Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 20:13 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เครื่องดนตรีและวงดนตรีสากล

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 15,722 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องดนตรีและวงดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความรู้เรื่องเครื่องดนตรีสากล เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เครื่องดนตรีสากลเกิดจากการตีเกราะ เคาะไม้ ประกอบการสวดอ้อนวอนเทพเจ้าซึ่งมนุษย์ดัดแปลงจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่าสัตว์ มาเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในปัจจุบัน และสามารถจำแนกออกตามประเภทของลักษณะเครื่องดนตรี

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 2.1  ม.1/9  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประเภทของเครื่องดนตรีสากลได้
2. บอกหลักการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากลได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีของตน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนดูภาพเครื่องดนตรีสากล เช่น แซกโซโฟน ไวโอลิน กลองชุด แทมโมริน แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า เครื่องดนตรีสากลที่เห็นในภาพสามารถแยกได้เป็นกี่ประเภท
2. ครูให้นักเรียนลองจินตนาการเกี่ยวกับการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีที่เห็นในภาพ เช่น
    - แซกโซโฟน เกิดระดับเสียงได้ โดยการใช้นิ้วกดคีย์โลหะที่บุนวมสำหรับเปิด - ปิดรู
    - ไวโอลิน เกิดเสียงจากการสี และดีด
    - กลองชุด เกิดเสียงจากการใช้ตีประกอบจังหวะ
    - แทมโมริน เกิดเสียง โดยการเคาะ ตี กระทบ สั่น
3. ครูสุ่มถามนักเรียนประมาณ 2-3 คน ว่าเคยเห็นเครื่องดนตรีสากลจากที่ใดบ้าง จากนั้นให้นักเรียนฟังเพลงสากลบรรเลง และเพลงไทยเดิมบรรเลง แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบเสียงของเครื่องดนตรีไทยและเสียงของเครื่องดนตรีสากล แล้วช่วยกันสรุป ความแตกต่างของเสียงเครื่องดนตรีไทยและเสียงของเครื่องดนตรีสากล
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีสากล จากหนังสือเรียน
5. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องดนตรีสากล เพื่อนำไปแจกให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทำ
6. ครูตรวจคำตอบด้วยตนเอง หรือให้นักเรียนผลัดกันตรวจคำตอบ โดยมีแนวเฉลยคำตอบ
7. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาความรู้เรื่อง หลักการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี จากหนังสือเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มหาภาพเครื่องดนตรีสากล (ให้เตรียมล่วงหน้า) แต่ละประเภทมาจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงาน พร้อมทั้งบอกวิธีการบรรเลงหรือการทำให้เกิดเสียง และวิธีบำรุงรักษาเครื่องดนตรีแต่ละประเภท
8. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน ครูเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีสากล และหลักการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแฟ้มสะสมผลงานเรื่อง ประเภทของ
 เครื่องดนตรีสากล

 แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานเรื่อง ประเภท
 ของเครื่องดนตรีสากล

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
2. ภาพตัวอย่างเครื่องดนตรีสากล เช่น แซกโซโฟน ไวโอลิน กลองชุด แทมโมริน เป็นต้น
3. เทปเพลงสากลและเพลงไทยเดิม
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องดนตรีสากล

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้