Log in | วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561 | 0:10 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 27,880 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

นาฏศิลป์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย โดยจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานที่มาของนาฏศิลป์ จะทำให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์พื้นบ้าน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 3.2  ม.1/1  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้านละครไทย และละครพื้นบ้าน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายและองค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทยได้
2. บอกประเภทของนาฏศิลป์ไทยได้
3. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทยได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนดูภาพการแสดงระบำโบราณคดี ภาพการรำสีนวล ภาพการฟ้อนลาวดวงเดือน ภาพการเซิ้งกระติบข้าว และภาพการแสดงโขน แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย และโอกาสที่ใช้แสดง
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน
3. ครูตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้
    - นาฏศิลป์มีที่มาหรือถือกำเนิดขึ้นมาอย่างไร
    - นาฏศิลป์ไทยแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทยและประเภทของนาฏศิลป์ไทย จากหนังสือเรียน
5. ครูให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของนาฏศิลป์ เมื่อนักเรียนทำเสร็จ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
6. ครูทบทวนความรู้เรื่อง ประเภทของนาฏศิลป์ไทย ให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาภาพนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทมาจัดทำเป็นสมุดภาพประเภทของนาฏศิลป์ไทย พร้อมทั้งบอกความหมายของนาฏศิลป์ประเภทนั้นๆ มาด้วย
7. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย

ชั่วโมงที่
2
1. ครูทบทวนความรู้เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย และประเภทของนาฏศิลป์ไทย
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากที่หน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อ ดังนี้ (หัวข้ออาจซ้ำกันได้ เพราะปริมาณนักเรียนมาก)
    - ระบำ                         - รำ                           - ฟ้อน
    - เซิ้ง                           - ละคร                       - โขน
3. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มตนเองได้รับมอบหมาย แล้วบันทึกข้อมูลลงใน  ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์
4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน ครูเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
5. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ จากหนังสือเรียน
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์
7. ครูคัดเลือกผลงานที่ดีเป็นตัวอย่างประมาณ 2-3 ชิ้น แล้วให้กลุ่มที่ได้รับคัดเลือกส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน ครูให้กำลังใจกลุ่มที่นำเสนอผลงานได้ดี และเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจสมุดภาพประเภทของนาฏศิลป์ไทย

 แบบประเมินสมุดภาพประเภทของนาฏศิลป์
 ไทย

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการแสดงความคิดเห็น เรื่อง
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
 นาฏศิลป์

 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็น เรื่อง
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
2. ภาพการแสดงนาฏศิลป์แต่ละประเภท
3. สลาก
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของนาฏศิลป์
5. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. โรงละคร
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.aksorn.com/LC/Mu&Pa/M1/18-19

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้