Log in | วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2561 | 23:11 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงละคร

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 16,830 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เทคนิคและองค์ประกอบของการแสดงละคร เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เทคนิคและองค์ประกอบของการแสดงละคร มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ละคร ให้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะการที่จะต้องมีบทละครที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 3.1  ม.1/1  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกเทคนิคการแสดงพื้นฐานของละครได้
2. บอกองค์ประกอบของการแสดงละครได้
3. บอกเทคนิคการเขียนบทละครได้
4. เขียนบทละครง่ายๆ ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม
2. ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ
3. การพัฒนารูปแบบของการแสดง
4. อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำภาพการแสดงนาฏศิลป์ประเภทระบำ โขน และละคร ให้นักเรียนดู แล้วตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้
    - มีภาพการแสดงอะไรบ้าง
    - ภาพการแสดงแต่ละภาพเหมือนหรือมีความแตกต่างกันในเรื่องใดบ้าง
    - ภาพการแสดงแต่ละภาพมีความสำคัญต่อการแสดงละครในยุคปัจจุบันในเรื่องใดบ้าง
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและองค์ประกอบของการแสดงละครว่า มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ละคร
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง เทคนิคการแสดงพื้นฐาน และองค์ประกอบของการแสดงละคร จากหนังสือเรียน 
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง เทคนิคการแสดงพื้นฐาน โดยสรุปความรู้ที่ได้ศึกษามาลงใบใบงาน ตามหัวข้อที่กำหนด จากนั้นทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง องค์ประกอบของการแสดงละคร โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงองค์ประกอบของการแสดงละคร
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในใบงานและกำหนดเวลาส่งผลงานตามความเหมาะสม
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
7. ครูอธิบายความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนบทละคร ว่าการสร้างบทละครนั้น เป็นความสามารถที่ต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก การสร้างบทละครมีวิธีการสร้างเรื่อง ดำเนินเรื่องหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น
    - บทละครที่เป็นแบบฉบับ
    - บทละครที่ไม่เป็นแบบฉบับ
    - บทละครที่เด็กมีส่วนร่วมแสดง
    - บทละครเพื่อการศึกษา
    - บทละครจากการรวบรวมข้อมูลและเทคนิคละครสด
8. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง องค์ประกอบของบทละคร จากหนังสือเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า โครงเรื่องของละครจะประกอบด้วยช่วงต่างๆ ได้แก่ 
    - ช่วงปูพื้น คือ การให้ผู้ชมได้รับรู้ที่มาของตัวละครแต่ละตัวว่า ตัวละครแต่ละตัวทำอะไรด้วยวัตถุประสงค์ใด
    - ช่วงกลาง คือ การเกิดอุปสรรคต่างๆ ที่กระทำโดยละครตัวร้าย มีการขัดขวาง ต่อสู้ เพื่อให้พระเอกหรือนางเอกสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้
    - ช่วงสุดท้าย ผ่านจุดตื่นเต้น ดำเนินไปถึงจุดคลี่คลาย (จบ)
10. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง การเขียนบทละคร โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งบทละคร 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ โดยยึดหลักองค์ประกอบของบทละครตามที่เรียนมา
11. ครูคัดเลือกผลงานที่ดีเป็นตัวอย่าง 2-3 ชิ้น แล้วให้กลุ่มที่เป็นเจ้าของผลงานส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแสดงพื้นฐาน และองค์ประกอบของการแสดงละคร

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
2. ภาพการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เทคนิคการแสดงพื้นฐาน
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง องค์ประกอบของการแสดงละคร
5. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การเขียนบทละคร

แหล่งการเรียนรู้

1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้