Log in | วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 | 13:26 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 6 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 19,450 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เครื่องดนตรีไทย เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ดนตรีไทยมีระบบเสียง ทำนองลักษณะของบทเพลงที่มีลีลา จังหวะ ความไพเราะ ก่อให้เกิดความรู้สึกรื่นเริง ความสนุกสนานหรือปลุกจิตให้ฮึกเหิมนั้น เกิดจากเสียงของเครื่องดนตรีที่มีหลากหลายล้วนทำให้ดนตรีไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาและสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 2.1  ม.1/9  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประวัติและประเภทของเครื่องดนตรีได้
2. บอกหลักการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทยได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีของตน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนดูภาพเครื่องดนตรี เช่น ฉิ่ง ขลุ่ยเพียงออ ซอด้วง ระนาด ฯลฯ แล้วร่วมกันวิเคราะห์การใช้งานของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทย จากหนังสือเรียน
3. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทย จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อย่อย ดังนี้
      สมาชิกคนที่ 1  ศึกษาเรื่อง เครื่องดีด
      สมาชิกคนที่ 2  ศึกษาเรื่อง เครื่องสี
      สมาชิกคนที่ 3  ศึกษาเรื่อง เครื่องตี
      สมาชิกคนที่ 4  ศึกษาเรื่อง เครื่องเป่า
4. เมื่อสมาชิกแต่ละคนศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปความรู้หน้าชั้นเรียนโดยครูคอยเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องดนตรีไทย จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับประเภทของวงดนตรีไทย
2. ครูนำซีดีเพลงไทยมาเปิดให้นักเรียนฟัง แล้วร่วมกันพิจารณาว่า เพลงไทยที่ได้ฟังนั้นบรรเลงด้วยวงดนตรีประเภทใด หรือชนิดใดบ้าง
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง หลักการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย จากหนังสือเรียน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำภาพเครื่องดนตรีไทยที่นักเรียนชื่นชอบ มาคนละ 1 ภาพ (ให้เตรียมล่วงหน้า) โดยให้บอกหลักการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี
5. ครูคัดเลือกผลงานที่ดีเป็นตัวอย่างประมาณ 5-6 ชิ้น แล้วให้เจ้าของผลงานออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
6. ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีไทย

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
2. ภาพเครื่องดนตรีไทย เช่น ฉิ่ง ขลุ่ยเพียงออ ซอด้วง ระนาด เป็นต้น
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้