Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 17:16 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การจัดการในบ้าน

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 7 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 13,471 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการในบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การวางแผนการทำงานและการใช้ทรัพยากร เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การจัดการด้านการวางแผนการทำงานและการใช้ทรัพยากรภายในบ้าน เป็นแนวทางในการวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมโดยการใช้เวลาและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  และคุ้มค่ามากที่สุด

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    
   ง 1.1  ม.4-6/2  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
             ม.4-6/3  มีทักษะการจัดการในการทำงาน
             ม.4-6/4  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
             ม.4-6/5  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
             ม.4-6/6  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
             ม.4-6/7  ใช้พลังงาน ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วางแผนการทำงานและการใช้ทรัพยากรได้ 
2. บอกประโยชน์ของการวางแผนการทำงานและการใช้ทรัพยากรได้ 

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความคิดสร้างสรรค์มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ
2. ทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นการทำงานกลุ่ม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ทำงานอย่างมีกระบวนการ  ตามขั้นตอนและฝึกหลักการทำงานกลุ่ม 
    - หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
3. ทักษะการจัดการ  เป็นการจัดระบบงานและระบบคน  เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น
    - การดูแลรักษา การทำความสะอาด  จัด ตกแต่งบ้านและโรงเรียน
4. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน มีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์  สร้างทางเลือก และประเมินทางเลือก 
5. คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานเป็นการสร้างคุณงามความดี และควรฝึกให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่สำคัญๆ เช่น ขยัน อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
6. การใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด                                        
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์                       
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                                  
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้                                                                                   
3. มีความรับผิดชอบ
4. ตรงต่อเวลา

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของนักเรียนว่า นักเรียนมีวิธีวางแผนในการดำเนินชีวิต หรือมีตารางเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างไรบ้าง เช่น
    - การวางแผนการเดินทางมาโรงเรียน
    - การวางแผนการอ่านหนังสือ
    - การวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการวางแผนในการดำเนินชีวิตของนักเรียนในแต่ละวัน
3. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถปฏิบัติตามที่เราวางแผนไว้ได้อย่างมีลำดับขั้นตอน
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การจัดการด้านวางแผนการทำงานและการใช้ทรัพยากร จากหนังสือเรียน
5. เมื่อนักเรียนศึกษาจบแล้ว  ให้นักเรียนจัดทำบันทึกตารางสำรวจงานและวิเคราะห์งานกิจวัตรส่วนตัวตามแบบในหนังสือเรียนลงในสมุด  แล้วเปรียบเทียบกับเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้กันตามประเด็นที่ครูกำหนด  เช่น
    - เวลาตื่นนอน  เวลานอน  และเวลาที่มาถึงโรงเรียน
    - เวลา และระยะเวลาในการทำการบ้าน แล้วเปรียบเทียบความถูกต้อง เรียบร้อยของการบ้าน
    - เปรียบเทียบเวลาพักผ่อน  กับเวลาในการทำการบ้านและการทบทวนบทเรียน 
6. ให้นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการทำงาน
7. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า  การวางแผนการทำงานในแต่ละวันมีความสำคัญและเกิดประโยชน์ต่อการทำงาน  และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในครอบครัวก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเช่นกัน
8. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ข้อควรคำนึงในการวางแผนการใช้ทรัพยากรในครอบครัว จากหนังสือเรียน
9. ครูถามนักเรียนว่า ครอบครัวของนักเรียนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนหรือไม่  อย่างไร  ถ้าครอบครัวของนักเรียนคนใดเคยทำให้ออกมาเล่าถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือน
10. ครูอธิบายให้นักเรียนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการวางแผนการใช้เงินของครอบครัว
11. ให้นักเรียนพิจารณาแผนผังแสดงหมวดหมู่การวางแผนประมาณรายจ่าย จากหนังสือเรียน  แล้วให้นักเรียนลองวางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความเหมาะสมกับรายรับของนักเรียน
12. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการใช้เงิน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
 - หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.4

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.mrpalm.com/list3.php?cont_id=64                                       
    - http://www.thailife.com/planning/savings

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้