Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 16:34 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 6 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 19,484 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การศึกษาดนตรีสากล จำเป็นต้องเข้าใจประวัติความเป็นมา พัฒนาการ ประเภทของดนตรีสากล ซึ่งจำแนกเป็นดนตรีพื้นเมือง ดนตรีแบบฉบับ และดนตรีสมัยนิยม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 2.2  ม.1/2  ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ ได้
2. อธิบายองค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกันได้
3. จำแนกประเภทของดนตรีสากลได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก, กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

1. ครูให้นักเรียนฟังเพลง 1 เพลง แล้วจินตนาการประเภทของเพลงที่นักเรียนเคยฟัง จากนั้นให้ช่วยกันวิเคราะห์ว่า เพลงที่ครูเปิดให้ฟังและเพลงที่นักเรียนเคยฟังมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของดนตรีที่ใช้สื่อสารให้บุคคลเกิดอารมณ์ เกิดความรู้สึก เกิดความเข้าใจคล้ายกันกับภาษาพูดและภาษาเขียน ผู้ฟังหรือผู้อ่านจะสามารถสื่อสารได้มากน้อยต่างกันเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละบุคคล
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีสากล จากหนังสือเรียน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรี จากนั้นให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูคอยเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
5. ครูให้นักเรียนดูภาพเครื่องดนตรี ภาพวงดนตรี ภาพศิลปินเพลง ทั้งของยุคกรีกโบราณและยุคศตวรรษที่ 20 โดยครูอธิบายเพิ่มเติมถึงความแตกต่างในวิวัฒนาการของดนตรี
6. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันวางแผนในการศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของดนตรี และทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเภทของดนตรีสากล ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล องค์ประกอบ และประเภทของดนตรีสากล

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
2. เทปเพลง
3. ภาพเครื่องดนตรีต่างๆ ภาพวงดนตรี ภาพศิลปินเพลง
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรี
5. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเภทของดนตรีสากล

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้