Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 22:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การแสดงนาฏศิลป์

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 18,779 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง นาฏศิลป์ไทย เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

นาฏศิลป์ไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการแสดงพื้นเมืองที่ล้วนมีคุณค่าและบ่งบอกถึงความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของคนไทยซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 3.1  ม.1/3  แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการรำวงมาตรฐานและระบำกฤดาภินิหารได้
2. บอกลักษณะทั่วไปของรำวงมาตรฐานและระบำกฤดาภินิหารได้
3. ปฏิบัติการรำวงมาตรฐานได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
 - นาฏศิลป์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูเล่าถึงประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่อดีต ล้วนมีความสัมพันธ์กับการแสดงที่คนไทยนิยมเพื่อความบันเทิงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆ จากนั้นให้นักเรียนดูภาพการแสดงรำวงในงานพิธีรื่นเริงต่างๆ
2. ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ที่นักเรียนเคยร่วมรำวงหรือเคยไปงานรื่นเริงต่างๆ แล้วร่วมกันอภิปรายถึงคุณค่าของรำวงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและความสนุกสนานของเพลงรำวง
3. ครูอธิบายประวัติและความเป็นมาของรำวงมาตรฐานให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพการแต่งกายในการรำวงมาตรฐานแบบพื้นบ้าน แบบไทยพระราชนิยม และแบบสากล
4. ครูอธิบายเกี่ยวกับวิธีฝึกหัดการแสดงรำวงมาตรฐาน จากนั้นให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนเกี่ยวกับวิธีการรำวงมาตรฐาน
5. ครูเขียนเนื้อเพลง งามแสงเดือน บนกระดานหน้าชั้นเรียน ครูนำร้องเพลง 1 รอบ แล้วให้นักเรียนร้องตาม จนเกิดความชำนาญ

                                                                เพลง งามแสงเดือน
                              งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า                        งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ 2 เที่ยว)
                              เราเล่นเพื่อสนุก                                           เปลื้องทุกข์มิวายระกำ
                              ขอให้เล่นฟ้อนรำ                                          เพื่อสามัคคีเอย

6. ครูเปิดซีดีการรำวงมาตรฐานประกอบเพลง งามแสงเดือน ให้นักเรียนดู จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่กันระหว่างชายหญิง (ถ้านักเรียนหญิงมีมากอาจจับคู่กันได้)
7. ครูสาธิตท่ารำวงมาตรฐานประกอบเพลง งามแสงเดือน ที่ใช้ท่าสอดสร้อยมาลาให้นักเรียนดูทีละท่า แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม จนเกิดความชำนาญโดยไม่ต้องเปิดเพลง
8. ครูนำปฏิบัติรำวงมาตรฐาน โดยเปิดเพลงงามแสงเดือนให้นักเรียนปฏิบัติตาม จนสามารถปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐานได้สวยงามและถูกต้อง
9. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ส่งตัวแทนออกมาจับสลากหมายเลขในการสอบปฏิบัติรำวงมาตรฐานหน้าชั้นเรียน โดยให้สอบทีละ 4 คู่
10. ครูให้นักเรียนฝึกซ้อมรำวงมาตรฐานประกอบเพลง งามแสงเดือน (เวลา 20 นาที)
11. ครูเรียกนักเรียนคู่ที่ 1-4 ออกมาสอบปฏิบัติรำวงมาตรฐานประกอบเพลง งามแสงเดือน โดยครูประเมินผลเป็นคู่
12. เมื่อคู่ที่ 1-4 สอบปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คู่ที่ 4-8 เตรียมตัวสอบปฏิบัติต่อ เลื่อนไปเรื่อยๆ ทีละ4 คู่ จนครบทุกคู่
13. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง เพลงรำวงมาตรฐาน โดยครูกำหนดเนื้อเพลงมาให้ แล้วให้นักเรียนช่วยกันแปลความหมายของเพลงที่กำหนดให้
14. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คู่ ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนในห้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ผลงานที่เพื่อนนำเสนอถูกต้องหรือไม่ ครูเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
15. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการรำวงมาตรฐาน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูอธิบายเชื่อมโยงการแสดงระบำกฤดาภินิหาร ว่าเป็นระบำมาตรฐานที่มีลักษณะการตีบทตามเนื้อร้อง การแต่งกาย โอกาสที่ใช้ในการแสดง
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ระบำกฤดาภินิหาร จากหนังสือเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประวัติความเป็นมาของระบำกฤดาภินิหาร
3. ครูเขียนเนื้อเพลง ครวญหา ที่ใช้ในการแสดงระบำกฤดาภินิหาร บนกระดานหน้าชั้นเรียน ครูนำร้องเพลงก่อน 1 รอบ แล้วให้นักเรียนร้องตาม ประมาณ 4-5 รอบ จนเกิดความชำนาญ

                                                                       เพลง ครวญหา
                                               ปราโมทย์แสน                            องค์อัปสรอมรแมนแดนสวรรค์
                                   ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย์                            เกียรติไทยลือเลื่องเรืองรุจี
                                   ต่างเต็มตื้นชื่นชมโสมนัส                             โอษฐ์เอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี
                                   แจ้วจำเรียงเสียงเพลงสดุดี                            ดนตรีรีเรื่อยประโคมประโลมลาน
                                   แล้วลีลาศเริงรำระบำร่าย                              กรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน
                                   พรมน้ำทิพย์ปรุงปนสุคนธาร                           จักรวาลฉ่ำชื่นรื่นรมย์ครัน

4. ครูให้นักเรียนดูซีดีการแสดงระบำกฤดาภินิหาร ประกอบเพลง ครวญหา
5. ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของตัวพระและตัวนางที่ใช้ในการแสดงระบำกฤดาภินิหาร ให้นักเรียนฟังว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง
6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ระบำกฤดาภินิหาร ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับระบำกฤดาภินิหาร

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการรำวงมาตรฐานประกอบเพลง 
 งามแสงเดือน

 แบบประเมินการรำวงมาตรฐานประกอบเพลง 
 งามแสงเดือน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
2. ภาพการแต่งกายในการรำวงมาตรฐานแบบพื้นบ้าน แบบไทยพระราชนิยม และแบบสากล
3. ภาพเครื่องแต่งกายของตัวพระและตัวนางในการแสดง ระบำกฤดาภินิหาร
4. เนื้อเพลง งามแสงเดือน และครวญหา
5. ซีดีการรำวงมาตรฐาน และการระบำกฤดาภินิหารประกอบเพลง
6. สลาก
7. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เพลงรำวงมาตรฐาน
8. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ระบำกฤดาภินิหาร

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.aksorn.com/LC/Mu&Pa/M1/22

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้