Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 12:35 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 34,361 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในดนตรีสากลที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติจังหวะตามตัวโน้ตได้ สามารถอ่าน เขียน และร้องตามโน้ตสากล โดยใช้ตัวอย่างฝึกปฏิบัติโน้ตสากลในกุญแจซอลและฟาในบันไดเสียง C Major

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 2.1  ม.1/1  อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในดนตรีสากลได้
2. อ่านเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในดนตรีสากลได้
3. เขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในดนตรีสากลได้
4. ร้องตามโน้ตสากลได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
 - โน้ตสากลในกุญแจซอลและฟาในบันไดเสียง C Major

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนดูภาพเครื่องดนตรี เช่น ไวโอลีน เปียโน ขลุ่ยเรคคอร์เดอร์ กีตาร์ ฯลฯ แล้วครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีแต่ละประเภทว่า มีความสำคัญต่อการแสดงดนตรีหรือไม่ และสำคัญอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการทำให้เครื่องดนตรีเกิดเป็นเสียงเพลง โดยที่นักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ก่อน
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในดนตรีสากล จากหนังสือเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในดนตรีสากล แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยจนเข้าใจชัดเจน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนความรู้เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในดนตรีสากล พร้อมทั้งอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติทำนองและจังหวะ นักร้องหรือนักดนตรีจะต้องเกี่ยวข้องกับจังหวะหลักและจังหวะโน้ต
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง การปฏิบัติจังหวะ จากหนังสือเรียน และทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง การปฏิบัติจังหวะ โดยมีครูคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
3. ให้นักเรียนเขียนตัวโน้ตเพลง และเครื่องหมายต่างๆ ลงในบรรทัด 5 เส้น ตามที่กำหนด แล้วเก็บรวบรวมผลงานส่งครู
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในดนตรีสากล และการปฏิบัติจังหวะ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจการเขียนตัวโน้ตเพลง และเครื่อง
 หมายต่างๆ ลงในบรรทัด 5 เส้น

 แบบประเมินการเขียนตัวโน้ตเพลงและเครื่อง
 หมายต่างๆ ลงในบรรทัด 5 เส้น

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
2. ภาพเครื่องดนตรีต่างๆ
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในดนตรีสากล
4. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การปฏิบัติจังหวะ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้