Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:42 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การแสดงนาฏศิลป์

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 25,504 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ศิลปะการแสดงของไทยมีความหลากหลาย มีแบบฉบับและเอกลักษณ์เฉพาะทั้งเนื้อร้อง ทำนองเพลง การแต่งกาย และลีลาท่ารำของแต่ละภาคนั้นๆ ที่สามารถสื่อความหมายของเรื่องราว ค่านิยม ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพของชุมชนนั้นๆ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 3.1
  ม.1/3  แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นบ้านแต่ละภาคได้  
2. จำแนกการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
 - นาฏศิลป์พื้นบ้าน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw))

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูทบทวนและเล่าเรื่องประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลของนาฏศิลป์พื้นบ้านและแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น การแต่งกาย การแสดงดนตรี การร้อง สถานที่แสดง และโอกาสที่ใช้ในการแสดง
2. ครูอภิปรายสรุปในประเด็นที่นักเรียนแสดงความคิดเห็น
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน กำหนดหมายเลขให้สมาชิกแต่ละคน ตั้งแต่หมายเลข 1-4 ซึ่งเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน จากนั้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่มที่มีหมายเลขเดียวกันไปรวมกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ ดังนี้
    - หมายเลข 1   ศึกษาความรู้เรื่อง การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ “ชุดฟ้อนเงี้ยว”
    - หมายเลข 2   ศึกษาความรู้เรื่อง การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน “ชุดเซิ้งกระติบข้าว” 
    - หมายเลข 3   ศึกษาความรู้เรื่อง การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง “ชุดรำเหย่ย”
    - หมายเลข 4   ศึกษาความรู้เรื่อง การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ “ชุดรองเง็ง”
4. เมื่อนักเรียนแต่ละหมายเลขศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายจนเข้าใจแล้ว ให้กลับมาที่กลุ่มบ้าน จากนั้นให้แต่ละหมายเลขอธิบายความรู้ให้สมาชิกหมายเลขอื่นๆ ฟัง จนเข้าใจตรงกัน
5. ครูเตรียมกล่อง 4 กล่อง แต่ละกล่องติดภาคทั้ง 4 ภาคให้นักเรียนสามารถมองเห็นชื่อภาคได้ชัดเจน จากนั้นครูแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 สี (ไม่ซ้ำกัน) ให้แต่ละกลุ่มเขียนชื่อการแสดงของแต่ละภาคให้ได้มากที่สุด แล้วให้นำไปหย่อนลงในกล่อง
6. ครูเปิดกล่องเพื่อนับคะแนน จากนั้นรวบรวมคะแนน ครูประกาศผลและชื่นชมกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด และให้กำลังใจกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย
7. ครูให้นักเรียนดูซีดีการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านของภาคต่างๆ โดยให้นักเรียนสังเกตเครื่องแต่งกายและเพลงที่ใช้ในการแสดงของแต่ละภาคว่า มีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วให้แต่ละกลุ่มสรุปจดลงในสมุด
8. ครูสุ่มเรียกนักเรียนประมาณ 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการสรุปหน้าชั้นเรียน
9. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ของแต่ละภาค
10. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน
11. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นบ้าน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
2. กล่อง กระดาษสี
3. ซีดีการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.aksorn.com/LC/Mu&Pa/M1/23

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้