ ดังนี้
    - รูปที่ 1 รูปกุ้ง บอกวิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหาร และบอกรายการอาหาร
    - รูปที่ 2 รูปหอย บอกวิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหาร และบอกรายการอาหาร
    - รูปที่ 3 รูปปู บอกวิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหาร และบอกรายการอาหาร
    - รูปที่ 4 รูปปลา บอกวิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหาร และบอกรายการอาหาร
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปหลักการเลือกวัตถุดิบและบอกรายการอาหารที่ทำจากวัตถุดิบนั้นๆ ลงในแบบบันทึกความรู้ แล้วตรวจสอบความถูกต้อง
3. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปหลักการเลือกวัตถุดิบและบอกรายการอาหารที่ทำจากวัตถุดิบนั้นๆ หน้าชั้นเรียน
4. ให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
5. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบถึงความจำเป็นในการเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อนำมาประกอบอาหาร
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ในประเด็นที่กำหนด  จากหนังสือเรียน และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ดังนี้
    - หลักการเลือกซื้ออาหาร
    - วิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆ
7. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้จบแล้ว  ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและสรุปความรู้ลงในสมุด
8. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิธีการเลือกซื้ออาหาร เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งครูตรวจ
9. ครูถามนักเรียนว่า  ถ้านักเรียนต้องการทำแกงเขียวหวานไก่  นักเรียนจะต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้าง  และมีวิธีการทำอย่างไร
10. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองช่วยกันคิดหาคำตอบ  และเรียงลำดับความคิดก่อนตอบคำถาม  เช่น
    - วัตถุดิบที่ต้องเตรียม
    - เครื่องปรุง
    - ขั้นตอนหรือวิธีการทำแกงเขียวหวานไก่
11. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถาม โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
12. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การเตรียมและการปรุงอาหาร จากหนังสือเรียน
13. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเตรียมและการปรุงอาหารแต่ละประเภท เช่น
    - การเตรียมและการปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์
    - การต้มหรือทอดไข่
    - การหุงต้มถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ
    - การหุงข้าว
    - การเตรียมและการปรุงอาหารประเภทผักต่างๆ
14. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการประกอบอาหาร โดยการทำให้อาหารสุกด้วยวิธีต่างๆ  และข้อควรคำนึงในการประกอบอาหาร  เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำอาหารต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย
15. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง อาหารจานโปรด  เป็นการบ้าน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.4
2. กล่องรูปภาพ
3. แบบบันทึกความรู้
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  วิธีการเลือกซื้ออาหาร
5. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง  อาหารจานโปรด

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.sobsuan.com/directory/?c=154
    -
http://www.thaifooddb.com/tips/tips067.html
    - http://www.horapa.com/content.php?Category=Thai&No=629

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้